Prästvalsförordning (1958:261)

SFS nr
1958:261
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1958-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:84
Upphävd
1989-07-01

1 Kap. Om särskilda villkor för behörighet och beräkning av
tjänsteår m.m.

1 § Till innehavare av tjänst som domprost eller kyrkoherde kan utses
endast den som fyllt 30 år och som fullgjort prästerlig tjänstgöring
inom svenska kyrkan minst tre år.

Till innehavare av tjänst som komminister kan utses endast den som
fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan minst ett år.

Regeringen kan medge undantag från villkor som anges i första eller
andra stycket. Förordning (1976:10)

2 § Innehavare av tjänst som domprost kan på grund av egen ansökan komma
i fråga till annan prästerlig tjänst endast om han har innehaft sin
tjänst minst fem år.

Innehavare av tjänst som kyrkoherde kan på grund av egen ansökan komma i
fråga till annan prästerlig tjänst i samma eller lägre lönegrad endast
om han har innehaft sin tjänst minst fem år.

Innehavare av tjänst som komminister kan på grund av egen ansökan komma
i fråga till sådan tjänst som komminister i annat pastorat som är
placerad i samma eller lägre lönegrad endast om han har innehaft sin
tjänst minst tre år.

Domkapitlet i det stift där sökanden har sin tjänst kan medge undantag
från de villkor som anges i denna paragraf. Förordning (1982:1168).

3 § Vid tillämpning av 9 eller 12 § lagen (1957:577) om prästval beaktas
tid under vilken prästen har

1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan,

2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan
tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller
ålderstilläggsklass,

3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för offentligt uppdrag,
militärtjänstgöring eller avläggande av predikoprov,

4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan
personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i
tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan
tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller
ålderstilläggsklass,

5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i
2, 3 eller 4, i den mån prästen icke för sådan tid har fått vidkännas
C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin kontanta lön.

Regeringen kan för viss präst medge att vid tillämpning av 9 eller 12 §
lagen om prästval må beaktas även, helt eller delvis, tid för

1. prästerlig verksamhet som ej har utövats inom svenska kyrkan men som
är jämförlig med tjänstgöring inom kyrkan,

2. tjänstledighet i annat fall än som avses i första stycket, om
ledigheten avser socialt arbete av sådan beskaffenhet att erfarenhet
därav kan anses vara av väsentlig betydelse för prästkallet,

3. tjänstgöring vid teologisk fakultet i riket,

4. tjänstgöring vid annan läroanstalt såsom lärare med huvudsaklig
undervisning i kristendomskunskap eller religionskunskap.

Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för
mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10).

4 § Vid tillämpning av 10 § lagen (1957:577) om prästval eller 1 § denna
förordning beaktas tid under vilken prästen har

1. fullgjort prästerlig tjänstgöring inom svenska kyrkan,

2. åtnjutit partiell ledighet från prästerlig tjänst, i den mån sådan
tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller
ålderstilläggsklass,

3. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för avläggande av
predikoprov,

4. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst för uppdrag inom sådan
personalsammanslutning som avser att tillvarataga prästernas intressen i
tjänsten eller främja deras prästerliga utbildning, allt i den mån sådan
tid må tillgodoräknas för uppflyttning i löneklass eller
ålderstilläggsklass,

5. åtnjutit ledighet från prästerlig tjänst i annat fall än som avses i
2, 3 eller 4.

Har präst fått vidkännas C-avdrag på lönen eller fått avstå hela sin
kontanta lön för tid under vilken han åtnjutit ledighet som avses i
första stycket 4 eller 5 må sådan tid beaktas endast om regeringen
medger det.

Tid under vilken präst varit ledig för militärtjänstgöring må beaktas
endast om regeringen medger det.

Vid tillämpning av första stycket må tjänstår icke samtidigt räknas för
mer än en tjänst eller befattning. Förordning (1976:10).

5 § Prövning av prästs behörighet enligt 9 eller 10 § lagen (1957:577)
om prästval eller 1 eller 2 § denna förordning skall grundas på
förhållandena vid ansökningstidens utgång eller, i fråga om präst som
kallats av de röstberättigade, förhållandena på frågodagen. Förordning
(1976:10).

6 § Ytterligare föreskrifter angående tillämpningen av 10 § lagen om
prästval meddelas särskilt.

