/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1958:528) med vissa bestämmelser angående utförsel av smör, ost och ägg;

SFS nr
1958:528
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS1990:623
Upphävd
1991-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1973:1027

1 § Smör, ost och hönsägg av svenskt ursprung må ej utföras ur riket med
mindre bevis företes för tullverket, att varan i fråga om kvalitet,
beredning, förpackning och beteckning uppfyller villkor, som fastställas
av statens jordbruksnämnd eller av därtill av jordbruksnämnden
bemyndigat särskilt kontrollorgan.

Det ankommer på jordbruksnämnden eller, efter nämndens bemyndigande, på
det särskilda kontrollorganet att utöva tillsyn över efterlevnaden av
villkor, som avses i första stycket, och att utfärda bevis som där sägs.

För särskilt kontrollorgan meddelat bemyndigande gäller under
förutsättning, att kontrollorganet i sin med bemyndigandet avsedda
verksamhet står under jordbruksnämndens överinseende och iakttager de
närmare bestämmelser angående verksamhetens utövande, som
jordbruksnämnden meddelar.

2 § Bestämmelserna i 1 § första stycket skola icke äga tillämpning å
vara som

a) utföres till en myckenhet av högst fem kilogram;

b) utföres som proviant på fartyg, luftfartyg eller annat tranportmedel;

c) utföres under sådana förhållanden som avses i 2 § 1 eller 4 lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor m.m.;

d) utföres i annat än handelssyfte av resande eller den som utför arbete
på transportmedel;

e) utföres i egentlig gränstrafik.

Jordbruksnämnden äger medgiva ytterligare undantag från stadgandet i 1 §
första stycket. Nämnden äger också föreskriva begränsning av rätten
enligt första stycket att utföra vara utan hinder av bestämmelserna i 1
§ första stycket. Förordning (1973:1027).

3 § Ombud för jordbruksnämnden eller person, vilken av nämnden
förordnats att såsom ombud för särskilt kontrollorgan, som i 1 § avses,
utöva tillsyn enligt denna kungörelse, skall äga undersöka för export
avsedd vara och skall, då det erfordras för sådan undersökning, äga
tillträde till lokal, där varorna finnas, samt vara berättigad att
uttaga prov å varan.

4 § Exportör är pliktig att erlägga avgift till bestridande av
kostnaderna för exportkontrollen med belopp, vilket bestämmes av nämnden
eller, efter nämndens bemyndigande, av särskilt kontrollorgan, som avses
i 1 §.

5 § Angående påföljd för överträdelse av det i 1 § stadgade
utförselförbudet är stadgat i lagen om straff för olovlig varuutförsel.

Om straff för vägran att lämna tillträde för provtaning eller
undersökning enligt 3 § stadgas i allmänna strafflagen.

6 § har upphävts genom förordning (1973:1027).