Kungörelse (1958:388) med vissa bestämmelser rörande taxering, uppbörd och folkbokföring under krigsförhållanden

SFS nr
1958:388
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1958-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:440
Upphävd
1995-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 2 — 20 §§ skola träda i tillämpning i den mån
Kungl. Maj:t därom förordnar. Dock skola sådana förberedande åtgärder
omedelbart vidtagas, som erfordras för att kungörelsen skall kunna
tillämpas.

2 § Har förordnande enligt 1 § meddelats, ankommer det på
länsstyrelsen att, utom i vad angår 4 § 1 mom., 5, 10 och 11 §§, 12 §
2 mom., 14 § tredje stycket och 16 § samt i den mån annat icke framgår
av förordnandet, föreskriva i vilken utsträckning taxering, uppbörd
och folkbokföring skola verkställas i överensstämmelse med vad i denna
kungörelse stadgas.

Taxering

3 § 1 mom. Den indelning i taxeringsdistrikt, som gäller när denna
paragraf träder i tillämpning, skall bestå intill dess länsstyrelsen
annorlunda förordnar.

2 mom. Taxering verkställes, där ej annat följer av vad nedan i andra
stycket stadgas, av den lokala skattemyndigheten med biträde av
taxeringsassistenter eller av länsstyrelsen särskilt förordnade
personer. Den lokala skattemyndigheten äger, om så anses erforderligt,
utse personer, vilka innehava eller innehaft förordnande såsom
ordförande eller ledamot i taxeringsnämnd, eller annan lämplig person
att biträda vid taxeringsarbetet.

I särskilt taxeringsdistrikt, som avses i 4 § femte stycket
taxeringsförordningen, verkställes taxering av tjänsteman, som
länsstyrelsen därtill förordnar. Länsstyrelsen må ock förordna lämplig
person att biträda vid taxeringsarbetet.

3 mom. I stället för vad i 2 mom. stadgas skall beträffande
Stockholm gälla, att taxering verkställes av överståthållarämbetet med
biträde av den lokala skattemyndigheten och av personer, som
överståthållarämbetet därtill förordnar.

Uppgifter, som ankomma på den gemensamma taxeringsnämnden, skola
fullgöras av tjänsteman, som överståthållarämbetet därtill förordnar.

4 mom. Den, som i enlighet med vad i 2 och 3 mom. stadgas har
att verkställa taxering, skall utföra de åligganden, som enligt
taxeringsförordningen eller annan författning ankomma på
taxeringsnämnd och ordförande i taxeringsnämnd. Vad i sådan
författning föreskrivits om att taxeringsarbetet skall avslutas inom
viss tid skall icke äga tillämpning.

4 § 1 mom. Vad i taxeringslagen (1956:623) finns stadgat rörande den
mellankommunala skatterätten skall inte äga tillämpning.

2 mom. Ordföranden i en länsrätt får fatta beslut på rättens
vägnar antingen ensam eller tillsammans med en av honom tillkallad
ledamot av nämnden. Förordning (1979:540).

5 § Vad i taxeringsförordningen eller eljest finnes stadgat rörande
meddelande av förhandsbesked i taxeringsfrågor skall icke äga
tillämpning.

6 § Länsstyrelse äger föreskriva, att självdeklaration skall avlämnas
å annan tid eller i annan ordning än i taxeringsförordningen stadgas
eller ock att med sådant avlämnande må anstå tills vidare.

Länsstyrelse må ock föreskriva, att skattskyldiga, vilka
huvudsakligen uppbära inkomst av tjänst, tills vidare skola vara
undantagna från skyldighet att utan anmaning avlämna
självdeklaration.

Tillika må länsstyrelse förordna om inskränkningar i de uppgifter,
som skola upptagas i eller fogas vid självdeklaration, samt fastställa
erforderliga formulär.

7 § Länsstyrelse äger föreskriva, att i taxeringsförordningen
omförmälda kontrolluppgifter och andra uppgifter till ledning för
taxering skola avlämnas å annan tid eller i annan ordning än i nämnda
förordning stadgas eller ock att med sådant avlämnande skall anstå
tills vidare. Länsstyrelsen må ävenledes undantaga vissa grupper
uppgiftspliktiga från skyldighet att lämna uppgifter som här avses, så
ock föreskriva de inskränkningar i uppgiftsskyldigheten som må finnas
lämpliga.