2 kap. Om ansökan

7 § När en tjänst som kyrkoherde eller komminister blir ledig, skall
domkapitlet, om inte något annat har föreskrivits, utfärda en
kungörelse, som skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och anslås
på domkapitlets anslagstavla.

Har ny ansökningstid för ledig tjänst som kyrkoherde eller komminister
utsatts enligt 15 eller 33 § lagen om prästval eller har sådan tjänst
ånyo förklarats ledig enligt 19 § tredje stycket samma lag utan att
någon behörig sökande anmält sig, skall domkapitlet ånyo kungöra
tjänsten ledig så snart som det finnes möjlighet att tillsätta tjänsten.
Så länge tjänsten är ledig, skall domkapitlet dock kungöra den lediga
tjänsten minst en gång vartannat kalenderår.

I kungörelse enligt första eller andra stycket skall utsättas
ansökningstid samt angivas, huruvida tjänsten skall tillsättas efter val
eller utan val. Förordning (1988:1025).

8 § Ansökan skall ingivas till domkapitlet senast inom tre veckor från
det kungörelse om ledigheten varit införd i “Post- och Inrikes
Tidningar”.

Om tid för ansökan till domprosttjänst utom förslag gäller vad i 30 §
lagen om prästval är stadgat. Förordning (1977:933).

9 § Vid ansökan skola fogas styrkt meritförteckning samt, om ansökningen
ingives till domkapitlet i stift, vari sökanden icke redan är verksam,
betyg över hans lära och leverne, utfärdat inom sex månader före
ansökningstidens utgång av domkapitlet i det stift, vari sökanden har
sin verksamhet, eller, om han är verksam utom riket, av domkapitlet i
Uppsala.

Efter anmodan skall sökanden förete personbevis och vederbörligt
läkarintyg. Förordning (1976:10).

10 § I ansökan skall präst uppgiva, huruvida han vid tiden för
ansökningens ingivande är uppförd å förslag till tjänst, vilken skall
tillsättas efter val, eller sökt tjänst, till vilken förslag ännu ej
upprättats, eller antagit kallelse till tjänst eller sökt tjänst, vilken
skall tillsättas utan val.

Skulle sökande, sedan ansökningen ingivits men innan förslag till den
sökta tjänsten upprättats eller, då fråga är om tillsättning utan val,
tjänsten tillsatts, bliva uppförd å förslag till annan tjänst eller
antaga kallelse eller söka annan tjänst, som skall tillsättas utan val,
skall han ofördröjligen härom underrätta det domkapitel, varunder
förstnämnda tjänst lyder.

11 § Förklarar präst i ansökan till tjänst, som skall tillsättas efter
val, att han endast under något villkor eller förbehåll önskar avlägga
prov, skall domkapitlet förfara såsom om prästen avstått från prov. Dock
må sökande, som är bosatt utom riket, göra förbehåll om rätt att för
provs fullgörande erhålla ersättning som avses i 23 §.

3 kap. Om tillsättning efter val

Om förslag

12 § Sedan ansökningstiden för en tjänst som skall tillsättas efter val
har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt och senast inom en
månad vidta de åtgärder som anges i 14–16 §§ lagen (1957:577) om
prästval. Förordning (1982:1168).

13 § Vid omröstning till förslag skall röstas om vart förslagsrum
särskilt från det första och vidare nedåt.

14 § Finnas till komministertjänst, som varit jämlikt 16 § tredje
stycket lagen om prästval ånyo ledigförklarad, flera behöriga sökande,
skall ordningsföljden mellan präst, som sökt tjänsten vid första
ledigförklarandet och kvarstår såsom sökande, samt övriga sökande, som
uppföras å förslag, avgöras genom omröstning.

15 § I förslagsprotokollet skall för varje sökande upptagas ett kort
sammandrag av hans meritförteckning samt utföras den tjänstålder han
enligt domkapitlets prövning ägt vid ansökningstidens utgång räkna sig
till godo.

Uppföres präst efter kallelse å förslag till domprost- eller
kyrkoherdetjänst, skall i förslagsprotokollet antecknas den tjänstålder
han ägde å frågodagen samt angivas, huru domkapitlet finner honom enligt
de i 12 § lagen om prästval stadgade grunderna förhålla sig till övriga
å förslaget uppförda präster.

Om valförrättare m.m.

