Strålskyddsförordning (1958:652)

SFS nr
1958:652
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1958-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:293
Upphävd
1988-07-01

7 § Närmare föreskrifter och anvisningar rörande tillämpningen av
strålskyddslagen meddelas av statens strålskyddsinstitut.

I fråga om transporter av radioaktivt ämne i vissa fall finns särskilda
bestämmelser. Förordning (1982:930).