Kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen den 25 oktober 1940 (nr 910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m.

SFS nr
1958:368
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1958-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1503
Upphävd
1989-01-01

Utan hinder av bestämmelsen i 5§ första stycket nämnda förordning må
beställningstrafik med omnibus eller turisttrafik anordnas, oaktat
anordnaren icke innehar trafiktillstånd härför, därest han för
trafikens bedrivande anlitar trafikutövare med sådant tillstånd samt
till vederbörande tillståndsmyndighet före trafikens igångsättande
ingiver skriftlig anmälan därom med uppgift om den eller de
trafikutövare, som komma att anlitas. Under förutsättning att sådan
anmälan ingivits är anordnaren jämväl befriad från skyldighet att
iakttaga övriga på trafiken tillämpliga, i förordningen eller med stöd
av densamma meddelade bestämmelser, i den mån de iakttagits av den
anlitade trafikutövaren och icke röra driftstatistik för trafiken.

Då vid bedrivande av viss trafik, som här avses, förekommit
förhållande, vilket jämlikt 19§ 1 mom. nyssnämnda förordning kan
föranleda återkallelse av trafiktillstånd, må tillståndsmyndigheten
förordna, att vad i denna kungörelse stadgas icke skall tills vidare
eller för viss tid äga tillämpning på trafik, som bedrives av
anordnaren. Om sådant förordnande skall i tillämpliga delar gälla vad
som är föreskrivet rörande beslut om återkallelse av trafiktillstånd.
Förordning (1977:583).