Brev (1958:564) till statskontoret angående fastställande av formulär enligt lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och gåvoskatt samt kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med tillämpningsföreskrifter till nämnda lag

SFS nr
1958:564
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-11-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1094
Upphävd
1991-08-01

GUSTAF ADOLF etc. etc. Vår ynnest etc. Kungl. Maj:t finner gott att,
med stöd av 47 § lagen den 6 juni 1941 (nr 416) om arvsskatt och
gåvoskatt, fastställa härvid fogade formulär /n1/ till deklaration
angående gåva eller annat jämlikt 37 § nämnda lag därmed i
beskattningshänseende likställt fång.

Kungl. Maj:t, som denna dag utfärdat kungörelse (nr 563) med
tillämpningsföreskrifter till lagen om arvsskatt och gåvoskatt,
fastställer vidare härvid fogade formulär /n1/ till uppgift och
meddelande, som i 1 och 8 §§ nämnda kungörelse avses.

Bilagorna äro här uteslutna; upplysning om deras innehåll kan
erhållas hos statskontoret eller länsstyrelserna.

De sålunda fastställda formulären skola äga tillämpning från och med
den 1 januari 1959. Motsvarande äldre formulär skola dock alltjämt
tillämpas i den mån detta påkallas av att förordningen den 26 juli
1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsskatt eller äldre bestämmelser i lagen
om arvsskatt och gåvoskatt äga tillämpning efter den 31 december
1958.

Kungl. Maj:t anbefaller statskontoret att föranstalta om tryckning i
erforderlig upplaga av blanketter enligt de nu fastställda formulären
samt om distribution av samma blanketter efter rekvisition av
överståthållarämbetet och länsstyrelserna.

Det åligger överståthållarämbetet och länsstyrelserna att tillse, att
deklarationsblanketter kostnadsfritt på begäran tillhandahållas de
uppgiftspliktiga, vilket skall ske i Stockholm genom
överståthållarämbetets, i övriga städer genom magistratens eller
kommunalborgmästarens samt å landet genom landsfiskalens försorg.

Slutligen förordnar — — — eget behov. (Jämför 1974:857 ö.b.)