Kungörelse (1958:484) angående avskrivning av statsbidrag till anordnande av pensionärshem, m.m.

SFS nr
1958:484
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1958-08-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1080
Upphävd
2012-01-01

1 § Återkrav av bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 462) om
statsbidrag till anordnande av pensionärshem må avse högst belopp
motsvarande det utbetalade bidraget minskat med en trettiondedel för
varje helt år – räknat från det bidraget i sin helhet utbetalades –
under vilket pensionärshemmet använts för sitt ändamål. Sedan trettio år
förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades skall bidraget
avskrivas.

2 § Bidrag enligt kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 465) om
lantarbetarbostadslån och lantarbetarbostadsbidrag skall avskrivas sedan
tio år förflutit från det bidraget i sin helhet utbetalades.

Värdet av förmån i form av räntefrihet för lantarbetarbostadslån enligt
nyssnämnda kungörelse eller för förbättringslån enligt kungörelsen den
22 juni 1939 (nr 464) om förbättringsbidrag samt nybyggnads- och
förbättringslån för bostadsbyggnadsföretag på landsbygden må icke
återkrävas sedan tio år förflutit från det lånet i sin helhet
utbetalades. Kungörelse (1964:415).