Kungörelse (1959:130) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1959 (nr 129) om uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk

SFS nr
1959:130
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, med stöd av 9 § förordningen den 8 maj 1959 om
uppskov i vissa fall med beskattning av intäkt av skogsbruk, funnit
gott förordna, att beslut om uppskov enligt nämnda förordning skall
för tillämpning av 3 § andra stycket förordningen antecknas i liggare,
som avses i 57 § taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513), samt
att underrättelse om beslutet för sådant ändamål i förekommande fall
skall sändas till länsstyrelsen i det län där fastighet, som
förvärvats i stället för den med beslutet avsedda fastigheten, är
belägen.