Kungörelse (1959:187) angående kvalitetsbenämning på matpotatis

SFS nr
1959:187
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:623
Upphävd
1991-07-01

1 § Till människoföda avsedd potatis må ej saluhållas eller försäljas
under benämning som angiver eller antyder att varan är av särskilt god
beskaffenhet, med mindre den är försedd med det för Svensk
matpotatiskontroll såsom varumärke registrerade SMAK-märket.

Vad i första stycket sägs gäller ej

a) potatis som av odlare utbjudes eller försäljes till partihandlare,

b) potatis som skall användas vid fabriksmässig eller därmed jämförlig
livsmedelsframställning,

c) potatis som saluhålles eller försäljes i kokt eller annorledes berett
skick,

d) potatis som enligt av lantbruksstyrelsen meddelade föreskrifter är
att hänföra till färskpotatis.

2 § Den som bryter mot bestämmelsen i 1 §, straffes med dagsböter.
Domstolen äger tillika förklara, att det varuparti, som överträdelsen
gäller, ävensom gods eller penningar, som den tilltalade i samband med
överträdelsen mottagit, skola helt eller delvis vara förverkade. Där
egendom, som eljest skolat förklaras förverkad, ej kan tillrättaskaffas,
skall i stället dess värde förklaras förverkat.

Förklaras vara förverkad, skall även emballage eller kärl, vari den
förvaras, vara förverkat.

Värdet av förverkad egendom tillfaller kronan.