Statens pensionslöneförordning (1959:286);

SFS nr
1959:286
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1060
Upphävd
1988-01-01

1 § Denna förordning tillämpas i den omfattning som anges i statliga
pensionsbestämmelser. Härmed avses sådana personalpensionsbestämmelser
för statsanställda m.fl. som tillkommit under medverkan avregeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer. Förordning (1975:29).

2 § För arbetstagare, som är underkastad statliga
pensionsbestämmelser, tillämpas för varje kalendermånad den
pensionslön, som gäller för sådan i bestämmelserna avsedd anställning
som han under hela månaden eller del därav innehaft eller uppehållit
med vikariatslöneförordnande. Har arbetstagaren under viss
kalendermånad innehaft eller med vikariatslöneförordnande uppehållit
mer än en sådan anställning, beaktas den högsta av pensionslönerna när
ej annat följer av tillämpliga pensionsbestämmelser.

Har arbetstagaren under tid, då denna förordning gällt, innehaft eller
med vikariatslöneförordnande uppehållit anställning, som avses i
statliga pensionsbestämmelser, utan att därunder hava varit
underkastad dessa, anses pensionslön enligt förordningen hava gällt
för honom även under sådan tid.

Med vikariatslöneförordnande likställes jämförligt förordnande inom
icke-statlig verksamhet, i den mån regeringen förordnar om det.
Förordning (1981:118).

3 § 1 mom. Pensionslön beräknas enligt följande
sammanställning.

Tjänst Pensionslön

Tjänst på löneplan N, L eller SK Lönen för den lönegrad där
tjänsten är placerad

Tjänst i lönegrad D 1, D 2, D 3, Lönen för lönegrad N 16, N 17,
D 4, D 5, D 6, D 7 respektive D 8 N 19, N 20, N 21, N 22, N 23
respektive N 24

Med lön avses i sammanställningen den högsta månadslönen inom
lönegraden.

I pensionslönen inräknas icke mer än hälften av belopp, varmed
månadslönen överstiger 167 procent av det basbelopp enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring som gäller vid årets ingång, och icke
till någon del belopp, varmed månadslönen överstiger 250 procent av
detta basbelopp. Förordning (1985:887).

2 mom. För beräkning av pensionslön placeras R-tjänst i lönegrad på
löneplan N enligt särskilda bestämmelser.

Som pensionslön för tjänst som avses i första stycket gäller den
högsta månadslönen i den lönegrad där tjänsten är placerad.

För arvodestjänst som svarar mot R-tjänst gäller samma pensionslön som
för sistnämnda tjänst.

Pensionslön för tjänst som avses i detta moment beräknas enligt
särskilda grunder, när regeringen föreskriver det. Förordning
(1985:887).

3 mom. För arbetstagare hos staten med avlöning enligt kollektivavtal
för arbetare skall som pensionslöner tillämpas de månadslöner som
enligt följande sammanställning gäller för de pensionslöneklasser till
vilka arbetstagaren hör enligt grunder som fastställs av statens
arbetsgivarverk eller, om regeringen föreskriver det, av annan
myndighet i samråd med arbetsgivarverket.

Pensionslöneklass Månadslönen i lönegrad
och tjänstetidsklass på
löneplan N
A 1: 0
B 3: 0
C 3: 0
D 3: 1
E 3: 2
F 3: 6
G 4: 6

I andra fall än som avses i 2 mom. gäller första och andra styckena
även den som innehar tjänst inom yrkesgrupp och område, där
anställningsvillkoren vid utgången av år 1971 reglerades genom
kollektivavtal för arbetare, om han inte i sin tjänst uppbär lön eller
arvode som har bestämts att motsvara månadslön eller kvotdel av
månadslön på löneplan N.

Pensionslön för arbetstagare som avses i detta moment beräknas enligt
särskilda grunder, när regeringen föreskriver det. Förordning
(1985:887).

4 mom. För tjänst på reservstat med beteckningen Rs gäller samma
pensionslön som för motsvarande tjänst på aktiv stat. Förordning
(1975:1049).

