Kungörelse (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter

SFS nr
1959:22
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1959-01-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:543
Upphävd
1996-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1973:52

Sedan den 29 juli 1958 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk
översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar,
slutits mellan Sverige och Förenade Arabrepubliken för undvikande av
dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomst-
och förmögenhetsskatter, har Kungl. Maj:t – med stöd av 72 § 3 mom.
kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen
den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom. lagen
samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt – funnit gott

dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av dess lydelse i den
svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga
(bilaga 2) fogade anvisningar;

dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att utan
hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst eller
förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter
till ledning för taxeringen, vilka har har varit skyldig lämna, därest
lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770 ö.b.
och 1974:854 ö.b.).

Övergångsbestämmelser

1959:22

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola, såvitt angår
kupongskatt, första gången tillämpas med avseende å utdelning, som
blivit tillgänglig för lyftning efter den 31 december 1957 och icke
förfallit till betalning sistnämnda dag eller tidigare.

I övrigt skola kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet första
gången tillämpas med avseende å 1959 års taxering.

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 5 december 1958 (nr 644)
angående tillämpning av ett mellan svenska regeirngen och
Arabrepublikens regering träffat avtal om fritagande från beskattning av
inkomster härrörande från luftfartstrafik; dock att sistnämnda
kungörelse alltjämt skall äga tillämpning såvitt avser 1958 års taxering
eller eftertaxering för år 1958 eller tidigare år.

Övergångsbestämmelser

1996:167

2. Kungörelsen (1959:22) om tillämpning av ett mellan Sverige och
Förenade Arabrepubliken den 29 juli 1958 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomst- och förmögenhetsskatter samt kungörelsen
(1973:53) om kupongskatt för person som är bosatt i Arabrepubliken
Egypten (f. d. provinsen Egypten i Förenade Arabrepubliken), m. m.
skall alltjämt tillämpas

a) i fråga om skatt som innehålls vid källan, på belopp som betalats
eller krediterats före den 1 januari 1997,

b) i fråga om övriga skatter på inkomst, för beskattningsår som
börjat före den 1 januari 1997, samt

c) i fråga om förmögenhetsskatt, på förmögenhet som taxeras vid 1997
eller tidigare års taxering.