Veterinär utförselkungörelse (1958:552)

SFS nr
1958:552
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1958-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:542
Upphävd
1994-07-01

1 § Bestämmelserna i denna kungörelse ha till syfte att förebygga
spridning av smittsamma djursjukdomar och att tillgodose
djuskyddsintresset.

Med djur avses i denna kungörelse djur av följande slag, nämligen djur
tillhörande hästsläktet och klövbärande djur,

höns, kalkoner, ankor, tamgäss och tamduvor,

vilda däggdjur och vilda fåglar. Förordning (1976:61).

2 § Lantbruksstyrelsen äger föreskriva att den, som inkommit i riket
för att inköpa eller avhämta djur för utförsel, icke må härstädes
besöka kreatursstall eller annorledes träda i beröring med djur utan
att hava vidtagit av styrelsen bestämda åtgärder i smittskyddssyfte.
Kungörelse (1971:1129).

3 § Omedelbart innan djur tages ombord å fartyg eller luftfartyg,
varmed det skall föras ur riket, skall djuret underkastas besiktning
av veterinär som enligt vad därom finnes stadgat är förordnad till
gränsveterinär.

Finner veterinären omständigheterna giva skälig anledning till
misstanke att djuret är angripet av smittsam sjukdom, må det ej
utföras. I annat fall skall veterinären utfärda intyg att djuret
godkänts för utförsel. I intyget skall djuret identifieras genom
öronnummer eller signalement eller på annat sätt som
lantbruksstyrelsen bestämmer.

Djur som icke tagits ombord å fartyg eller luftfartyg inom 24 timmar
efter besiktning skall före utförseln undergå ny besiktning enligt
första stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf äga ej tillämpning beträffande
återutförsel som sker på grund av stadgande i veterinära
införselkungörelsen den 21 november 1958 (nr 551) eller med stöd därav
meddelade föreskrift. Kungörelse (1972:68).

4 § Har djur, som skall utföras sjö- eller luftledes, anlänt till
utförselorten från annan ort, äger gränsveterinär föreskriva, att
djuret, även om så ej föranledes av besiktningen eller märkningen,
skall urlastas, rengöras eller på annat sätt vårdas, ävensom bestämma
tid varunder djuret skall hava erhållit vård innan besiktningen sker,
allt under hänsynstagande till den tillryggalagda vägsträckan samt
övriga på djurets hälsotillstånd och allmänna välbefinnande inverkande
omständigheter.

5 § Transportmedel och förvaringspersedel må ej användas vid utförsel
av djur sjö- eller luftledes utan att hava godkänts av gränsveterinär.
För godkännande förutsättes att anordningarna överensstämma med
gällande bestämmelser om transport av levande djur samt att å
transportmedlet företagits erforderliga desinfektionsåtgärder.

6 § Skall djur under utförsel med tågfärja eller annat fartyg förvaras
i godsvagn eller annat lastfordon och kan det antagas att fordonet
förut använts till djurtransport, må djuret ej lastas på fordonet med
mindre detta undergått desinfektion som godkänts av veterinär. Intyg
om desinfektionen skall anbringas på fordonet.

7 § Lantbruksstyrelsen äger medgiva av omständigheterna betingade
undantag från bestämmelserna i 3-6 §§ så ock meddela de närmare
föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna kungörelse.
Kungörelse (1971:1129).

8 § För besiktning eller annan förrättning, vilken veterinär utför på
grund av bestämmelse i denna kungörelse eller föreskrift som utfärdats
med stöd av kungörelsen, äger han uppbära ersättning enligt vad därom
finnes särskilt stadgat.

9 § Samtliga kostnader för veterinärbesiktning, tagande och
undersökning av prov, desinfektion eller annan åtgärd i ärende som
avses i denna kungörelse skola gäldas av exportören. Beträffande
åtgärd avseende transportmedel eller däri befintligt djur äro jämväl
transportmedlets ägare och, i förekommande fall, befälhavare ansvariga
för gäldande av kostnaderna.

10 § En gränsveterinärs beslut enligt denna kungörelse får överklagas
hos lantbruksstyrelsen.

Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall får överklagas hos
kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna kungörelse gäller omedelbart, om
inte något annat bestäms. Förordning (1990:842).

11 § Angående påföljd för olovlig utförsel av vara, som i denna
kungörelse avses, och för försök därtill föreskrivs i lagen (1960:418)
om straff för varusmuggling. I fråga om förfarandet med beslagtaget
gods skall iakttas de försiktighetsmått som jordbruksverket efter
anmälan av generaltullstyrelsen anser nödvändiga.

Den som bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av denna
kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i
lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1356).

12 § Det åligger tullmyndighet att övervaka, att utförsel icke sker
utan att bestämmelserna i denna kungörelse och de med stöd av densamma
meddelade föreskrifterna blivit iakttagna.

Övergångsbestämmelser

1990:842

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.