16 § Till valförrättare förordnar domkapitlet vederbörande
kontraktsprost eller, där han veterligen är jävig eller har förfall,
annan inom kontraktet eller nära därintill boende präst. Till suppleant
för valförrättaren förordnar domkapitlet någon inom kontraktet eller
nära därintill boende präst.

Ej må den vara valförrättare eller suppleant för denne, som med någon av
de å förslaget uppförda är i den släktskap eller det svågerlag, som
enligt allmän lag utgör jäv mot domare, ej heller röstberättigad, såvida
han ej nedlägger sin röst.

Har valförrättaren laga förfall, eller vet han att jäv är mot honom,
skall han ofördröjligen härom underrätta domkapitlet och suppleanten.
Inträffar för suppleant, som erhållit sådan underrättelse, laga hinder
så nära frågodag eller valdag, att annan valförrättare dessförinnan ej
kan hinna utses av domkapitlet, skall han avlysa förrättningen och
ofördröjligen underrätta domkapitlet.

17 § Skall frågodag eller val hållas i två eller flera lokaler,
förordnar domkapitlet särskild valförrättare att leda
förhandlingarna i lokal där dessa icke skola ledas av valförrättaren.
Domkapitlet förordnar tillika suppleant för särskild valförrättare.

I fråga om jäv mot särskild valförrättare och suppleant för sådan gäller
vad i 16 § stadgas om jäv mot valförrättaren och dennes suppleant.

Har särskild valförrättare laga förfall, eller vet han att jäv är mot
honom, skall han ofördröjligen härom underrätta domkapitlet och sin
suppleant. Inträffar för suppleant, som erhållit sådan underrättelse,
laga hinder så nära frågodag eller valdag, att annan särskild
valförrättare dessförinnan ej kan hinna utses av domkapitlet, skall han
genast anmäla förhållandet hos valförrättaren, som då har att avlysa
förrättningen och ofördröjligen underrätta domkapitlet.

18 § Skall frågodag eller val inom samma lokal hållas på avdelningar,
förordnar domkapitlet på framställning av valförrättaren en eller flera
biträdande valförrättare ävensom suppleant för sådan.

Har biträdande valförrättare laga förfall, skall han ofördröjligen härom
underrätta domkapitlet och sin suppleant. Inträffar för suppleant, som
erhållit sådan underrättelse, laga hinder så nära frågodag eller valdag,
att annan biträdande valförrättare dessförinnan ej kan hinna utses av
domkapitlet, skall han genast anmäla förhållandet hos valförrättaren;
och ankommer på denne att bestämma, huruvida förrättningen skall avlysas
eller äga rum utan uppdelning å avdelningar eller med uppdelning å färre
avdelningar än förut varit bestämt. Avlyses förrättningen, skall
valförrättaren ofördröjligen underrätta domkapitlet.

19 § Förutom i de fall, som avses i 16 — 18 §§, skall suppleant
tjänstgöra i vederbörandes ställe, då denne på grund av förrättningens
långvarighet eller andra omständigheter påkallar sådant.

20 § Valförrättaren skall utse valnotarie att å frågodag
eller valdag föra protokoll.

Skall frågodag eller val hållas i två eller flera lokaler, skall
valförrättaren därjämte anlita särskild valnotarie att föra
protokoll i lokal där protokollet icke skall föras av valnotarien.

Yppas behov av suppleant för valnotarien eller för särskild valnotarie,
skall valförrättaren utse sådan.

Där frågodag eller val skall inom samma lokal hållas på avdelningar
eller valförrättaren eljest så prövar nödigt, äger han förordna en eller
flera biträdande valnotarier. Sådan befogenhet tillkommer ock
särskild valförrättare.

21 § I 16–20 §§ nämnda förrättningsmän äga för fullgörande av sina
uppdrag åtnjuta resekostnadsersättning och traktamente enligt allmänna
resereglementet (1952:735), suppleant dock endast under förutsättning
att han vid förrättningen tjänstgjort i vederbörandes ställe.
Förrättningsman skall hänföras till reseklass B.

Resekostnadsersättning och traktamente skola gäldas av pastoratet och
utbetalas av pastoratskyrkorådet enligt räkning, attesterad av den som
vid förrättningen tjänstgjort såsom valförrättare. Förordning (1976:10).

