Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:141) angående särskilt villkor för erhållande av prästerlig tjänst inom Norrbottens läns finsktalande församlingar

SFS nr
1959:141
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1959-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:84
Upphävd
1989-07-01

Behörig till en sådan tjänst som kyrkoherde eller komminister i
församlingar inom Norrbottens län vars innehavare skall svara för
gudstjänster och kyrkliga handlingar på finska språket är endast den som
har tillräckliga kunskaper i det språket.

Kunskaperna skall styrkas genom intyg av en akademisk lärare i finska
eller av någon annan lämplig person. Förordning (1988:1026).