Lag (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom

SFS nr
1958:566
Departement/myndighet
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1958-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:889
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:310

Om ersättningen

1 § För krigsskada å egendom som finnes här i riket skall, i den mån
skadan ej gottgöres i annan ordning, beredas ersättning av statsmedel
enligt grunder som bestämmas av Konung och riksdag.

Med krigsskada förstås i denna lag skada i följd av krig mellan riket
och främmande makt eller mellan främmande makter, så ock skada i följd
av handling som finnes hava ägt samband med sedermera utbrutet krig.

2 § Ersättning lämnas även för krigsskada som utanför riket
tillfogats

a) fartyg som skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § eller
1 b § första stycket sjölagen (1994:1009) eller svenskt
luftfartyg på resa mellan orter här i riket utan anlöpande av
utrikes ort och egendom som medförs på resan; samt

b) fartyg som anges i a) under yrkesmässigt bedrivet fiske och
egendom som därvid medförs. Lag (1997:310).

3 § 1 mom. denna lag äger icke tillämpning på

a) staten tillhörig egendom, dock att under lagen inbegripas staten
tillhörig utarrenderad jordbruksfastighet och fastighet som innehaves
med tomträtt eller vattenfallsrätt eller med åborätt eller eljest
ständig eller ärftlig besittningsrätt;

b) kommun eller annan menighet tillhörig egendom, dock att under lagen
inbegripas i sådan allmän ägo befintlig utarrenderad
jordbruksfastighet och fastighet som innehaves med tomträtt eller med
ständig eller ärftlig besittningsrätt;

c) penningar, aktier, obligationer och andra fordringsbevis; samt

d) smycken, ädla stenar och äkta pärlor, där ej sådan egendom är
föremål för yrkesmässig verksamhet.

3 § 2 mom. Från lagens tillämpning undantas också

– fartyg som inte skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 §
sjölagen (1994:1009) och egendom som medförs ombord,

– utländska luftfartyg och egendom som medförs ombord,

– främmande stat tillhörig egendom.

Regeringen får förordna, att det från lagens tillämpning skall
undantas annan utländsk egendom som direkt eller genom
förmedling av juridisk person helt eller till större delen ägs
av medborgare eller juridisk person i viss främmande stat.
Lag (1997:310).

3 § 3 mom. har upphävts genom lag (1967:853).

4 § I fråga om rätt till utfallande ersättningsbelopp skall, där ej
nedan annorlunda stadgas, i tillämpliga delar lända till efterrättelse
vad enligt lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal gäller
beträffande skadeförsäkring.

Avser ersättningen krigsskada å fast egendom eller byggnad som utgör
tillbehör till tomträtt eller vattenfallsrätt och besväras egendomen
av sökt eller beviljad inteckning för fordran, vare egendomens ägare
utan hinder av inteckningen berättigad att själv uppbära ersättningen,
där skadan ej översteg en tiondel av egendomens värde. Var skadan
större, skall i tillämpliga delar gälla vad som stadgas i lagen den 8
april 1927 om inteckningshavares rätt till betalning ur ersättning,
som utgår på grund av brandförsäkringsavtal.

Vad i andra stycket sägs om inteckningshavare gälle ock, såvitt angår
fast egendom, den som för ogulden köpeskilling äger fordran med
förmånsrätt som avses i 11 kap. 2 § jordabalken.

Utan hinder av bestämmelserna i denna paragraf må såsom villkor för
utbetalning av ersättning föreskrivas att den användes för
återuppförande av byggnad eller därmed jämförlig åtgärd, såframt ej
därigenom panthavares eller annan sakägares säkerhet i väsentlig mån
åsidosättes.

5 § Har i vederbörlig ordning meddelad föreskrift, vars iakttagande är
ägnat att förebygga eller begränsa krigsskada, åsidosatts, må, där ej
särskilda skäl föranleda till annat, ersättning för sådan skada
åtnjutas endast om och i den mån skadan, efter vad antagas må, skulle
hava inträffat även om föreskriften blivit iakttagen.

Ersättningen må ock jämkas efter vad som prövas skäligt, när någon
eljest genom bristande omsorg om egendomen medverkat till skadan.

6 § Har försäkringsgivare på grund av skadeförsäkring för annat än
krigsrisk ersatt krigsskada, inträder försäkringsgivaren i den rätt
till ersättning, som jämlikt denna lag skolat tillkomma den
skadelidande.