Om provpredikanter

22 § Domkapitlet utfärdar missiv för provpredikant till avläggande av
prov på därtill utsatt dag; i missivet skall angivas den eller de
kyrkor, där prov skall avläggas. Provpredikant skall ofördröjligen
underrätta domkapitlet om mottagandet av missivet.

23 § Inom riket bosatt präst, som ej är stationerad i det pastorat, där
han skall avlägga prov, äger åtnjuta resekostnadsersättning och
traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735). Han skall härvid
hänföras till reseklass B.

I första stycket avsedd präst, till vilken utgår avlöningsförmåner som
har fastställts under medverkan av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer, äger åtnjuta ersättning för de avlöningsförmåner,
om vilka han gått miste under tjänstledighet för avläggande av prov.

Fråga, huruvida och i vad mån ersättning som avses i första och andra
styckena eljest må utgå, prövas och avgöres av regeringen efter
framställning i varje särskilt fall.

Ansökan om ersättning och traktamente skall ingivas till det domkapitel,
varunder den lediga tjänsten lyder. I fall, som avses i första och andra
styckena, fastställer domkapitlet ersättnings- och traktamentsbeloppens
storlek. Förordning (1976:10).

Om provdag, frågodag och valdag

24 § prov skall avläggas samt frågodag och val hållas å söndag.

Ej må frågodag eller val hållas å böndag, nyårsdagen, påskdagen,
pingstdagen, julafton, juldagen eller annandag jul, ej heller å dag då
allmänna val eller allmän folkomröstning äger rum.

25 § Provdagar äro så många på varandra följande söndagar som
provpredikanterna äro till antalet; provpredikanterna skola avlägga
prov, var å sin dag, i ordning efter sina rum å förslaget. Inställes
visst prov eller kommer det eljest ej till stånd å utsatt dag, må övriga
provdagar ej ändras.

Domkapitlet skall, om ej förhållandena påkalla annat, utsätta första
provdagen till andra söndagen efter utgången av tiden för anförande av
besvär över förslaget. Anföras sådana besvär, meddelar domkapitlet,
sedan besvären blivit slutligen avgjorda, nytt beslut om provdagar, och
skall därvid, om ej förhållanden påkalla annat, första provdagen
utsättas till tredje söndagen efter det underrättelse kommit domkapitlet
till handa om att besvären avgjorts.

Är provpredikant uppförd å förslag jämlikt 19 § första stycket lagen om
prästval eller är provpredikant uppförd å förslag till domprost- eller
kyrkoherdetjänst efter kallelse, skall domkapitlet förelägga honom
särskild provdag.

26 § Vid tillsättning av domprost- eller kyrkoherdetjänst är söndagen
näst efter sista provdagen frågodag. Förekommer ej prov, hålles frågodag
å andra söndagen efter utgången av tiden för anförande av besvär över
förslaget eller, som sådana besvär anföras, å dag som domkapitlet
bestämmer.

Skall ny frågodag hållas jämlikt 27 § lagen om prästval, bestämmer
domkapitlet dag härför.

27 § Val till domprost- eller kyrkoherdetjänst hålles, om ej annat
följer av vad nedan i denna paragraf sägs, å andra söndagen efter
frågodagen eller, om prov avlagts efter frågodagen, å andra söndagen
efter detta prov.

Har fråga om kallelse av präst förfallit jämlikt 25 § lagen om prästval,
skall valet förrättas å andra söndagen efter det de röstberättigade
underrättats härom på sätt i 51 § denna förordning sägs.

Skall präst, som på grund av kallelse uppförts å förslag, icke avlägga
prov, utsätter domkapitlet dag för valet. Där ej förhållandena påkalla
annat, bör till valdag bestämmas första härför möjliga söndag.
Förordning (1976:10).

28 § Val till komministertjänst hålles å andra söndagen efter sista
provdagen.

Förekommer ej prov, utsätter domkapitlet dag för valet. Om icke
förhållandena påkalla annat, bör till valdag bestämmas första härför
möjliga söndag.

29 § Frågo- eller valdag, som vid tillämpning av 26 — 28 §§ skulle
komma att infalla å dag som sägs i 24 § andra stycket, skall i stället
infalla å närmast påföljande söndag, varå hinder enligt sistnämnda
stadgande ej möter.

30 § Hava besvär över förslag anförts eller prövar eljest domkapitlet
hinder föreligga mot att prov, frågodags- eller valförrättning äger rum,
skall domkapitlet ofördröjligen inställa provet eller förrättningen i
avbidan på besvärens avgörande eller hindrets undanröjande.

