Arvs- och gåvoskatteförordning (1958:563)

SFS nr
1958:563
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1958-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1349
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:904

1 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

3 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

5 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

7 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

Om meddelanden från Skatteverket och domstol, m.m.

8 § När Skatteverket har fastställt arvsskatt eller gåvoskatt,
skall ett meddelande lämnas om den fastställda skattens belopp
och den tid inom vilken beloppet skall betalas. I förekommande
fall skall även skälen för beslutet redovisas i meddelandet.

Ett inbetalningskort skall fogas till meddelandet om fastställd
skatt.

Om Skatteverket har funnit att en bouppteckning eller en
deklaration inte föranleder beskattning, skall särskilt
meddelande lämnas om detta.

I de fall som avses i första stycket lämnas meddelandet på
blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.
Förordning (2003:904).

9 § Meddelande enligt 8 § om arvsskatt, som skall förskjutas
av dödsbo, skall sändas till den som gett in bouppteckning
eller deklaration eller annan handling, vilken legat till grund
för skattens bestämmande.

Meddelande om arvsskatt i andra fall och om gåvoskatt skall
sändas till den skattskyldige. Förordning (2001:340).

10 § En domstol som har ändrat Skatteverkets beslut om arvsskatt eller
gåvoskatt skall så snart som möjligt underrätta Skatteverket om
detta. Förordning (2003:904).

11 § Om en ansökan om anstånd med skattebetalning kommer in
till domstol efter det att beslut om skattens fastställande har
meddelats, skall domstolen så snart som möjligt sända över den
till Skatteverket. Förordning (2003:904).

11 a § Om det framgår av en deklaration att egendom tillfallit
någon som är underårig eller som har förvaltare, skall
Skatteverket så snart som möjligt underrätta den
överförmyndare som skall utöva tillsyn över förmynderskapet
eller förvaltarskapet. Förordning (2003:904).

Om Skatteverkets beslutsförteckning, m.m.

12 § I Skatteverkets beslutsförteckning skall i fråga om
arvsskatt antecknas arvlåtarens eller, i fall som avses i 30 §
andra stycket lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
föregående innehavarens namn, person- eller samordningsnummer
och adress, skattskyldigs namn och adress, värdet på samtliga
lotter, på varje lott belöpande skatt, släktskapsförhållande
efter vilket skatten beräknats, den fastställda skattens
sammanlagda belopp och övriga omständigheter av betydelse för
skattens fastställande. I fråga om förvärv som avses i 1 §
andra stycket lagen om arvsskatt och gåvoskatt skall dessutom
antecknas datum för beslutet om avstående och vilken myndighet
som meddelat beslutet. Vid beskattning efter deklaration
antecknas även den skattskyldiges person- eller
samordningsnummer samt deklarationens ärendenummer och dagen då
den inkom.

I fråga om gåvoskatt skall antecknas den skattskyldiges namn,
person- eller samordningsnummer och adress, den fastställda
skattens belopp, deklarationens ärendenummer och dagen då den
inkom.

Om ett skattebeslut tidigare har fattats angående det aktuella
förvärvet skall en hänvisning göras till det tidigare beslutet.

Beslutsförteckningen skall skrivas på blankett enligt formulär
som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:904).

12 a § Skatteverket skall föra kronologisk förteckning över
beslut i ärenden om beräknande av gåvoskatt med tillämpning av
43 § andra stycket första punkten lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt. Verket skall vidare med ledning av gåvotagares
självdeklaration eller på annat lämpligt sätt kontrollera om
och i vad mån den mottagna egendomen finns i behåll hos
gåvotagaren inom fem år efter det att skattskyldighet inträtt
för gåvan. Förordning (2003:904).

12 b § Skatteverket skall föra förteckning över beslut i
ärenden där skattskyldigheten enligt 6, 7 eller 9 § lagen
(1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt inträder senare än vid
arvlåtarens eller testators död. Verket skall kontrollera när
skattskyldighet för förvärvet inträder och bevaka att
deklarationer kommer in. Förordning (2003:904).

Om kontrolluppgift

13 § Kontrolluppgift enligt 49 § lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt skall lämnas på blankett enligt formulär som
fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:904).

13 a § Har upphävts genom förordning (2001:340).

14 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

Om deklaration, m.m.

15 § Skatteverket fastställer formulär för blanketter för
arvsdeklarationer och gåvodeklarationer.

Deklarationsblanketter skall kostnadsfritt tillhandahållas hos
Skatteverket. Verket får sörja för att deklarationsblanketter
också tillhandahålls hos andra statliga eller kommunala organ
eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2003:904).

Om utländsk valuta

15 a § Om värdet av utländskt myntslag inte kan beräknas
efter den grund som anges i 23 § E. lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt, bestämmer Riksbanken hur beräkningen
skall ske. Förordning (2001:340).

16 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

17 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

18 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

19 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

20 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

21 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

22 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

23 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

24 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

25 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

26 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

27 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

28 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

29 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

30 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

31 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

32 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

33 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

34 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

35 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

36 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

37 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

38 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

39 § Har upphävts genom förordning (1996:1525).

40 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

41 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

42 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

43 § Har upphävts genom förordning (2001:340).

Övergångsbestämmelser

1994:31

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Ändringen i 14 § träder
dock i kraft den 8 mars 1994.

2001:340

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Om ett ärende har anhängiggjorts hos tingsrätt eller
skattemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Detsamma gäller om före ikraftträdandet arvsskatt betalats med
skuldebrev eller aktier enligt 52 § 2 mom. lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt i momentets lydelse före den 1 juli
2001. Vad som i förordningen sägs om beskattningsmyndigheten
skall då i stället avse den skattemyndighet som enligt 34 §
lagen om arvsskatt och gåvoskatt är behörig.

3. I de fall äldre bestämmelser skall tillämpas skall
Riksskatteverket fullgöra de uppgifter som ankommer på den
granskningsmyndighet som avses i 64 § 1 mom. lagen om arvsskatt
och gåvoskatt i momentets lydelse före den 1 juli 2001.

2003:904

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. En domstol
skall efter ikraftträdandet meddela Skatteverket enligt 10 §
även för det fall att den har ändrat en skattemyndighets beslut
om arvsskatt eller gåvoskatt.

2004:1349

Regeringen föreskriver att arvs- och gåvoskatteförordningen
(1958:563)1 skall upphöra att gälla vid utgången av 2004. Den
upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fall
skattskyldighet enligt lagen (1941:416) om arvsskatt och
gåvoskatt har inträtt före utgången av 2004.