Lag (1958:575) om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar, m. m.

SFS nr
1958:575
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1958-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1353
Upphävd
1993-01-01

Om avskrivning å vissa oljelagringsanläggningar

1 § 1 mom. Skattskyldig, som under de beskattningsår för vilka taxering
i första instans verkställes åren 1959-1989 för stadigvarande bruk i
rörelse färdigställer anläggning i bergrum för lagring av mineralolja
eller annan anläggning för lagring av mineralolja, som innefattar
skäligt skydd mot förstöring genom bombanfall eller beskjutning, äger
att vid inkomsttaxeringen åtnjuta avdrag för avskrivning å
anskaffningskostnaden för anläggningen på sätt nedan i 2 § stadgas.
Avdrag för avskrivning som nu sagts medgives endast om anläggningen har
en volym av minst 1 000 m3 och anläggningen godkänts av överstyrelsen
för ekonomiskt försvar.

Skattskyldig, som före beskattningsåret 1958 färdigställt anläggning,
som i första stycket sägs, äger att vid inkomsttaxeringen åtnjuta avdrag
för avskrivning av det i beskattningshänseende återstående oavskrivna
värdet av anskaffningskostnaden för anläggningen (restvärdet) på sätt
nedan i 2 § stadgas, under förutsättning att tillfredsställande
utredning om restvärdet kan företes.

I anskaffningskostnaden för anläggning, som i första eller andra stycket
avses, må icke medräknas kostnader för anskaffning av mark eller för
anläggande av tillfartsvägar, körplaner o.dyl. Lag (1977:940).

1 § 2 mom. Det åligger överstyrelsen för ekonomiskt försvar att på
ansökan av skattskyldig pröva, huruvida anläggning, som i 1 mom. avses,
kan godkännas som skyddad anläggning samt att – om så är förhållandet –
utfärda intyg härom. I intyget skall jämväl angivas anläggningens volym,
tidpunkten för dess färdigställande ävensom uppgifter, som äro
erforderliga för dess identifiering. Lag (1969:758).

2 § Skattskyldig, som beträffande viss anläggning företer intyg, varom i
1 § 2 mom. stadgas, äger åtnjuta avdrag för avskrivning å
anskaffningskostnaden eller i förekommande fall restvärdet med en
femtedel för år räknat från och med beskattningsåret 1958 eller – om
anläggningen färdigställts senare – från och med det beskattningsår, då
anläggningen färdigställts. Har skattskyldig ej utnyttjat på visst
beskattningsår belöpande avdrag, må han tillgodoräkna sig resterande
avdrag ett senare år.

Avdrag, som i första stycket sägs, må dock medgivas endast om
anskaffningskostnaden för anläggningen förts för sig som tillgång i den
skattskyldiges räkenskaper och motsvarande avskrivning gjorts i
räkenskaperna för beskattningsåret.

3 § Om skattskyldig, som enligt bestämmelserna i 2 § erhållit avdrag för
avskrivning av viss anläggning, inom tio år från utgången av det
beskattningsår, då anläggningen färdigställts, avyttrar densamma, skall
beloppet av återvunna värdeminskningsavdrag till den del detsamma
överstiger skattepliktig vinst vid avyttringen upptagas såsom intäkt av
rörelse för det beskattningsår, varunder försäljningen ägt rum. Med
skattepliktig vinst förstås därvid dels skattepliktig realisationsvinst
vid taxeringen till statlig inkomstskatt dels ock belopp varmed
köpeskillingen för i anläggningen ingående fasta maskiner, som vid
fastighetstaxering åsatts särskilt maskinvärde, överstiger det i
beskattningshänseende gällande värdet av dessa maskiner.

Om statliga lån för oljelagring

4 § Ränte- och amorteringsfritt lån av statsmedel, som utgår till
rörelseidkare på grund av lagringsskyldighet enligt lagen (1957:343) om
oljelagring m.m., skall utgöra skattepliktig intäkt för låntagaren på
sätt i 5 § stadgas.

Lånet skall vid inkomsttaxeringen anses som anläggningslån, om det avser
uppförande av anläggning för skyddad eller oskyddad lagring, och som
lagerlån, om det avser anskaffning av lager. Om lånet avser såväl
anläggning för oskyddad lagring som lager skall lånet vid
inkomsttaxeringen anses till sex tiondelar utgöra anläggningslån och
till fyra tiondelar lagerlån. Lag (1977:940).

5 § 1 mom. Anläggningslån skall upptagas till beskattning enligt den
skattskyldiges bestämmande, dock med minst en femtedel för år räknat
från och med beskattningsåret efter det, då lånet erhållits. Om
skattskyldig visar, att han har aktuella planer på att uppföra sådan
anläggning, som i 1 § 1 mom. första stycket sägs, må dock anläggningslån
för skyddad lagring i stället upptagas till beskattning med minst en
femtedel för år räknat från och med det beskattningsår anläggningen, som
lånet avser, är färdig.

Har skattskyldig för visst beskattningsår upptagit lån eller del av lån
till beskattning utan att skyldighet därtill förelegat, må belopp, som
enligt bestämmelserna i första stycket skall upptagas till beskattning
ett senare år, i motsvarande mån minskas. Anläggningslån skall dock
beskattas senast det beskattningsår, då lånet i sin helhet avskrivits
från statens sida.

5 § 2 mom. Lagerlån skall, utom i fall som i andra stycket sägs,
upptagas till beskattning enligt den skattskyldiges bestämmande, dock
senast det beskattningsår, då bestämmelserna i 7 § upphöra att gälla.

