Kungörelse (1958:262) om tillämpning av lagen (1943:881) om polisens ställning under krig

SFS nr
1958:262
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1958-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1110

1 § Varje polisman är under krig skyldig att i enlighet med
vad som sägs i denna kungörelse delta i rikets försvar.
Förordning (2014:1110).

2 § En polisman som varaktigt tjänstgör vid Säkerhetspolisen
får tas i anspråk för rikets försvar endast i den mån
krigshändelserna gör det absolut nödvändigt.
Förordning (2014:1110).

3 § Har upphävts genom förordning (2014:1110).

4 § En polisman, som inte har befriats från försvarsplikten,
ska under krig bära uniform under såväl arbete som ledig
tid.

Polismyndigheten kan dock medge en polisman den anpassning av
skyldigheten att vara uniformerad som behövs med hänsyn till
hans eller hennes arbetsuppgifter. Förordning (2014:1110).

5 § När omständigheterna kräver det bör en försvarspliktig
polisman, som är uniformerad, ingripa mot mindre grupper av
fientliga soldater, även om order om det inte har getts. Har
ett ingripande gjorts, ska Försvarsmakten omedelbart
underrättas. Förordning (2014:1110).

6 § Om polisiär medverkan är nödvändig för att avvärja ett
fientligt angrepp, får Försvarsmakten begära medverkan av
Polismyndigheten. Myndigheten får avslå en sådan begäran
endast om polismän redan fullgör nödvändiga civila
försvarsuppgifter eller medverkan allvarligt skulle äventyra
den allmänna ordningen och säkerheten.

När den begärda uppgiften har slutförts får Försvarsmakten
inte förfoga över polismännen om inte Polismyndigheten har
godkänt en ny begäran om medverkan. Förordning (2014:1110).

7 § Har upphävts genom förordning (2014:1110).

8 § Uppträda avdelningar av polis och militär tillsammans, skola
avdelningarnas befälhavare samråda och samverka för att uppnå bästa
möjliga resultat. Innehar befälhavaren över den militära avdelningen
lägst löjtnants tjänstegrad, äger han bestämma, att polisavdelningen
skall underställas honom. Kungörelse (l972:367).

9 § Länsstyrelsen ska i samråd med Försvarsmakten upprätta de
allmänna planer och vidta de förberedelser i övrigt som
behövs med anledning av föreskrifterna i denna kungörelse.

Länsstyrelsen ska meddela de föreskrifter som behövs till
ledning för Polismyndighetens verksamhet i länet.
Polismyndigheten ska planlägga och i övrigt förbereda
genomförandet av de uppgifter som ska skötas av polismän.

De planer länsstyrelsen och Polismyndigheten har upprättat
ska revideras så ofta omständigheterna kräver det och ses
över minst en gång om året. Förordning (2014:1110).

10 § Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och
efter att ha hört Försvarsmakten, meddela närmare
föreskrifter om polisens verksamhet vid krig, krigsfara,
ockupation och ockupationshot. Förordning (2014:1110).

11 § Har upphävts genom förordning (1980:593).