Har frågo- eller valdag ej blivit vederbörligen kungjord, skall
valförrättaren utsätta ny frågo- eller valdag.

31 § Valförrättaren må förordna, att å frågo- eller valdag
högmässogudstjänsten skall börja tidigare än vanligt och
aftonsångsgudstjänsten inställas.

Finnas i pastoratet flera kyrkor och skall frågodag eller val hållas i
allenast en av dem, äger valförrättaren tillika, efter inhämtande av
domkapitlets tillstånd, förordna att gemensam högmässa skall å frågo-
eller valdagen förrättas i den kyrka, där frågodagen eller valet skall
hållas.

Skriftermål och nattvardsgång må ej av vederbörande prästerskap anordnas
vid gudstjänst, som föregår frågodags- eller valförrättning.

32 § Valförrättaren skall, vid behov efter hörande av
pastoratskyrkorådet, bestämma timmarna för valet ävensom, där detta
skall förrättas i två eller flera lokaler, tid och plats för
röstsammanräkningen.

Om plats för frågodag och val

33 § Frågodag och val skola hållas i pastoratets kyrka eller, om inom
pastoratet finnas flera kyrkor, i den kyrka domkapitlet bestämmer.

Prövas med hänsyn till pastoratets folkrikhet eller av annan orsak
nödigt, att frågodag eller val hålles i två eller flera lokaler, äger
domkapitlet förordna härom.

Om valförrättaren, vid behov efter hörande av pastoratskyrkorådet, så
finner lämpligt, må frågodag eller val inom samma lokal, under inseende
av den som där leder förrättningen, hållas på två eller flera efter
pastoratets lokala indelning bestämda avdelningar.

Om kungörande av prov, frågodag och val

34 § Om förestående prov, frågodag och val skall tillkännagivande ske
genom kungörelse, som valförrättaren å tid som sägs i 38 § har att låta
uppläsa i de kyrkor i pastoratet, där gudstjänst då hålles.

Hålles ej gudstjänst i kyrka å dag, då kungörelse eljest skulle där
uppläsas, skall valförrättaren låta anslå kungörelsen på kyrkdörren.

35 § Kungörelse om prov, för vilka dagar bestämts enligt 25 § andra
stycket, skall innehålla uppgift om dag och plats för prov ävensom för
envar å förslaget uppförd präst sammandrag av meritförteckning jämte
uppgift å tjänstålder.

I fall, som avses i 25 § tredje stycket, skall ny kungörelse utfärdas
innehållande, om präst uppförts å förslaget efter kallelse, jämväl
uppgifter, varom sägs i 15 § andra stycket.

36 § Kungörelse om frågodag skall innehålla uppgift om dag och plats för
förrättningen och om tiden för dess början ävensom om valförrättarens
beslut jämlikt 31 §.

I fall, då ingen sökande avlägger prov, skall kungörelsen tillika
innehålla i 35 § första stycket angivet sammandrag.

37 § Kungörelse om val skall innehålla uppgift om dag och plats för
förrättningen ävensom om valförrättarens beslut jämlikt 31 och 32 §§.

I fall, som avses i 27 § tredje stycket och 28 § andra stycket, skall
kungörelsen tillika innehålla i 35 § angivet sammandrag.

38 § Kungörelse om prov skall av domkapitlet tillställas valförrättaren
med åläggande för denna att, ändock han skulle finna jäv mot sig
föreligga, låta uppläsa kungörelsen söndagen näst före första provdagen,
om kungörelsen avser flera provdagar, men eljest söndagen näst före den
dag, kungörelsen avser.

Kungörelse om frågodag skall, då denna infaller å söndag näst efter
sista provdagen eller å dag som valförrättaren bestämt jämlikt 30 §
andra stycket, utfärdas av valförrättaren. Om annan frågodag skall
kungörelse utfärdas av domkapitlet och tillställas valförrättaren.
Kungörelse om frågodag skall genom valförrättarens försorg uppläsas
söndagen näst före frågodagen.

Om val utfärdas kungörelse av valförrättaren i fall, som avses i 27 §
första och andra styckena, 28 § första stycket och 30 § andra stycket. I
övriga fall skall kungörelse utfärdas av domkapitlet och tillställas
valförrättaren. Kungörelse om val skall genom valförrättarens försorg
uppläsas söndagen näst före valdagen.