8 § 1 mom. Länsstyrelse äger föreskriva, att taxering skall ske
allenast beträffande vissa grupper skattskyldiga.

2 mom. Om beslutade taxeringar göres anteckning på vederbörliga
deklarationer samt, där så är möjligt, i inkomstlängd och
förmögenhetslängd.

9 § Finner lokal skattemyndighet i anledning av inkomna besvär eller
eljest att taxering, som myndigheten beslutat med stöd av
bestämmelserna i denna kungörelse, blivit oriktig på grund av
felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, äger
myndigheten meddela beslut om rättelse.

10 § Vad i taxeringsförordningen stadgas om tid för anförande av
besvär angående taxering skall icke gälla.

11 § Allmän eller särskild fastighetstaxering skall icke äga rum; dock
att nytt taxeringsvärde må åsättas fastighet, när så är påkallat av
särskilda förhållanden.

Uppbörd

12 § 1 mom. Har skattskyldig att erlägga preliminär A-skatt må, där ej
annat framgår av vad nedan i 2 och 3 mom. stadgas eller Kungl. Maj:t
annorlunda förordnar, skatten beräknas enligt den skattetabell,
vilken, när denna paragraf träder i tillämpning, gäller för den
kommun, inom vilken lön utbetalas.

Skattskyldig, som åtnjuter inkomst av tjänst, skall — ändock att
han har att utgöra preliminär B-skatt för sådan inkomst — i stället
erlägga preliminär A- skatt för denna inkomst.

Skattskyldig, vilken erhållit debetsedel å preliminär B-skatt men
jämlikt bestämmelsen i andra stycket erlagt preliminär A-skatt för
inkomst av tjänst, må vid inbetalning av den preliminära B-skatten
minska debiterat, på skatteanvisning angivet belopp med vad som
avdragits såsom preliminär A-skatt.

Lokal skattemyndighet må, där så är erforderligt, beträffande viss
skattskyldig besluta att preliminär B-skatt för visst inkomstår skall
utgå med samma belopp som för näst föregående inkomstår.

2 mom. Har Kungl. Maj:t beträffande viss kategori inkomsttagare
föreskrivit att avlöning och pension till inkomsttagaren utbetalas mot
av denne vid utbetalningstillfället företedd särskild, för ändamålet
upprättad handling (lönebevis, pensionsbevis) skall preliminär skatt
uttagas efter grunder som Kungl. Maj:t i samband därmed fastställer.

3 mom. Länsstyrelse äger föreskriva, att preliminär A-skatt skall utgå
jämväl för sådan inkomst av tjänst, vilken icke hänför sig till den
skattskyldiges huvudsakliga arbetsanställning.

4 mom. Ansökan om jämkning av preliminär skatt eller om jämkning eller
om rättelse av sjömansskatt må av skattskyldig göras även efter
utgången av eljest stadgad tid.

13 § 1 mom. Kan debetsedel icke utfärdas enligt formulär, som
fastställts av riksskattenämnden, må utfärdandet ske enligt formulär
som fastställes av länsstyrelsen eller den lokala skattemyndigheten.

2 mom. Kan, i fall då preliminär A-skatt skall utgå efter tabell,
arbetstagare icke förete debetsedel å sådan skatt för inkomståret
skall arbetsgivaren verkställa skatteavdrag enligt den kolumn i
skattetabellen som i enlighet med av arbetstagaren lämnade uppgifter
och för arbetsgivaren eljest kända förhållanden kan anses tillämplig.

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning i
fråga om sjömansskatt.

3 mom. Anstånd enligt uppbördsförordningen med inbetalning av
debiterad skatt må av lokal skattemyndighet beviljas att gälla tills
vidare.

4 mom. Lokal skattemyndighet äger meddela beslut i frågor rörande
uppbörd av skatt beträffande skattskyldig, vilken vistas inom
myndighetens tjänstgöringsområde utan att vara där bosatt.

14 § Kan inbetalning av preliminär skatt icke ske medelst
skatteanvisning, som varit fogad till debetsedel, skall inbetalningen
ske medelst särskild skatteanvisning enligt av länsstyrelsen
fastställd blankett, vilken tillhandahålles å postanstalterna och hos
de lokala skattemyndigheterna.

