Kungörelse (1958:408) om avlönings- och pensionsförmåner för innehavare av vissa i lönegrad uppflyttade tjänster;

SFS nr
1958:408
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-07-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:73
Upphävd
1987-05-01

1 § Denna kungörelse skall, där Kungl. Maj:t det förordnar, tillämpas
beträffande tjänst, som under senare halvåret 1958 uppflyttas i
lönegrad med stöd av beslut vid 1958 års B-riksdag.

2 § Beträffande tjänsteman, som den 1 juli 1958 innehade eller med
vikariatslöneförordnande uppehöll i 1 § avsedd tjänst och blir förste
innehavare av tjänsten i den högre lönegraden eller av
vikariatslöneförordnande därå, skall vid bestämmande av avlönings- och
pensionsförmåner så anses som om tjänsten uppflyttats i lönegrad från
och med den 1 juli 1958. Härav föranledd omräkning av
avlöningsförmåner skall icke medföra omräkning av månadsinkomst enligt
kungörelsen den 3 december 1954 (nr 805) om särskilda löneavdrag för
vissa statsanställda m.fl.

3 § Beträffande tjänsteman, som den 1 juli 1958 innehade sådan med
pensionsrätt förenad tjänst, å vilken denna kungörelse är tillämplig,
och före tjänstens tillsättande i den högre lönegraden avgår med rätt
till tjänstepension eller avlider och efterlämnar till familjepension
berättigad anhörig, vill Kungl. Maj:t, på därom gjord framställning, i
varje särskilt fall pröva frågan om höjning av pensionsunderlag på
grund av att tjänsten uppflyttats i lönegrad.

Övergångsbestämmelser

1987:73

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av april 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.