39 § Har domkapitlet inställt eller uppskjutit prov, frågodag eller val,
skall domkapitlet ofördröjligen underrätta valförrättaren med åläggande
för denne att, därest kungörelse om provet eller förrättningen hunnit
uppläsas, å närmast infallande söndag kungöra förhållandet.

Om frågodags fortgång

A. Frågodag i en lokal

40 § Å frågodag skall valförrättaren fråga valmenigheten, om den önskar
att präst skall kallas att uppföras å förslaget till tjänsten jämte de
av domkapitlet föreslagna. Då äger röstberättigad väcka förslag om sådan
kallelse, varefter omröstning företages på sätt i 24 § lagen om prästval
och nedan i denna stadga föreskrives.

Innan omröstning äger rum skall valförrättaren underrätta valmenigheten,
huru vid omröstningen skall tillgå.

41 § De röstande böra i den ordning, i vilken de framträda, var för sig
avlämna sina röstsedlar. I röstlängden skall antecknas vilka
röstberättigade som röstat. Valförrättaren föreskriver av vilka vid
förrättningen tjänstgörande personer dessa anteckningar skola
verkställas.

42 § När omröstningen är slutad, öppnas röstsedlarna och sammanräknas
godkända röster. Härvid skall, därest omröstningen ägt rum å skilda
avdelningar i samma lokal, varje biträdande valförrättare närvara.

Valförrättaren tillkännagiver härefter, huru omröstningen utfallit.

43 § Har å frågodagen kallelse icke kommit till stånd och är laga hinder
mot det förestående valet ej veterligt, skall valförrättaren
tillkännagiva, vilken dag valet kommer att förrättas. Han skall ock
meddela valmenigheten, huru jämlikt 40 § lagen om prästval besvär över
frågodagsförrättningen må anföras.

44 § Å frågodag skall föras protokoll, som vid förrättningens slut
justeras och underskrives av valförrättaren, valnotarien och minst två
röstberättigade.

B. Frågodag i flera lokaler

45 § Hålles frågodag i två eller flera lokaler, gälla i tillämpliga
delar bestämmelserna i 40, 41, 43 och 44 §§. Därvid skall vad i dessa
paragrafer sägs om valförrättaren eller valnotarien avse, beträffande
förhandlingar som ledas av särskild valförrättare, denne eller särskild
valnotarie. Härutöver skola tillämpas föreskrifterna i 46 — 48 §§.

46 § Väckes i någon lokal förslag om kallelse, skall omröstning
företagas i samtliga lokaler. Särskild valförrättare har att, så fort
ske kan, underrätta valförrättaren, huruvida i den lokal, där han leder
förhandlingarna, sådant förslag blivit väckt. Valförrättaren skall
meddela särskild valförrättare, huruvida omröstning skall äga rum eller
förrättningen avslutas utan omröstning.

47 § Protokoll och andra handlingar, vilka förekomma vid
frågodagsförrättning, som handlägges av särskild valförrättare, skola
omedelbart efter förrättningens slut av denne förseglas samt, så fort
ske kan, tillställas valförrättaren.

48 § Har omröstning ägt rum, skola röstsedlarna öppnas och rösterna
sammanräknas av valförrättaren i närvaro av varje särskild och
biträdande valförrättare. Tid och plats härför skola vid omröstningen av
valförrättaren utsättas samt av honom och särskild valförrättare
tillkännagivas.

Vissa åtgärder efter frågodag

49 § Har å frågodag präst blivit kallad att uppföras å förslaget, skall
valförrättaren skyndsamt insända frågodagsprotokollet till domkapitlet,
så ock samtidigt genom utdrag därav underrätta den kallade. Denne
åligger att genast skriftligen meddela domkapitlet, huruvida han är
villig antaga kallelsen, och för sådant fall bifoga de för ansökan
föreskrivna handlingar och uppgifter.

Om å frågodag icke kallats någon präst, skall valförrättaren intill
valdagen hos sig förvara frågodagsprotokollet.

Bestyrkt avskrift av frågodagsprotokollet skall till valdagen förvaras
hos den som förvaltar kyrkoherdeämbetet i pastoratet.