Vad i uppbördsförordningen stadgas om inbetalning eller girering av
skatt till centrala skattekontot skall icke äga tillämpning. I sådant
fall skall skatten i stället inbetalas eller genom girering överföras
till postgirokonto för skatteavdelningen i residensstaden.

Beträffande inbetalning av preliminär A-skatt från statlig myndighet
skall gälla vad därom må vara föreskrivet.

15 § Länsstyrelse äger föreskriva, att skatteavdrag för gäldande av
kvarstående skatt icke skall verkställas.

Länsstyrelse äger ock föreskriva, att med debitering av slutlig
skatt och med utfärdande av debetsedel å sådan skatt skall anstå tills
vidare.

16 § Vad i uppbördsförordningen eller eljest finnes stadgat rörande
möjlighet att av centrala uppbördsnämnden erhålla bindande förklaring
beträffande frågor om sättet för uttagande av preliminär skatt samt om
verkställande av skatteavdrag skall icke äga tillämpning.

17 § Länsstyrelse äger föreskriva, att lokal skattemyndighet skall
vara utmätningsman såvitt avser indrivning av skatt.

Folkbokföring

18 § Länsstyrelsen äger föreskriva, att mantalsskrivningen för visst
år skall inställas eller uppskjutas.

Har mantalsskrivningen för visst år inställts, skall envar för det
året anses vara mantalsskriven i den kommun, där han vid senast
förrättade mantalsskrivning blivit uppförd i mantalslängd eller, om
han då icke blivit uppförd i mantalslängd, i den kommun, där han är
kyrkobokförd den 1 november det år mantalsskrivning skulle hava
förrättats.

19 § Flyttning inom riket skall ej, därest icke särskilda skäl
föreligga, föranleda ändring i kyrkobokföringen.

Registrering av födelse, vigsel, dödsfall samt av andra
förhållanden, som äro av betydelse för kyrkobokföringen, skall ske i
den församling där anmälan om förhållandet göres. Är enligt
kyrkobokföringskungörelsen annan församling rätt inskrivningsort,
skall pastor i nämnda församling underrättas därest det kan antagas
att meddelandet kan komma honom tillhanda.

Pastor, som mottager anmälan om barns födelse, skall omedelbart
upprätta personakt för barnet samt tilldela barnet tillfälligt
födelsenummer. Sådant nummer skall bestå av länsbokstav, kommunens
statistiska nummer samt ett ordningstal, udda för pojke och jämnt för
flicka. Ny serie ordningstal skall påbörjas för varje dag. Finnas inom
en kommun flera församlingar, skall av födelsenumret framgå i vilken
församling registreringen skett. Uppgift om tillfälligt födelsenummer
skall antecknas i personakten samt i födelse- och dopboken ävensom
meddelas barnets närmaste anhöriga. Vad sålunda stadgats skall i
tillämpliga delar gälla när personakt upprättats för invandrare och
för personer, vilka äro registrerade såsom obefintliga.

20 § Länsstyrelse äger föreskriva att vad i folkbokföringsförordningen
eller eljest finnes stadgat angående förande av tryckande register hos
länsbyrå för folkbokföringen samt meddelande av vissa underrättelser
till och från länsbyrå icke skall äga tillämpning.

Länsstyrelse må även i övrigt föreskriva sådana inskränkningar inom
folkbokföringsväsendet, som med hänsyn till krigsförhållanden kunna
anses erforderliga.

Särskilda föreskrifter

21 § De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av
här meddelade bestämmelser, utfärdas av statistiska centralbyrån,
riksskattenämnden, centrala uppbördsnämnden och sjömansskattenämnden,
envar myndighet såvitt avser dess verksamhetsområde.

22 § Myndighet, som meddelar föreskrifter eller eljest vidtager
åtgärder med avseende å förhållanden, vilka regleras i denna
kungörelse eller i förordningen om taxeringsväsendet under
krigsförhållanden m.m., skall, där icke hinder möter, till chefen för
finansdepartementet göra anmälan härom.

Länsstyrelse skall, där så finnes påkallat, i här avsedda ärenden
samråda med länsstyrelser i angränsande län.

23 § I denna kungörelse förstås med län jämväl Stockholms stad, med
länsstyrelse jämväl överståthållarämbetet och med landskamrerare
jämväl skattedirektören hos överståthållarämbetet.