Kungörelse (1959:147) om viss lots- och fyrstaten tillhörande personals skyldighet att fullgöra militärtjänstgöring

SFS nr
1959:147
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1959-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:703

1 § Befattningshavare vid lots- och fyrstaten, som är värnpliktig eller fast
anställd vid krigsmakten, är tjänstgöringsskyldig vid krigsmakten endast i
den utsträckning som angives i denna kungörelse.

2 § 1 mom. Värnpliktig skall fullgöra första tjänstgöring (tjänstgöring i en
följd) jämlikt 27 § 1 mom. värnpliktslagen men är därutöver befriad från
tjänstgöring vid krigsmakten. Den som icke är distriktsbefäl eller tjänstgör
i annan befattning på distriktsexpedition är dock skyldig att fullgöra tjänst-
göring jämlikt 28 § värnpliktslagen under förutsättning att sjöfartsstyrelsen
anmält till Försvarsmakten, att vederbörande icke erfordras för sin tjänst
vid lots- och fyrstaten.

2 mom. Tjänstgöring jämlikt 28 § värnpliktslagen fullgöres enligt
Försvarsmakten bestämmande företrädesvis vid marinens kustbevakning på
kustbevakningsstation i närheten av den tjänstgöringsskyldiges ordinarie
stationseringsort. Förordning (1994:703).

3 § Den som är fast anställd inom försvarsmakten skall fullgöra den
tjänstgöring som åligger honom där. Den som är anställd som reservofficer
i marinen är dock befriad från tjänstgöring inom försvarsmakten under höjd
beredskap, om inte Sjöfartsverket anmält till Försvarsmakten att han
inte behövs för tjänstgöring vid lots- och fyrstaten. Förordning (1994:703).

4 § 1 mom. Bestämmelserna i 2 § skola i tillämpliga delar gälla jämväl för
sådan personal över värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon
av krigsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och beträffande
vilken, enligt vad därom särskilt stadgas, värnpliktslagen är tillämplig även
efter värnpliktstidens utgång.

2 mom. Vad i 2 § stadgas om tjänstgöring jämlikt värnpliktslagen skall gälla
jämväl motsvarande tjänstgöring jämlikt lagen om vapenfria värnpliktiga.