Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt

SFS nr
1958:381
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:314
Upphävd
1990-07-01

Med anledning av artikel 20 i det mellan Sverige och Belgien den 1
april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och
för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet ävensom en den 14 maj och den 11 juni 1958 undertecknad
överenskommelse jämlikt artikel 21 av avtalet har Kungl. Maj:t funnit
gott utfärda följande särskilda föreskrifter angående förfarandet för
erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt.

1 § Svensk myndighet kan på sätt i denna kungörelse stadgas erhålla
handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt.

2 § 1 mom. Med svensk skatt avses i denna kungörelse de i
artikel 2 av ovannämnda avtal omförmälda skatterna.

Vad i denna kungörelse sägs angående svensk skatt skall, där ej annat
särskilt stadgas, gälla även

a) restavgift eller annan avgift, utgående i anledning av försummad
inbetalning av svensk skatt;

b) ränta å svensk skatt, där sådan skall gäldas;

c) ersättning för kostnader i svenskt beskattningsärende; samt

d) vite i svenskt beskattningsärende.

2 mom. Med svenskt beskattningsärende förstås i denna
kungörelse ärende hos svensk förvaltningsmyndighet rörande indrivning
av svensk skatt.

3 mom. Med svensk myndighet förstås i denna kungörelse,
förutom svensk statlig eller kommunal myndighet, den som på grund av
allmän tjänst tager befattning med svenskt beskattningsärende.

3 § 1 mom. Handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt må av
svensk myndighet begäras under förutsättning att skatten skall uttagas
av sådan i Sverige skattskyldig person, som avses i artikel 1 § 1 av
ovannämnda avtal.

Förelåg i första stycket angiven förutsättning under den tidrymd eller
vid den tidpunkt skatteanspråket avser, skall den omständigheten, att
förutsättningen sedermera bortfallit, icke utgöra hinder för begäran
om handräckning.

2 mom. Handräckning som i 1 mom. sägs kan icke erhållas,

a) om skatten skall uttagas av belgisk medborgare eller juridisk
person i Belgien i andra fall än då fråga är om sådana skatter, som
avses i artikel 20 § 4 av ovannämnda avtal,

b) om beslutet i skatteärendet icke är verkställbart här i riket,

c) om anledning finnes att antaga, att skatten kan uttagas i Sverige,

d) om vad som skall uttagas av viss skattskyldig understiger ett
belopp av 500 kronor, eller

e) om skatteanspråket, därest det genomfördes, skulle föranleda
dubbelbeskattning i förhållandet mellan de båda staterna.

Såsom dubbelbeskattning, varom ovan under e) förmäles, skall icke
anses den beskattning av inkomst av kapital, som föranledes av
bestämmelserna i artikel 8 §§ 2–6 av berörda avtal.

4 § Svensk myndighet, som önskar handräckning enligt 3 §, skall till
vederbörande länsstyrelse ingiva till Kungl. Maj:t ställd ansökning
därom. Ansökningen bör innefatta utredning, att i nämnda paragraf
angivna förutsättningar för handräcknings erhållande äro för handen. I
ansökningen skall vidare angivas

a) beträffande skattskyldig fysisk person:

hans namn, yrke eller titel, nationalitet och bostadsadress;

b) beträffande skattskyldig juridisk person:

dess namn och adress;

c) i förekommande fall upplysningar till stöd för tillämpning av
artikel 20 § 4 av ovannämnda avtal;

d) skattens beskaffenhet, den tidrymd eller tidpunkt skatteanspråket
avser, skattebeloppet och, i fråga om kommunalskatt, den till skatt
berättigade kommunen; samt

e) i förekommande fall den ort i Belgien, där den skattskyldige kan
anträffas eller honom tillhörig egendom finnes.

Framställningen skall åtföljas av:

a) utdrag av restlängd, varav skatteanspråket framgår, samt

b) å tjänstens vägnar meddelad förklaring av den myndighet, som gör
ansökningen, att det beslut varå kravet grundas är verkställbart här i
riket.

Handling, varom i föregående stycke sägs, skall vara utfärdad eller
till riktigheten bestyrkt av behörig tjänsteman hos domstol eller
förvaltningsmyndighet i Sverige samt skall ingivas i två exemplar.

Länsstyrelse, som mottagit ansökning varom i första stycket sägs,
skall snarast till finansdepartementet översända ansökningen, åtföljd
av eget yttrande.

5 § 1 mom. Önskar svensk myndighet, för vilken handräckning enligt 3 §
begärts i Belgien, göra ytterligare framställning i ärendet eller
förete utredning eller bevisning, har myndigheten att i den ordning i
4 § sägs ingiva handlingarna ifråga.

2 mom. Därest den svenska skattemyndigheten finner anledning föreligga
för yrkande om den skattskyldiges försättande i konkurs i Belgien,
skall uttrycklig begäran om åtgärd i sådant hänseende göras i den
ordning i 4 § sägs. Vad nu stadgats skall ock gälla om anhängiggörande
av rättegång vid belgisk allmän domstol eller eljest vidtagande av
åtgärd, för vars giltighet kräves domstols medverkan.

6 § Om det beslut, på grund varav handräckning sökts, upphäves eller
ändras innan handräckningsärendet slutförts eller om före nämnda
tidpunkt rätten att uttaga skatten helt eller delvis upphör av annan
anledning (betalning direkt till vederbörlig svensk myndighet,
preskription eller dylikt), skall den myndighet som sökt
handräckningen, så snart den erhållit kännedom om förhållandet, i den
ordning i 4 § sägs ingiva till Kungl. Maj:t ställd anmälan därom.

7 § Svensk skatt, som uttagits genom handräckning i Belgien, skall,
sedan redovisning avgivits av vederbörande belgiska myndighet, genom
svenska ambassaden i Bryssel tillgodoföras den svenska myndighet, som
skall uppbära densamma. Tillgodoförandet sker i svenskt mynt med
belopp uträknat efter den kurs, enligt vilken vid handräckningens
verkställande förvandling skett från svenskt till belgiskt myntslag.

Har belgisk myndighet vid överförande av medel till svenska ambassaden
i Bryssel gjort avdrag för kostnader, skall det avdragna beloppet
påföras den svenska myndigheten.

8 § Har svensk skatt uttagits genom handräckning i Belgien, skall i
förhållande till den skattskyldige så anses som om skatten kommit
behörig svensk myndighet tillhanda vid tiden för uttagandet.

9 § Handräckning för uttagande av belopp, som avses i 2 § 1 mom. andra
stycket, må endast där fråga är om vite begäras utan samband med
framställning om uttagande av svensk skatt. Framställning om uttagande
av vite må ej göras, om vitets belopp understiger 500 kronor.

10 § Vid handräckning enligt denna kungörelse skall vederbörande
myndighet i Belgien erhålla ersättning för kostnader på grund av
rättegångsförfarande vid belgisk allmän domstol, vilket föranledes av
handräckningens verkställande.

I den mån vederbörande myndighet i Belgien icke gjort avdrag för
kostnaden vid redovisning av indrivna medel skall ersättning för
kostnaden utbetalas från anslag anvisat för ändamålet.

Har avdrag för kostnaden av vederbörande myndighet i Belgien gjorts
vid redovisningen, skall kostnaden avföras å nyssnämnda anslag.