Kungörelse (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen

SFS nr
1959:177
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1959-04-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:205
Upphävd
1989-06-15

1 § Byggnads- och reparationsberedskapen är en organisation, som
träder i verksamhet vid krig eller krigsfara — vid krigsfara i den
mån Kungl. Maj:t förordnar därom — och har till uppgift att genom
särskilda arbetsorgan utföra för det totala försvaret erforderliga
byggnads-, anläggnings- och reparationsarbeten, vilka icke utföras av
andra civila eller militära arbetsorgan.

2 § 1 mom. Fortifikationsförvaltningen skall, med iakttagande av de
direktiv som utfärdas av överbefälhavaren, i fred organisera byggnads-
och reparationsberedskapen samt planlägga och förbereda
organisationens verksamhet.

2 mom. Vid fullgörandet av de i 1 mom. angivna uppgifterna skall
fortifikationsförvaltningen samarbeta med berörda myndigheter.

3 § 1 mom. Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är, såvida
Kungl. Maj:t icke annorlunda förordnar, chefen för väg- och
vattenbyggnadskåren. Han biträdes i denna uppgift av ett
centralkontor.

2 mom. Chefen för byggnads- och reparationsberedskapen samt
centralkontoret ingår under tid, då organisationen icke trätt i
verksamhet, i fortifikationsförvaltningen. När organisationen träder
i verksamhet, ingå de direkt i högkvarteret.

4 § 1 mom. Byggnads- och reparationsberedskapen ledes regionalt av en
regionalchef inom varje militärområde, vilken lyder under vederbörande
militärbefälhavare. Regionalchef biträdes, sedan organisationen trätt
i verksamhet, av ett regionalkontor, vilket ingår i
militärbefälsstaben.

2 mom. Byggnads- och reparationsberedskapen ledes lokalt av en
lokalchef inom varje försvarsområde, vilken lyder under vederbörande
försvarsområdesbefälhavare. Lokalchef biträdes, sedan organisationen
trätt i verksamhet, av ett lokalkontor, vilket ingår i
försvarsområdesstaben.

5 § 1 mom. Regionalchef och lokalchef böra företrädesvis vara
officerare ur väg- och vattenbyggnadskåren.

2 mom. Regional- och lokalkontor uppsättas av enskilda företag på
grundval av avtal mellan fortifikationsförvaltningen och vederbörande
företag.

6 § Personalen vid centralkontoret samt vid regional- och
lokalkontoren krigsplaceras enligt vad därom särskilt stadgas.

7 § 1 mom. Innan byggnads- och reparationsberedskapen trätt i
verksamhet må regionalchef för biträde med honom åliggande
arbetsuppgifter i mån av behov och tillgång till medel anlita personal
vid företag, som skall uppsätta det till hans förfogande stående
regionalkontoret. Lokalchef må erhålla biträde av personal, som skall
uppsätta det till hans förfogande stående lokalkontoret, under
förutsättning att personal ur försvarsområdesstaben ej kan ställas
till förfogande för ändamålet.

2 mom. Ersättning för arbete som, innan organisationen trätt i
verksamhet, utförts av regionalchef eller lokalchef eller av personal
vid regional- eller lokalkontor å tid då vederbörande icke tjänstgjort
vid krigsmakten, utgår enligt grunder, som fastställas av Kungl.
Maj:t.

8 § Byggnads- och reparationsberedskapens arbetsorgan utgöras av
personal, maskiner och arbetsredskap, vilka kunna utnyttjas för sådana
arbeten som skola utföras av organisationen.

9 § Fortifikationsförvaltningen fastställer storleken och
sammansättningen av arbetsorganen samt införskaffar för
organisationsarbetet erforderliga uppgifter rörande personal, maskiner
och arbetsredskap.

10 § Arbetsorganen uppsättas av enskilda företag eller av statliga
eller kommunala myndigheter på grundval av avtal mellan
fortifikationsförvaltningen och vederbörande företag eller myndighet.

11 § 1 mom. Personal, maskiner och arbetsredskap, som ingå i
arbetsorganen, reserveras för vederbörande företag eller myndighet
genom arbetsmarknadsstyrelsens eller, efter dess bemyndigande,
länsarbetsnämnds försorg såvitt avser personal samt genom riksnämndens
för ekonomisk försvarsberedskap försorg såvitt avser maskiner och
arbetsredskap.

2 mom. Personal, som härutöver erfordras för att arbetsorganen
skola kunna utföra sina arbetsuppgifter, ställes till förfogande för
byggnads- och reparationsberedskapen genom arbetsmarknadsstyrelsens
eller, efter dess bemyndigande, länsarbetsnämnds försorg.

12 § 1 mom. Arbetsorganen fördelas på statliga och kommunala
myndigheter, vilka anmält behov av att få utförda sådana arbeten som
ankomma på organisationen. Fördelningen beredes av särskilda
samordningsorgan och verkställes i central, regional och lokal instans
av den myndighet överbefälhavaren bestämmer.

2 mom. Myndighet, som tilldelas arbetsorgan, skall, såvida icke
annorlunda förordnas, tillhandahålla material, ritningar och
arbetsbeskrivningar, kontrollera det utförda arbetet, handhava
förläggnings- och underhållsfrågor samt utbetala ersättning för
arbetet.

13 § Fortifikationsförvaltningen skall övervaka, att arbetsorganen ha
sådan beredskap, att de med kort varsel kunna insättas på planlagda
arbetsuppgifter. Därvid har fortifikationsförvaltningen särskilt att
tillse, att personal, maskiner och arbetsredskap ständigt i
tillräcklig utsträckning ingå i arbetsorganen samt att erforderliga
maskiner och arbetsredskap, som icke kunna ställas till förfogande av
vederbörande företag eller myndighet, anskaffas och förvaras.

14 § Ersättning för arbete, som utförts av arbetsorganen, utgår enligt
grunder, som fastställts i avtal mellan fortifikationsförvaltningen
och vederbörande företag eller myndighet.

15 § De bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna
kungörelse utfärdas av överbefälhavaren efter samråd med berörda
myndigheter.