Sjömansskattekungörelse (1958:301)

SFS nr
1958:301
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:805
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:601

Inledande stadgande

1 § Beteckningar i denna kungörelse har samma betydelse som i
lagen (1958:295) om sjömansskatt och lagen (1984:668) om
uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

Vad som i denna kungörelse föreskrivs om sjömansskatt gäller,
med undantag av föreskrifterna i 21 §, i tillämpliga delar
redaravgifter som uppbärs enligt lagen om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare. Vad som i denna kungörelse sägs
om sjömansskatt gäller, såvitt inte annat särskilt föreskrivs, även
allmänna egenavgifter. Lag (1994:1919).

Sjömansskattenämndens sammanträden

2 § Sjömansskattenämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Där icke
anledning till annat förekommer skall sammanträde hållas i Göteborg.

Är ledamot hindrad att inställa sig, skall anmälan därom göras hos
ordföranden, som inkallar suppleant i hans ställe. Ordföranden må
inkalla suppleant för överläggning inom nämnden, ändå att förfall för
ledamot ej föreligger.

3 § Sammanträde med sjömansskattenämnden må ej övervaras av annan än
tjänsteman, som biträder nämnden. Till sammanträde äger dock ordföranden
kalla sakkunnig eller annan att närvara, där så av särskilda omständigheter
finnes påkallat. Vidare må sjöman eller redare företräda inför nämnden för
att meddela upplysningar till ledning vid nämndens handläggning av ärende,
som berör honom.

4 § I sjömansskattenämndens protokoll skall särskilt antecknas om ledamot
på grund av jäv icke deltagit i behandling av ärende.
Kungörelse (1971:1248).

5 § Uppstå skiljaktiga meningar inom sjömansskattenämnden och måste till
följd därav omröstning anställas, skall denna vara öppen och den mening
bliva gällande, vilken flertalet biträtt eller om rösterna utfalla lika,
den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

6 § Om vid handläggning av ärende fattas beslut, som strider mot närvarande
ledamots eller suppleants åsikt, åligger det denne att låta till protokollet
anteckna sin skiljaktiga mening. Har föredraganden skiljaktig mening, skall
denna antecknas till protokollet. Kungörelse (1970:934).

Förberedande åtgärder och beslut

7 § Till redare, som kan antagas vara skyldig lämna uppgifter enligt
16 § 1 mom. lagen om sjömansskatt, skall årligen före den 1 september
genom sjömansskattekontorets försorg utsändas blanketter att användas
vid uppgiftsskyldighetens fullgörande. Kungörelse (1970:934). (Jämför
1974:777 ö.b.)

8 § Innan sjömansskattenämnden meddelar beslut beträffande de grunder,
enligt vilka drickspenningar skola uppskattas vid beräkning av
sjömansskatt, skola vederbörande organisationer av redare och sjömän
beredas tillfälle avgiva yttrande i ärendet.

9 § Beslut, som avses i 21 § 1 mom. vid 1) och 2) lagen (1958:295) om
sjömansskatt, skall där förhållandena ej föranleder till annat avse
nästföljande beskattningsår. Beslut som avses i 21 § 1 mom. vid 2)
nämnda lag skall meddelas i sådan tid att det kan intagas i meddelande
från sjömansskattenämnden, som distribueras senast den 15 december.
Förordning (1978:917).

10 § Genom sjömansskattekontorets försorg skola till redare för fartyg,
som avses i 1 § lagen om sjömansskatt, i god tid före beskattningsårs
ingång eller då så eljest är påkallat översändas

1) sjömansskattetabeller,

2) utfärdade anvisningar enligt 21 § 1 mom. 7 lagen om sjömansskatt, samt

3) erforderliga blanketter. Kungörelse (1970:934). (Jämför 1974:777 ö.b.)

11 § Till sjömansskattekontoret inkomna uppgifter från redare angående
kontant inkomst ombord samt om det antal dagar som sjöman uppburit sådan
inkomst, vilka avse i Danmark, Finland, Island eller Norge bosatta sjömän,
skola utan dröjsmål meddelas skattemyndigheten i hemlandet eller, vad avser
kontrolluppgift beträffande i Island bosatt sjöman, till Rikisskattstjori
i Reykjavik. Förordning (1990:1292).

Bestämmande av ersättningar till kommuner m.fl.

12 § Sjömansskattekontoret skall årligen upprätta sammanställningar, som för
varje kommun i riket utvisar den sjömansskatt som under nästföregående år har
erlagts av sjömän, för vilka kommunen utgör hemortskommun. Härvid avdrages
den sjömansskatt som har restituerats efter det sådana sammanställningar
senast har upprättats.

Motsvarande sammanställningar skall upprättas för landstingskommunerna.
Förordning (1978:917).

13 § Beslut om ersättningar enligt 4 § lagen (1958:295) om sjömansskatt
skall av sjömansskattenämnden meddelas i sådan tid att utanordning av
ersättningarna kan ske före den 1 september varje år. Förordning (1978:917).

Sjömansskattens storlek i visst fall, m.m.

13 a § Sjömansskatt på dagpenning som avses i 1 § 2 mom. lagen (1958:295)
om sjömansskatt utgår enligt den tabell som vid den tidpunkt då dagpenningen
utbetalas gäller i fråga om skatteavdrag enligt lagen (1990:327) om skatte-
avdrag från sjukpenning m. m. Förordning (1990:1292).