Statens krigsskadenämnd

7 § Ärenden rörande ersättning för krigsskada prövas och avgöras av en
för riket gemensam nämnd (statens krigsskadenämnd). Krigsskadenämndens
beslut må ej överklagas; dock må den, som ej åtnöjes med nämndens
beslut i fråga om vem rätten till ersättning skall tillkomma, väcka
talan därom vid domstol inom en månad från det han fick del av
beslutet.

De bestämmelser som utöver denna lag erfordras om nämndens
organisation och verksamhet meddelas av Konungen.

8 § I krigsskadenämndens beslut rörande ersättning skola deltaga minst
tre ledamöter, av vilka åtminstone en skall hava utövat domarämbete.
Ärende, i vilket fordrad ersättning icke överstiger ettusen kronor och
vilket ej är av principiell betydelse, må dock avgöras av nämndens
ordförande eller vice ordförande eller av ordförande å avdelning inom
nämnden.

9 § Vad i rättegångsbalken stadgas angående jäv mot domare och
omröstning i tvistemål i överrätt skall i tillämpliga delar gälla med
avseende på krigsskadenämnden.

10 § Konungen äger förordna om inrättande av ett rådgivande organ med
uppgift att avgiva utlåtanden i frågor huruvida viss skada är att anse
såsom krigsskada så ock i sådana frågor om försäkringsgivares
ansvarighet, som hava samband därmed.

Förfarandet i krigsskadeärenden

11 § Den som vill begära ersättning för krigsskada skall inom tre
månader efter erhållen kännedom om skadan anmäla skadan hos
krigsskadenämnden eller den som nämnden anvisar. Äro flera som vilja
bevaka rätt till ersättning, är tillfyllest att någon av dem anmäler
skadan. Sker ej anmälan inom sagda tid, bortfaller rätten till
ersättning, om ej underlåtenheten kan anses ursäktlig.

Vid anmälan skall, såvitt möjligt, fogas av trovärdiga personer
bestyrkt redogörelse för den skadade egendomens beskaffenhet före
skadan samt skadans uppkomst, art och omfattning.

Försäkringsgivare som vill begagna sig av sin rätt enligt 6 § skall
göra anmälan därom hos krigsskadenämnden inom tre månader från det
han utgav ersättningen eller från den senare tidpunkt, då han erhöll
kännedom om de omständigheter på vilka hans rätt grundas.

12 § Krigsskadenämnden skall sörja för erforderlig utredning och
värdering av skadan.

Är skadan ringa, må särskild värdering underlåtas, om utredningen
ändock kan anses tillfyllest.

13 § Värdering skall verkställas av en eller flera värderingsmän som
krigsskadenämnden utser och ske i enlighet med anvisningar som
Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, nämnden meddelar.

Utlåtande över värderingen skall utan dröjsmål tillställas nämnden.
Det skall på lämpligt sätt delgivas envar som anmält skadan eller
eljest i anledning därav framställt anspråk hos nämnden.

14 § Den som är missnöjd med verkställd värdering äger inom tid som
krigsskadenämnden bestämmer inkomma med påminnelser och den
ytterligare utredning som han vill åberopa.

Nämnden är oförhindrad att föranstalta om ny värdering.

15 § Till utredning i ärende angående ersättning för krigsskada må
vid allmän underrätt höras vittnen och sakkunniga. Genom rättens
försorg skall sakägare som hos krigsskadenämnden framställt anspråk i
anledning av skadan kallas till förhöret samt underrättelse härom
tillställas nämnden.

16 § Ersättning för krigsskada utbetalas av krigsskadenämnden.

17 § Finner krigsskadenämnden att beslut, varigenom ersättning helt
eller delvis vägrats, blivit oriktigt till följd av nämndens
förbiseende eller ofullständig utredning eller av annan anledning,
äger nämnden upptaga ärendet till förnyad prövning.

18 § För belopp som krigsskadenämnden utbetalat i ersättning för
krigsskada inträder nämnden i den rätt till ersättning, som den
skadelidande må hava mot annan.

Särskilda bestämmelser

19 § Det åligger svenskt försäkringsbolag och utländsk
försäkringsanstalt med rätt att driva försäkringsrörelse här i riket
att på sätt och i den utsträckning krigsskadenämnden beslutar och mot
ersättning, som Konungen bestämmer, biträda nämnden i dess
verksamhet.

20 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av
Konugen eller, efter Konungens bemyndigande, av krigsskadenämnden.

Övergångsbestämmelser

1958:566

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit av trycket i Svensk författningssamnling.

Genom denna lag upphäves lagen den 21 juni 1940 (540) om
krigsskadeersättning.