Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden

SFS nr
1958:382
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:314
Upphävd
1990-07-01

Med anledning av artikel 20 i det mellan Sverige och Belgien den 1
april 1953 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och
för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet ävensom en den 14 maj och den 11 juni 1958 undertecknad
överenskommelse jämlikt artikel 21 av avtalet — samt med stöd av
lagen den 15 juni 1935 (nr 315) angående uttagande i vissa fall av
ogulden utländsk utskyld eller allmän avgift och lagen samma dag (nr
316) om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av
oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter — har Kungl.
Maj:t funnit gott utfärda följande särskilda föreskrifter angående
handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden.

1 § På begäran av belgisk myndighet skall, efter Kungl. Maj:ts
förordnande i varje särskilt fall, handräckning här i riket meddelas
för uttagande av sådan belgisk skatt, som avses i artikel 2 av
ovannämnda avtal.

Vad i denna kungörelse sägs angående belgisk skatt skall, där ej annat
särskilt stadgas, gälla även i samband med dylik skatt uttagna
förhöjningar, tillägg, räntor, kostnader och viten utan straffrättslig
karaktär.

2 § Har Kungl. Maj:t beslutat, att viss belgisk skatt skall uttagas
här i riket, skall, därest Kungl. Maj:t icke annorledes förordnat,
skatten, med iakttagande av vad nedan i denna kungörelse särskilt
föreskrives, uttagas i den ordning som är stadgad för uttagande av
oguldna årliga utskylder till svenska staten.

Länsstyrelse, åt vilken Kungl. Maj:t uppdragit att ombesörja sådan
handräckning, skall, i den mån ej i denna kungörelse annorledes
stadgas, i avseende å handräckningens verkställande hava samma
befogenhet och skyldigheter som beträffande uttagande av årliga
utskylder till svenska staten.

Det skall ock tillkomma nämnda länsstyrelse att i fall, som avses i
lagen den 15 juni 1935 angående uttagande i vissa fall av ogulden
utländsk utskyld eller allmän avgift, mottaga stämning samt själv
eller genom ombud tala och svara inför domstol eller annan myndighet
här i riket.

3 § Sedan länsstyrelse erhållit uppdrag enligt 2 §, skall
länsstyrelsen utan dröjsmål ålägga utmätningsman att uttaga den skatt,
varom fråga är.

Utmätningsmannen skall ofördröjligen genom tjänstebrev anmana den
skattskyldige att inom angiven tid, minst åtta, högst tjugo dagar
efter anmaningens utfärdande, till utmätningsmannen inbetala skatten i
svenskt mynt med belopp, uträknat efter den vid betalningstillfället
gällande officiella säljkursen å belgiska francs.

Inbetalas icke skatten inom sålunda föreskriven tid, skall indrivning
äga rum.

4 § 1 mom. Införsel i den skattskyldige tillkommande avlöning, pension
eller livränta må, i enlighet med bestämmelserna i lagen den 15 juni
1935 om införsel i avlöning, pension eller livränta för uttagande av
oguldna utländska utskylder eller allmänna avgifter, meddelas för
uttagande av skatt, varom fråga är.

2 mom. Utan uttryckligt bemyndigande av Kungl. Maj:t må ej för
uttagande av belgisk skatt åtgärd vidtagas för den skattskyldiges
försättande i konkurs i Sverige eller för anhängiggörande vid svensk
allmän domstol av rättegång, som föranledes av handräckningen.

Erfordras bevakning av belgisk skatt i konkurs eller anmälan av sådan
skatt vid ackordsförhandling utan konkurs eller annan likartad åtgärd,
skall utmätningsmannen därom draga försorg.

För belgisk skatt åtnjutes icke för svenska skatter stadgad särskild
förmånsrätt.

5 § Har den skattskyldige avlidit, må vid skattens indrivning ej
uttagas mera än som motsvarar tillgångarna i dödsboet. Är boet
skiftat, må av bodelägare ej uttagas mera än som motsvarar beloppet
eller värdet vid tiden för förvärvet av vad bodelägaren på grund av
dödsfallet förvärvat.

6 § 1 mom. Utslag i utsökningsmål, som meddelats av överexekutor eller
hovrätt, så ock dom i rättegång, som föranledes av handräckningen,
skola, i huvudskrift eller bestyrkt avskrift, i god tid före utgången
av tiden för fullföljande av talan mot utslaget eller domen av
länsstyrelsen insändas till finansdepartementet.

2 mom. Göres hos myndighet, som med indrivningsärende tager
befattning, invändning att, efter det den belgiska myndigheten
meddelat det beslut varpå handräckningen grundas, sådan omständighet
inträffat att förutsättningarna för handräckningens genomförande helt
eller delvis bortfallit (betalning, upphävande av den belgiska
myndighetens beslut eller dylikt) och visas sannolika skäl för
invändningen, skall meddelande härom insändas till
finansdepartementet, därest invändningen gjorts hos länsstyrelsen,
samt i annat fall till sistnämnda myndighet, som därefter om
förhållandet underrättar finansdepartementet.

7 § Skattskyldig, vilken underlåtit att inom den jämlikt 3 § andra
stycket föreskrivna tiden erlägga belgisk skatt, skall för
indrivningen erlägga avgift, beräknad efter fyra öre för varje hel
krona av den del av skatten, som sålunda icke erlagts, dock ej mindre
än tjugufem öre. Beträffande denna avgift skola gällande föreskrifter
om restavgift vid indrivning av årliga utskylder till svenska staten
äga motsvarande tillämpning.

Avgift må icke påföras för uttagande av vite eller kostnad i belgiskt
beskattningsärende.

8 § 1 mom. Då medel på grund av handräckningen influtit, åligger det
utmätningsmannen att senast å sjätte dagen därefter insätta beloppet å
Belgiska Nationalbankens konto i Sveriges riksbank för vederbörlig
belgisk myndighets räkning. Utmätningsmannen skall ofördröjligen om
insättningen göra anmälan till länsstyrelsen med bifogande dels av
bestyrkt avskrift av kvitto å det insatta beloppet dels ock av övriga
handlingar i ärendet.

Kan skatten helt eller delvis ej uttagas här i riket, skall
utmätningsmannen skyndsamt meddela länsstyrelsen underrättelse härom
och därvid tillika översända handlingarna i ärendet.

2 mom. Efter mottagande av de i 1 mom. omförmälda handlingarna skall
länsstyrelsen ofördröjligen till finansdepartementet översända
meddelande om utgången av handräckningsärendet och återställa
handlingarna i ärendet. Möter hinder för handräckningen, skall
meddelande tillika givas om hindrets beskaffenhet samt om de i ärendet
framkomna omständigheter, som kunna vara av betydelse för
skatteärendets vidare behandling.

9 § Vederbörande svenska myndighet är berättigad att av belgisk
myndighet erhålla ersättning för kostnader på grund av
rättegångsförfarande vid svensk allmän domstol, vilket föranledes av
handräckningens verkställande.

Kostnad som här avses skall, där så erfordras, av länsstyrelsen
förskotteras från för ändamålet anvisat anslag.

Vid insättning av medel i riksbanken jämlikt 8 § 1 mom. må avdrag ske
för kostnad, som nu sagts. Kostnad, för vilken avdrag icke sålunda
gjorts, skall för utbekommande av ersättning från belgisk myndighet
anmälas hos finansdepartementet. Influtna ersättningsbelopp skola, i
den mån de förskotterats från nyssnämnda anslag, gottskrivas detta.