Lag (1959:157) med särskilda bestämmelser om makars gemensamma bostad

SFS nr
1959:157
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1959-05-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:788
Upphävd
1988-01-01

1 § Vid bodelning eller skifte i anledning av äktenskapsskillnad må,
utan hinder av vad därom eljest är stadgat, fastighet, vilken
uteslutande eller huvudsakligen skolat tjäna som makarnas gemensamma
bostad och vilken utgör giftorättsgods eller samfälld egendom, på
makes begäran tilläggas honom, såframt han bäst behöver bostaden samt
det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Lag
(1973:654).

2 § Hava makar eller en av dem förhyrt lägenhet för att uteslutande
eller huvudsakligen användas såsom makarnas gemensamma bostad och
dömes till äktenskapsskillnad mellan dem, skall på makes begäran
hyresrätten, ändå att den icke utgör giftorättsgods eller samfälld
egendom, genom bodelning eller skifte tilläggas endera av makarna.
Företräde skall härvid tillkomma den make som bäst behöver bostaden,
såframt det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses
skäligt.

Vad nu är stadgat om hyresrätt skall äga motsvarande tillämpning, om
makarna eller en av dem innehar lägenhet med bostadsrätt.

Därest hyres- eller bostadsrätt, som utgör makes enskilda egendom,
tillägges andra maken, skall beträffande dylikt fång gälla vad som är
stadgat om fång på grund av giftorätt. Lag (1973:654).

3 § Om äktenskap upplöses genom ena makens död, skall beträffande rätt
för efterlevande maken att bekomma fastighet eller hyres- eller
bostadsrätt vad i 1 och 2 §§ är stadgat äga motsvarande tillämpning.

4 § Överstiger värdet å egendom, som enligt vad förut sagts skall
tilläggas make, vad på hans lott belöper, må han ändå bekomma den, om
han lämnar penningar till fyllnad av andra makens eller arvingarnas
lott. Om synnerliga skäl äro därtill, må anstånd med beloppets
erläggande beviljas make mot att han överlämnar inteckning eller annan
säkerhet som kan godtagas.

5 § Uthyres sådan för makar gemensam bostad som avses i 1 eller 2 § av
ena maken eller hans dödsbo helt eller delvis till annan utan att
andra maken samtycker därtill, och länder uthyrningen denne till
förfång, skall på andra makens yrkande uthyrningen gå åter, såframt
han väcker talan därom inom tre månader från det han fick kännedom om
uthyrningen. Han må jämväl föra talan om hyresgästens avhysning.
Rätten äger medgiva hyresgästen skäligt rådrum med avflyttningen.

Vägrar make att samtycka till uthyrning, äger rätten på ansökan
tillåta uthyrningen, om skäl till vägran finnes ej vara för handen. I
fråga om rättens domförhet och sammanträde vid avgörande av sådant
ärende skall gälla vad för motsvarande fall är stadgat om ärende som
angår medgivande till åtgärd enligt 6 kap. 6 § giftermålsbalken.

6 § Vad i 5 § är stadgat skall äga motsvarande tillämpning å
överlåtelse eller pantsättning av hyres- eller bostadsrätt som avses
i 2 §.

7 § Med fastighet likställes i denna lag andel i fastighet samt
byggnad å ofri grund och andel däri. Tomträtt likställes med
äganderätt till fastighet. Med hyresrätt och bostadsrätt likställes
andel däri.

Är hyresrätt knuten till andelsrätt i förening eller bolag, skall vad
i lagen är stadgat om bostadsrätt äga motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1959:157

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959 och gäller till och med den
31 december 1961. Genom lagen upphäves lagen den 7 juni 1956 (nr 305)
med vissa bestämmelser om hyresrätt vid äktenskaps upplösning m.m.

Om äktenskapet gått åter eller hemskillnad eller äktenskapsskillnad
vunnits eller äktenskapet genom makes död upplösts före den 1 juli
1959, skall i stället för 1–4 §§ gälla vad i äldre lag finnes
föreskrivet.

Har bodelning eller skifte påkallats under denna lags giltighetstid,
skall även efter denna tid vad i lagen stadgas äga tillämpning i
avseende å bodelningen eller skiftet.

1973:654

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Äldre bestämmelser
tillämpas dock alltjämt, om det dömts till återgång av äktenskap eller
hemskillnad.