Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:126) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

SFS nr
1959:126
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1959-04-24

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av
Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade
konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet
därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1
augusti 1958.