13 b § Jämkning av sjömansskatt skall avse dagpenning enligt 13 a § endast
om beslutet om jämkning icke kan verkställas genom nedsättning av
beskattningsbar inkomst. Kungörelse (1973:1126).

13 c § Riksskatteverket fastställer de sjömansskattetabeller som avses
i 9 a § lagen (1958:295) om sjömansskatt samt meddelar föreskrifter
enligt 14 § 2 och 3 mom. samma lag. Förordning (1981:391).

13 d § Riksskatteverket skall meddela föreskrifter angående värdering
av sådan naturaförmån som avses i 35 § lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare. Förordning (1984:950).

Jämkning och rättelse

14 § Över ansökan om jämkning från sjöman som är bosatt i Sverige skall
yttrande inhämtas om det behövs. Sådant yttrande lämnas av skattemyndigheten
i det län där sökanden är bosatt. Förordning (1990:1292).

15 § Beslut över ansökan om jämkning eller rättelse skall meddelas så
snart det kan ske.

Uppgift om jämkning eller rättelse, som skall iakttas vid inkomsttaxering
eller debitering, skall tillställas vederbörande skattemyndighet.
Förordning (1990:1292).

16 § har upphävts genom förordning (1990:1292).

Delgivning

17 § Beslut enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt eller lagen (1984:668)
om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare tillställs sjöman och redare
som beslutet angår. Beslut som kan överklagas av det allmänna ombudet
tillställs denne.

Innebär beslut att sjöman eller redare ålägges förpliktelse, skall
underrättelse om beslutet översändas i rekommenderat brev, om det kan
ske. Befinner sig sjöman på utrikes ort, må underrättelsen överlämnas
genom redarens försorg. Underrättelsen får befordras genom telex eller
telegram, om den icke kan överlämnas i annan ordning eller detta
skulle medföra ej godtagbar försening.

Föreligger särskilda skäl, får delgivning av beslutet ske med parten.
Förordning (1984:950).

Kontroll av skatteuppbörden m.m.

18 § har upphävts genom förordning (1990:1292).

19 § Vid sjömansskattekontoret skall för kontroll av uppbörden av
sjömansskatt föras

1) register över de fartyg ombord på vilka sjömansskatt skall uttagas,
samt

2) register över framställda revisionskrav.

I registret över fartyg skall för varje redovisningsperiod införas uppgift
om redovisad sjömansskatt och om datum då skatten influtit på
sjömansskattekontorets konto. Har redovisning inte inkommit eller skatt
inte inbetalats, skall detta särskilt anges i registret.
Förordning (1994:30).

20 § Inkommer inte redovisning av sjömansskatt i behörig tid eller är
uppgifterna i redovisningen ofullständiga skall genom sjömansskattekontorets
försorg utan dröjsmål vidtagas åtgärder för att införskaffa redovisning
eller kompletterande uppgifter.

Redovisningarna skall granskas av sjömansskattekontoret. Då uppgifterna i
det register över fartyg, som avses i 19 §, eller verkställd granskning
ger anledning därtill, skall undersökning ofördröjligen företas för att
utröna om redare brustit i skyldigheten att verkställa skatteavdrag eller
redovisa innehållen skatt.

Har sjömansskatt avdragits med felaktigt belopp eller redare underlåtit
fullgöra sin betalningsskyldighet enligt lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare, skall sjömansskattekontoret upprätta
granskningsrapport. Redaren skall, där det inte anses överflödigt,
beredas tillfälle yttra sig över rapporten. Yttrande skall alltid inhämtas
om granskningsrapporten avser för lågt skatteavdrag och det kan antas att
revisionskrav på felande belopp kan komma att framställas mot redaren.
Vid granskningsrapport avseende för lågt skatteavdrag eller redaravgift
underrättas redaren om att han skall inbetala det felande beloppet, om han
inte har något att erinra mot rapporten. Förordning (1984:950).

21 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4–9 §§ indrivnings-
förordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att
betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda
förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor
om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län medverkar i förfarandet
angående sjömansskatt enligt anvisningar som Riksskatteverket meddelar.
Förordning (1993:1231).

22 § Skattemyndigheten skall anmäla till Sjömansskattenämnden fall
i vilka betalningsskyldighet enligt 17 § 1 mom. tredje stycket lagen
(1958:295) om sjömansskatt eller 15 § lagen (1984:668) om uppbörd av
socialavgifter från arbetsgivare kan komma i fråga. Kan sådan
betalningsskyldighet komma i fråga i samband med ansvar för brott
enligt skattebrottslagen (1971:69), skall nämnden anmäla detta till
åklagaren. Förordning (1996:601).

23 § Riksskatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (1958:295) om sjömansskatt. Blanketter för
uppbördsverksamheten, till vilka riksskatteverket har fastställt formulär,
skall tillhandahållas genom verkets försorg. Förordning (1984:950).

Övergångsbestämmelser

1994:1919

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre
bestämmelser gäller beträffande inkomster för vilka sjömansskatt
har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.

1996:601

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser
tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före
ikraftträdandet.

1997:805

Den upphävda kungörelsen tillämpas dock fortfarande i fråga om
inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.