50 § Är på grund av bestämmelse i 16 § andra stycket eller 19 § andra
stycket lagen om prästval särskild valförrättning ej erforderlig, skall
valförrättaren, om han ej redan till domkapitlet insänt
frågodagsprotokollet, snarast möjligt översända bestyrkt avskrift därav.
Har förslag om kallelse varit föremål för omröstning, skall
valförrättaren tillika till domkapitlet insända röstlängden jämte vid
frågodagsförrättningen avlämnade fullmakter. Efter det förrättningen
vunnit laga kraft eller däröver anförda besvär blivit slutligen
avgjorda, skall röstlängden återställas till vederbörande.
Frågodagsprotokollets huvudskrift skall förvaras bland pastoratets
handlingar.

51 § Då domkapitlet jämlikt 19 eller 25 § lagen om prästval har att
underrätta de röstberättigade om att kallelse av präst skall anses lika
med val eller att fråga om sådan kallelse förfallit, skall domkapitlet
tillsända valförrättaren kungörelse härom. Kungörelsen skall genom
dennes försorg å närmast infallande söndag uppläsas i varje kyrka i
pastoratet, där gudstjänst då hålles, och anslås å dörren till varje
annan kyrka i pastoratet.

Om valförrättnings fortgång

A. Valförrättning i en lokal

52 § Kungörelse, som domkapitlet jämlikt 35, 36 eller 37 § utfärdat om
de föreslagna och deras förtjänster, skall finnas anslagen på minst ett
ställe i vallokalen.

Skall valet förrättas å skilda avdelningar i samma lokal, skola
erforderliga anvisningar härom finnas anslagna.

53 § Valförrättningen inledes med psalmsång. Valförrättaren äger i ett
tal erinra valmenigheten om den förestående förrättningens vikt.

54 § Valsedel skall vara av vitt papper utan kännetecken, som kan
antagas vara med avsikt där anbragt, och upptaga namnet på en av de
präster, som vid valet stå under omröstning.

55 § De röstande böra i den ordning, i vilken de framträda, var för sig
avlämna sina valsedlar. I röstlängden skall antecknas vilka
röstberättigade som röstat. Valförrättaren föreskriver av vilka vid
förrättningen tjänstgörande personer dessa anteckningar skola
verkställas.

När alla, som vid det för valets slut fastställda klockslaget äga
tillträde till valet, avlämnat sina valsedlar, skall omröstningen
förklaras avslutad.

56 § När omröstningen är slutad, öppnas valsedlarna och sammanräknas
godkända röster särskilt för envar av dem som stått under omröstning.
Härvid skall, därest valet förrättats å skilda avdelningar i samma
lokal, varje biträdande valförrättare närvara.

Valförrättaren tillkännagiver härefter, huru valet utfallit samt på vad
sätt jämlikt 41 § lagen om prästval besvär över valförrättningen må
anföras.

57 § Vid valet skall föras protokoll, som vid förrättningens slut
justeras och underskrives av valförrättaren, valnotarien och minst två
röstberättigade.

B. Valförrättning i flera lokaler

58 § Förrättas val i två eller flera lokaler, gälla i tillämpliga delar
bestämmelserna i 52 – 55 och 57 §§. Därvid skall vad i dessa paragrafer
sägs om valförrättaren eller valnotarien avse, beträffande förhandlingar
som ledas av särskild valförrättare, denne eller särskild valnotarie.
Härutöver skola tillämpas föreskrifterna i 59 — 61 §§.

59 § Vid förrättning, som handlägges av särskild valförrättare,
förekommande protokoll och andra handlingar skola omedelbart efter
förrättningens slut av den särskilde valförrättaren förseglas samt, så
fort ske kan, tillställas valförrättaren.

60 § Valsedlarna öppnas och rösterna sammanräknas å utsatt tid och plats
av valförrättaren i närvaro av varje särskild och biträdande
valförrättare. Härefter förfares på sätt i 56 § andra stycket stadgas.

61 § Har vid omröstning i någon av vallokalerna tiden framskridit så
långt, att röstsammanräkningen ej kan äga rum å utsatt tid, skall
sammanräkningen uppskjutas till annan dag och tidpunkt, som av
valförrättaren vid valtillfället utsättas och tillkännagivas.
Valsedlarna skola under tiden av valförrättaren hållas förseglade.

