r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.;

SFS nr
1958:502
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1958-09-12

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande
av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal
för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1
september 1958, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt

3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till
avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Italien, skall hava
samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen
den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet
föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1959.