Kungl. Maj:ts Cirkulär (1958:529) till riksarkivet och rikets kommuner om gallring i kommunernas arkiv;

SFS nr
1958:529
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1958-10-24
Författningen har upphävts genom
RA-FS 1987:2
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t fäster kommunernas uppmärksamhet på angelägenheten av att
utgallring av kommunala arkivalier sker med omsorg och försiktighet samt
under iakttagande av lämpliga gallringsfrister. Tillika uppdrager Kungl.
Maj:t åt riksarkivet att, i huvudsaklig överensstämmelse med 1956 års
arkivgallringskommittés förslag, meddela närmare råd och anvisningar om
gallring i kommunernas arkiv.