Vissa åtgärder efter valförrättning

62 § Valförrättaren skall efter valets slut ofördröjligen till
domkapitlet insända dels röstlängden jämte avlämnade fullmakter, dels
ock bestyrkta avskrifter av protokollet över frågodagsförrättningen, om
sådan ägt rum, samt av valprotokollet. Efter det valet vunnit laga kraft
eller däröver anförda besvär blivit slutligen avgjorda, skall
röstlängden återställas till vederbörande. Protokollens huvudskrifter
skola förvaras bland pastoratets handlingar.

63 § De avgivna valsedlarna skola av valförrättaren inläggas under
försegling och förvaras till dess valet vunnit laga kraft.

Särskilda bestämmelser

64 § Försegling av frågodags- och valhandlingar skall ske under minst
två närvarandes sigill, vilka före förseglingen skola avtryckas å
vederbörande protokoll.

65 § Över valförrättarens eller särskild valförrättares åtgärd till
valets beredning må besvär ej anföras annat än i sammanhang med besvär
över valförrättningen eller, då fråga är om tillsättning av
kyrkoherdetjänst och jämlikt 16 § andra stycket eller 19 § andra stycket
lagen om prästval särskild valförrättning ej erfordras, över
frågodagsförrättningen.

66 § Skall kyrkoherdetjänst jämlikt 4 § tredje stycket lagen om prästval
tillsättas av regeringen, har domkapitlet att, sedan valet vunnit laga
kraft, ofördröjligen till regeringen med yttrande som sägs i 31 § samma
lag insända samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10).

67 § Vid tillsättning av domprosttjänst skall domkapitlet, sedan den i
30 § första stycket lagen om prästval angivna ansökningstiden gått till
ända, ofördröjligen till regeringen med yttrande som sägs i samma §
andra stycket insända samtliga handlingar i ärendet. Förordning
(1976:10).

68 § Skall kyrkoherdetjänst jämlikt 4 § tredje stycket lagen om prästval
tillsättas av regeringen och inträffar att präst som vid val till
tjänsten stått under omröstning blivit obehörig till förslag, innan
valhandlingarna insänts till regeringen, skall domkapitlet skilja honom
från förslaget; i sådant fall ävensom om någon av de föreslagna efter
valet avlidit eller jämlikt 17 § andra stycket lagen om prästval
frånträtt förslaget, har domkapitlet att utan förslagets fyllande vid
handlingarnas insändande till regeringen göra anmälan härom. Förordning
(1976:10).

4 kap. Om tillsättning utan val

69 § Sedan ansökningstiden för en ledigförklarad tjänst som skall
tillsättas utan val har gått ut, skall domkapitlet så snart som möjligt
och senast inom en månad vidta de åtgärder som anges i 33 § och 34 §
första stycket lagen (1957:577) om prästval.

Om tillsättningen avser en komministertjänst vars innehavare
huvudsakligen skall tjänstgöra vid sjukhus och det finns mer än en
behörig sökande till tjänsten, skall domkapitlet bereda ledningen för
sjukhuset tillfälle att inom viss tid yttra sig om sökandena. Detta
skall ske innan någon åtgärd enligt första stycket vidtas. Den tid som
anges i första stycket skall i sådant fall räknas från det att yttrandet
har kommit in till domkapitlet eller tiden för yttrande har gått ut.
Förordning (1982:1168).

70 § Domkapitlet skall uppgöra förteckning å sökandena och däri för
envar av dem upptaga ett kort sammandrag av hans meriter samt utföra den
tjänstålder, han enligt domkapitlets prövning ägt vid ansökningstidens
utgång räkna sig till godo. Denna förteckning skall jämte utdrag av
protokoll över domkapitlets prövning av sökandenas behörighet till
tjänsten biläggas ansökningshandlingarna, innan tillfälle beredes
vederbörande kyrkoråd att för avgivande av yttrande enligt 34 § lagen om
prästval taga del av dessa.

För avgivande av yttrande som i föregående stycke sägs bestämmer
domkapitlet viss tid.

71 § Därest kyrkoråd i yttrande jämlikt 34 § lagen om prästval förordar
en av de sökande till tjänstens erhållande, bör kyrkorådet tillika
angiva, vilka sökande kyrkorådet anser böra komma i fråga i andra och
tredje rummen.

72 § Är fråga om tillsättning av kyrkoherdetjänst skall domkapitlet vid
sitt yttrande till regeringen enligt 35 § lagen om prästval foga
samtliga handlingar i ärendet. Förordning (1976:10).