Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor

SFS nr
1959:123
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1959-04-30

Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av etthundrafemtioårsminnet
av regeringsformens antagande den 6 juni 1809 mynt- och
justeringsverket bemyndigats utmynta omkring 500 000 stycken
silvermynt med valören fem kronor, velat härmed kungöra, att ett
jubileumsmynt av silver å fem kronor, utgörande lagligt
betalningsmedel under enahanda villkor som gälla för övriga
femkronestycken, inom kort kommer att utsläppas i rörelsen och genom
mynt- och justeringsverkets försorg fördelas till spridning över hela
riket ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd sålunda:

På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida.
Omskrift: “GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG”. Under bilden “1959” med
myntverkets märke till vänster samt myntdirektörens monogram och
myntgravörens signatur till höger.

På myntets frånsida: En bild föreställande representanter för de fyra
stånden, samlade kring den antagna regeringsformen. Omskrift: “SVENSKA
FOKETS LAGBUNDNA FRIHET”. På den ena sidan av bilden “5” och på den
andra “KR”. Under bilden “6 juni 1809”.

Randen försedd med en obruten och två brutna våglinjer.