/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:24) om tillämpning av ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingången avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst;

SFS nr
1959:24
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-02-06
Författningen har upphävts genom
SFS1988:1496
Upphävd
1989-01-01

Sedan den 30 juli 1958 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk
översättning bilaga /k/ (bilaga 1) /-k/ vid denna kungörelse utvisar,
slutits mellan Sverige och Indien för undvikande av dubbelbeskattning av
inkomst, har Kungl. Maj:t – med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen
den 28 september 1928 (nr 370) och 20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947
(nr 576) om statlig inkomstskatt – funnit gott

/k/ dels /-k/ förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av dess lydelse i den
svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga /k/
(bilaga 2) /-k/ fogade anvisnignar;

/k/ dels ock /-k/ föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de uppgifter till ledning
för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna, därest lindring i
skattskyldigheten ej skolat äga rum. (jämför 1974:770 ö.b.).

Övergångsbestämmelser

1959:24

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

Kungörelsen ävensom bestämmelserna i avtalet skola första gången
tillämpas med avseend eå 1959 års taxering.

1988:1496

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:24) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Indien den 30 juli 1958 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning av inkomst.

Den upphävda kungörelsen tillämpas fortfarande på inkomst som förvärvas
före den 1 januari 1989.