Kungörelse (1958:273) om passertillstånd

SFS nr
1958:273
Departement/myndighet
Civildepartementet PO
Utfärdad
1958-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1334
Upphävd
1991-04-01

1 § Har förbud för obehörig att beträda anläggning, inrättning, fartyg,
luftfartyg eller område av betydelse för försvarsväsendet eller
folkförsörjningen meddelats jämlikt lagen med vissa bestämmelser till
skydd för försvaret m.m. må till bevis om rätt att vinna tillträde
därtill passertillstånd meddelas i enlighet med vad nedan stadgas.

2 § Behörighet att meddela passertillstånd tillkommer den myndighet
eller det företag som ansvarar för skyddet av den anläggning eller
inrättning eller det fartyg, luftfartyg eller område tillståndet skall
avse.

3 § Passertillstånd må meddelas allenast den som är känd för pålitlighet
och som i sin tjänst eller anställning eller på grund av uppdrag behöver
vinna tillträde till anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg eller
område som avses i 1 §. Tillståndet skall gälla för visst tillfälle
eller viss tid, högst två år.

4 § Av passertillstånd skall framgå tillståndshavarens fullständiga
namn, personnummer, anställning eller uppdrag, den rätt tillståndet
medför och dess giltighetstid, tillståndets nummer, vem som meddelat
tillståndet, när detta skett och var kontroll av tillståndet kan ske. Om
utrymme icke finnes för fullständigt namn, må annat förnamn än
tilltalsnamn förkortas.

Handling innehållande passertillstånd skall antingen vara försedd med
välliknande fotografi av tillståndshavaren och med dennes namnteckning
eller innehålla uppgift om nummer å identitetshandling, som uppfyller
dessa fordringar.

Passertillstånd må tecknas på tjänstekort som avses i kungörelsen
(1958:272) om tjänstekort eller på annan identitetshandling innehållande
motsvarande uppgifter, dock ej på tjänstekort eller annan
identitetshandling som framställts på fotografisk väg. Därvid skall
tillses, att tillståndets giltighetstid ej överskrider
identitetshandlingens giltighetstid. Kungörelse (1970:380).

5 § Hos myndighet eller företag som meddelat passertillstånd skall föras
register, vari för varje tillstånd skall antecknas nummer, dag för
meddelandet, den tillträdesrätt tillståndet medför och dess
giltighetstid samt tillståndshavarens namn, personnummer, signalement
och anställning eller uppdrag. Kungörelse (1970:380).

6 § Ändras förhållande varom uppgift förekommer i tillståndet, åligger
det innehavaren att ofördröjligen återlämna handlingen till den
myndighet eller det företag, som meddelat tillståndet.

7 § Det åligger innehavare av passertillstånd att taga noggrann vård om
den handling, varå tillståndet tecknats, och tillse att den ej åtkommes
av obehörig.

8 § Har handling innehållande passertillstånd förkommit, skall anmälan
därom ofördröjligen göras till den myndighet eller det företag, som
meddelat tillståndet, och till vederbörande polismyndighet.

9 § Därest handling innehållande passertillstånd förstörts eller
förkommit må, sedan erforderlig utredning verkställts, nytt tillstånd
meddelas. Skulle förkommen sådan handling därefter komma till rätta,
skall den ofördröjligen återställas till den myndighet eller det
företag, som meddelat tillståndet.

Avlider den för vilken passertillstånd meddelats eller avgår han ur
tjänsten eller har han till följd av ändrad tjänstgöring eller av annan
anledning ej längre behov av tillståndet eller har dess giltighetstid
utlöpt, skall i förstnämnda fall den som har vård om den avlidnes bo och
eljest tillståndshavaren ofördröjligen återlämna den handling varå
tillståndet tecknats till den myndighet eller det företag som meddelat
tillståndet. Det åligger myndigheten eller företaget att tillse att så
sker.

Har passertillstånd tecknats på tjänstekort, skall i stället för vad i
denna paragraf stadgas om återlämnande av handling innehållande
passertillstånd gälla motsvarande bestämmelser i kungörelsen om
tjänstekort.

10 § Passertillstånd må återkallas, när skäl äro därtill. Det åligger
tillståndshavaren att efter anmaning ofördröjligen återlämna handling
innehållande passertillstånd som återkallats.

Polismyndighet som påträffar handling innehållande passertillstånd hos
den vilken icke är behörig att innehava sådan handling skall
omhändertaga densamma och om förhållandet underrätta den myndighet eller
det företag som meddelat tillståndet.

11 § Återlämnad handling innehållande passertillstånd skall makuleras
och anteckning härom göras i registret.

12 § Den som skaffar sig passertillstånd i annans namn eller lämnar
oriktig eller vilseledande uppgift för att erhålla sådant tillstånd,
dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen ej är
belagd med straff i brottsbalken.

Underlåter någon att återställa handling som innehåller passertillstånd
i fall som avses i 6, 9 eller 10 § eller att göra anmälan enligt 8 §,
dömes till böter. Kungörelse (1967:706).

13 § Närmare anvisningar angående sättet för meddelande och registrering
av passertillstånd samt om förvaring av handlingar som innehåller sådant
tillstånd och blanketter därtill meddelas av rikspolisstyrelsen efter
samråd med överbefälhavaren.

Det tillkommer rikspolisstyrelsen och överbefälhavaren att gemensamt
utfärda allmänna anvisningar rörande in- och utpasseringskontrollen
beträffande anläggning, inrättning, fartyg, luftfartyg och område som
avses i 1 §. Kungörelse (1970:380).

Övergångsbestämmelser

1958:273

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1959, då
legitimationskungörelsen den 15 juli 1944 (nr 565) upphör att gälla.

Då i författning eller eljest förekommer hänvisning till stadgande, som
ersatts genom bestämmelse i denna kungörelse, skall den bestämmelsen i
stället tillämpas.

1970:380

Denna kungörelse träder i kraft den 1 september 1970. I fråga om
passertillstånd som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.