Om summan av de lagerlån, som den skattskyldige erhållit och vilka vid
beskattningsårets utgång icke uppgivits till beskattning (obeskattade
lagerlån) överstiger värdet av den skattskyldiges lager av mineraloljor,
beräknat till det lägsta av lagrets anskaffnings- och
återanskaffningsvärden, skall överskjutande del av lagerlånen upptagas
till beskattning. Utan hinder av vad nu sagts må dock lagerlån kvarstå
obeskattade under den tid, för vilken skattskyldig erhållit dispens helt
eller delvis från lagringsskyldigheten, under förutsättning dels att
dispensen medgivits på grund av att den skattskyldiges lager av
mineraloljor minskats genom eldsvåda eller därmed jämförlig, av hans
åtgöranden oberoende anledning, dels ock att den skattskyldiges lager av
mineraloljor vid inkomsttaxeringen värderats till det lägsta av lagrets
anskaffnings- och återanskaffningsvärden.

6 § Om lån som i 4 § avses återbetalas, skall återbetalningen i första
hand anses avse lagerlån. Återbetalas lån med större belopp än som vid
beskattningsårets ingång kvarstått obeskattat, äger den skattskyldige
åtnjuta avdrag vid inkomsttaxeringen för överskjutande belopp.

Om värdering av lager

7 § 1 mom. Beträffande rörelseidkare, som erhållit lagerlån och som
fullgjort sin lagringsskyldighet, skall i fråga om värderingen av lager
vid inkomsttaxeringen följande gälla.

Den i räkenskaperna gjorda värdesättningen av den lagermängd av
mineraloljor, som den skattskyldige vid beskattningsårets utgång är
skyldig hålla i lager, med frånräknande i förekommande fall av den
kvantitet varmed enligt då föreliggande beslut denna lagermängd
framdeles må nedgå (tvångslagret) skall godkännas vid inkomsttaxeringen,
dock att värdet – utom i fall där lagerlån vid dispens kvarstå
obeskattade enligt 5 § 2 mom. andra stycket – icke må understiga summan
av de obeskattade lagerlånen. Om sistnämnda summa överstiger värdet av
tvångslagret, beräknat till det lägsta av tvångslagrets anskaffnings-
och återanskaffningsvärden, skall i fråga om värderingen av lagret i
stället gälla vad nedan i 2 mom. andra stycket stadgas.

Beträffande lagret i övrigt skola kommunalskattelagens bestämmelser äga
tillämpning, dock att vad i punkt 2. sjätte stycket av anvisningarna
till 41 § kommunalskattelagen sägs om värdering med hänsyn tagen till
medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två närmast föregående
beskattningsåren icke skall gälla.

Ha erhållna lagerlån beskattats äger den skattskyldige, om en lägre
värdesättning å lagret därigenom erhålles, för lagret i dess helhet
tillämpa kommunalskattelagens bestämmelser för värdering av varulager.
Lag (1981:301).

7 § 2 mom. Beträffande rörelseidkare, som har obeskattade lagerlån och
som icke fullgjort sin lagringsskyldighet, skall i fråga om värdering av
lager vid inkomsttaxeringen följande gälla.

En lagermängd av mineraloljor, som – värderad till det lägsta av denna
lagermängds anskaffnings- och återanskaffningsvärden – motsvarar det
sammanlagda beloppet av obeskattade lagerlån, må – utom i fall där
lagerlån vid dispens kvarstå obeskattade enligt 5 § 2 mom. andra stycket
– vid inkomsttaxeringen icke upptagas till lägre värde än nämnda belopp.
Beträffande lagret i övrigt skola kommunalskattelagens bestämmelser äga
tillämpning, dock att vad i punkt 2. sjätte stycket av anvisningarna
till 41 § kommunalskattelagen sägs om värdering med hänsyn tagen till
medeltalet av värdena å lagren vid utgången av de två närmast föregående
beskattningsåren icke skall gälla. Lag (1981:301).

7 § 3 mom. Det åligger överstyrelsen för ekonomiskt försvar att utfärda
intyg utvisande den lagermängd, som enligt vad i 1 mom. sägs skall anses
utgöra skattskyldigs tvångslager, samt huruvida den skattskyldige
fullgjort sin lagringsskyldighet. Sådant intyg skall överstyrelsen
senast den 1 april under taxeringsåret tillställa den skattskyldige och
skattemyndigheten. Lag (1990:348).

8 § Har den skattskyldige erhållit vederbörligt medgivande att i stället
för mineralolja lagra annat bränsle, skall vid tillämpningen av 5 § 2
mom. och 7 § lagret av sådant bränsle jämställas med lager av
mineraloljor.

9 § har upphävts genom lag (1986:1310).

Övergångsbestämmelser

1981:301

Denna lag träder i kraft fyra veckor efter den dag, då lagen enligt
uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling,
och tillämpas första gången vid 1981 års taxering.

1990:348

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1992:1353

1. Den upphävda lagen skall dock fortfarande tillämpas vid 1993 och
tidigare års taxeringar.

2. Föreskrifterna om värdering av tvångslagret i 7 § den upphävda lagen
tillämpas även på 50 procent av tvångslagret vid 1994 års taxering,
eller om företaget inte taxeras då, vid 1995 års taxering, i den mån
företaget vid närmast föregående taxering tagit upp tvångslagret till
lägre värde än vad som följer av bestämmelserna i punkt 2 av
anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370).

3. Obeskattade lagerlån som avses i 5 § 2 mom. den upphävda lagen skall
utan hinder av vad som föreskrivs i första stycket nämnda lagrum tas upp
till beskattning vid 1994 års taxering, eller om företaget inte taxeras
då, vid 1995 års taxering.