Förordning (1959:129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

SFS nr
1959:129
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1976:343
Upphävd
1976-06-22

1 § Har skattskyldig såsom led i åtgärder för jordbrukets eller
skogsbrukets yttre rationalisering avyttrat jordbruksfastighet eller
del av sådan fastighet, skall den skattskyldige på de villkor och i
den omfattning som nedan sägs, i den mån han så yrkar, erhålla uppskov
med beskattningen av intäkt, som erhållits genom avyttring av växande
skog i samband med avyttringen av marken.

2 § Uppskov må endast åtnjutas, om den fasta egendomen avyttrats i
samband med förvärv av sådan egendom av jämförlig art. Avtal om
förvärvet skall hava träffats inom två år efter avyttringen.

3 § Uppskov må åtnjutas för intäkt, som i 1 § sägs, minskad med avdrag
enligt punkt 8 av anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen, dock
högst för ett belopp motsvarande det värde, varmed växande skog ingått
i värdet av den förvärvade fasta egendomen.

Medgives uppskov, skall det för ägaren gällande ingångsvärdet och det
för honom gällande ingående virkesförrådet för skogen på den
förvärvade egendomen anses hava nedgått i motsvarande mån. Förordning
(1972:746).

4 § Fråga om uppskov handlägges av prövningsnämnden i det län, där den
avyttrade fasta egendomen är belägen.

Ansökan om uppskov ingives eller insändes till prövningsnämndens
kansli och skall vara till kansliet inkommen före utgången av året
efter det varunder förvärv enligt 2 § skett. Har ansökan gjorts hos
annan prövningsnämnd än i första stycket sägs, skola handlingarna
omedelbart översändas till kansliet hos den prövningsnämnd som har att
pröva ansökningen.

5 § För utredning i fråga huruvida avyttring av fast egendom utgjort
led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre
rationalisering må yttrande inhämtas av vederbörande lantbruksnämnd.

6 § Om handläggning av ansökan om uppskov enligt denna förordning, så
ock om fullföljd av talan mot beslut rörande tillämpning av
förordningen skall i tillämpliga delar gälla vad i taxeringslagen är
stadgat rörande handläggning av besvär över taxeringsnämnds beslut och
om fullföljd av talan mot prövningsnämnds beslut rörande taxering.
(Jämför 1974:773 ö.b.)

7 § Berör beslut om uppskov åsatt taxering, skall av beslutet betingad
ändring i taxeringen vidtagas. Ändringen ankommer på den
prövningsnämnd, som har att taga befattning med taxeringen, eller, om
besvär rörande taxeringen äro föremål för prövning i högre instans, på
denna.

Underrättelse angående beslut om uppskov skall i förekommande fall
tillställas den myndighet som har att vidtaga ändringen i taxeringen.

8 § Därest i anledning av anförda besvär eller eljest taxeringen för
det år, då den fasta egendomen avyttrats, ändras efter det beslut om
uppskov meddelats, må besvär med yrkande om därav betingad ändring i
uppskovsbeslutet i särskild ordning anföras av den skattskyldige.
Besvären skola vara inkomna inom sex månader från den dag då beslutet
om ändring i taxeringen meddelades men må ej företagas till avgörande
förrän laga kraftägande beslut rörande taxeringen föreligger.

9 § Konungen äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1972:746

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1973. Äldre bestämmelser
gäller vid 1973 och tidigare års taxering samt vid eftertaxering för
år 1973 eller tidigare år ävensom i de fall inkomst av
jordbruksfastighet icke beräknas enligt bokföringsmässiga grunder.