Kungörelse (1958:305) angående villkor för erhållande av vissa statsbidrag m.m.

SFS nr
1958:305
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-05-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:804
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1978:918

Har såsom villkor för erhållande av bidrag, lån eller annan förmån, som
utgår av allmänna medel, stadgats att till statlig inkomstskatt taxerad
eller beskattningsbar inkomst ej må överstiga visst belopp eller utgår
dylik förmån i förhållande till storleken av sådan inkomst, skall i
förekommande fall följande iakttagas.

I stället för taxerad inkomst skall gälla summan av den taxerade
inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § lagen (1958:295) om
sjömansskatt och enligt 1 § 2 mom. nämnda lag skattepliktig dagpenning
och i stället för beskattningsbar inkomst summan av den beskattningsbara
inkomsten samt beskattningsbar inkomst enligt 2 § nämnda lag och enligt
1 § 2 mom. samma lag skattepliktig dagpenning, minskad med för den
skattskyldige gällande grundavdrag, beräknat enligt 48 § 2 eller 3 mom.
kommunalskattelagen (1928:370) i den mån sådant avdrag icke utnyttjats
vid taxeringen.

Vad i föregående stycke sägs om sjömansskatt skall äga motsvarande
tillämpning beträffande i Norge erlagd sjömansskatt eller isländsk skatt
på grund av tjänstgöring till sjöss. Förordning (1978:918).

Övergångsbestämmelser

1997:804

Den upphävda kungörelsen tillämpas dock fortfarande i fråga om
inkomster som hänför sig till tid före utgången av år 1997.