Förordning (1958:272) om tjänstekort

SFS nr
1958:272
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1958-05-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1111

1 § Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid eller
innehar
uppdrag för statligt eller kommunalt organ och som för sina
tjänsteåligganden regelmässigt behöver kunna styrka sin identitet eller
tjänsteställning. Förordning (1989:446).

2 § I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller
följande.

Personal Behörig myndighet

Personal i statens tjänst Den myndighet, institution
eller länsstyrelse som
personalen hör till eller,
om personalen hör till en
institution eller
länsstyrelse, till någon
annan myndighet som
institutionen eller
länsstyrelsen bestämmer

Personal i en kommuns tjänst
och de som tjänstgör inom
befolkningsskyddet och
räddningstjänsten samt det
psykologiska försvaret utan
att vara anställda där Länsstyrelsen eller den
myndighet som
länsstyrelsen bestämmer

Personal vid byggnads- och
reparationsberedskapen Den myndighet som har
organiserat beredskapen
Förordning (2014:1111).

3 § Tjänstekort skall gälla för viss tid, högst fem år.

4 § Ett tjänstekort ska innehålla uppgift om innehavarens
fullständiga namn, personnummer och tjänst eller uppdrag och
vara försett med ett välliknande fotografi av innehavaren och
med hans eller hennes namnteckning. Om det inte finns utrymme
för fullständigt namn, får annat förnamn än tilltalsnamnet
förkortas. På kortet ska det anges vilken myndighet som har
utfärdat det, var kontroll av kortet kan göras samt kortets
nummer och giltighetstid.

Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att
han eller hon eller någon närstående utsätts för hot eller
våld, får ett särskilt tjänstekort utfärdas om han eller
hon

1. är polisman,

2. är annan anställd hos Polismyndigheten eller
Säkerhetspolisen som deltar i myndighetens brottsbekämpande
verksamhet,

3. är kustbevakningstjänsteman,

4. är tulltjänsteman,

5. tillhör fältpersonal hos Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten eller Försäkringskassan, eller

6. tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar
med offentlig djurskyddskontroll eller rovdjursfrågor.

På särskilda tjänstekort får namn, personnummer, uppgift om
tjänst eller uppdrag samt namnteckning ersättas med ett
tjänstgöringsnummer.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen,
Tullverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten,
Försäkringskassan och länsstyrelserna ska för sina
verksamhetsområden utfärda närmare föreskrifter om vid vilka
tillfällen ett särskilt tjänstekort får användas.
Förordning (2014:1111).

5 § Varje myndighet som utfärdat tjänstekort ska föra
tjänstekortsregister. I registret ska det för varje kort som
utfärdas antecknas nummer, dag för utfärdandet och
giltighetstid samt innehavarens namn, personnummer,
signalement och tjänst eller uppdrag. I förekommande fall ska
också innehavarens tjänstgöringsnummer antecknas i
registret. Förordning (2014:1111).

6 § Om någon uppgift som förekommer på ett tjänstekort
ändras, ska innehavaren genast återlämna kortet till den
myndighet som har utfärdat det. Förordning (2014:1111).

7 § Innehavare av tjänstekort skall förvara sitt kort på sådant sätt att
det inte är åtkomligt för obehöriga. Förordning (1989:446).

8 § Om tjänstekort har kommit bort, skall anmälan om detta genast göras
till den utfärdande myndigheten. Förordning (1989:446).

9 § Om ett tjänstekort har förstörts eller förkommit får,
efter utredning, ett nytt tjänstekort utfärdas. Skulle ett
förkommet tjänstekort därefter komma till rätta, ska det
omedelbart lämnas tillbaka till den myndighet som har
utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort lämnar tjänsten, om
han eller hon till följd av ändrad tjänstgöring eller av
annan anledning inte längre har behov av tjänstekortet, eller
om kortets giltighetstid har löpt ut, ska innehavaren av
kortet omedelbart återlämna detta till den myndighet som har
utfärdat kortet.

Om den som har tilldelats ett tjänstekort avlider ska den som
har hand om den avlidnes bo återlämna kortet till den
myndighet som har utfärdat det.

Den myndighet som har utfärdat tjänstekortet ska kontrollera
att det återlämnas. Förordning (2014:1111).

10 § Ett tjänstekort får återkallas när det finns skäl för
det. Innehavaren är skyldig att efter uppmaning utan dröjsmål
lämna tillbaka ett tjänstekort som har återkallats.

Om en polisman påträffar ett tjänstekort hos någon som inte
är behörig att inneha det, ska han eller hon omhänderta
tjänstekortet och underrätta den myndighet som har utfärdat
kortet. Förordning (2014:1111).

11 § Ett återlämnat tjänstekort ska makuleras och åtgärden
ska antecknas i registret. Förordning (2014:1111).

12 § Den som skaffar sig tjänstekort i någon annans namn
eller som lämnar annan oriktig eller vilseledande uppgift för
att få ett tjänstekort döms till böter eller fängelse i högst
sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken.

Den som inte återlämnar ett tjänstekort i fall som avses i 6,
9 eller 10 § eller inte gör anmälan enligt 8 §, döms till
böter. Förordning (2014:1111).

12 a § Regeringen meddelar undantag från bestämmelserna i 2,
4 och 5 §§. Förordning (2014:1111).

13 § Polismyndigheten ska fastställa formulär till
tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om
tjänstekort efter samråd med Försvarsmakten.
Förordning (2014:1111).

Övergångsbestämmelser

2014:1111

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Det som sägs i 6 § behöver inte tillämpas före utgången av
2016 beträffande tjänstekort som har utfärdats av
Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Statens
kriminaltekniska laboratorium, om den ändrade uppgiften
endast beror på att den utfärdande myndigheten har upphört
men innehavaren alltjämt tjänstgör inom polisen.