5 mom. För icke-statlig anställning med kommunala eller motsvarande
lönebestämmelser gäller som pensionslön, där ej annat följer av andra
eller tredje stycket, månadslönen i högsta löneklassen inom den
lönegrad, i vilken anställningen är placerad, eller den högre
löneklass, i vilken arbetstagaren är placerad på grund av bestämmelser
om tilläggslöneklasser.

Är den som innehar anställning som avses i första stycket placerad i
lägre löneklass än lönegradens begynnelselöneklass, gäller som
pensionslön månadslönen i den löneklass som med två enheter överstiger
den, i vilken arbetstagaren är placerad.

Utgår lönen enligt kommunal lönegrad utan rätt till uppflyttning i
löneklass gäller som pensionslön månadslönen i den löneklass enligt
vilken lönen utgår.

För annan icke-statlig anställning beträffande vilken
lönebestämmelserna i huvudsak svarar mot avlöningsbestämmelserna för
lönegradsplacerade statliga arbetstagare tillämpas bestämmelserna i 1
mom. Förordning (1984:218).

6 mom. För anställning som inte avses i 1–5 mom. skall som
pensionslön gälla

för anställning med avlöning som månadslönen
svarar mot lön enligt statlig
löneplan

för annan anställning
den högsta månadslönen för lönegrad
på löneplan N eller som närmast
svarar mot lönen för månad
i anställningen eller, om två
månadslöner ligger lika nära,
den högre av dem.

Vid tillämpning av första stycket gäller följande.

a) Skall lönen höjas efter viss tids innehav av anställning, beaktas
den högsta lön till vilken sådan höjning skall ske. För anställning
med avlöning som inte motsvarar lön enligt lönegrad på statlig
löneplan får dock inte beaktas högre lön än den som skall tillämpas
efter längst nio års innehav av anställningen.

b) Är lönen bestämd att, inräknat pensionsförmån eller annan förmån,
motsvara månadslön enligt statlig löneplan behandlas förmånernas
sammanlagda belopp som lön.

c) Utgår del av lönen som ersättning för tjänstgöringstillfälle och
gäller för den personalgrupp som arbetstagaren tillhör enhetliga
grunder i fråga om beräkning av sådan ersättning, beaktas ersättningen
med det belopp som i genomsnitt gäller för personalgruppen. Statens
löne- och pensionsverk får besluta att lönedel som utgår för
tjänstgöringstillfälle skall beaktas individuellt.

d) För anställning som sångsolist, korist eller dansare beaktas jämte
månadslönen en tolftedel av summan av de spel- eller
tjänstgöringspengar som utgått under kalenderåret. Statens löne- och
pensionsverk får beakta ett högre årsbelopp av utbetalade spel- eller
tjänstgöringspengar än det verkliga, om arbetstagaren har varit
frånvarande från föreställningar och på grund därav gått miste om
sådan ersättning. Förordning (1985:887).

7 mom. Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. första stycket och 5
mom. skall för vissa anställningar med hänsyn till
avlöningsförhållandena eller andra särskilda omständigheter gälla de
bestämmelser om pensionslön, som innefattas i bilaga till denna
förordning.

Vid tillämpningen av 5 och 6 mom. får lönebelopp som fastställs utan
medverkan av regeringen eller statens arbetsgivarverk beaktas högst
med det belopp som svarar mot den pensionslön som gäller för lönegrad
N 25, om regeringen inte medger annat. Statens löne- och pensionsverk
får med nämnda begränsning bestämma att pensionslönen i viss
anställning skall svara mot pensionslönen för jämförbar anställning
som avses i 1–3 mom. eller 5 mom. Förordning (1985:887).

4 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 och 3 §§ skall pensionslönen i
de under a-d angivna fallen bestämmas med hänsyn till sådan
anställning som där avses.

a) Där tjänsteman i avlöningshänseende behandlas som om han kvarstod i
tidigare innehavd tjänst, skall han jämväl i fråga om pensionslön
behandlas som innehavare av denna tjänst.

Åtnjuter tjänsteman i annat fall på grund av tidigare tjänstinnehav
högre löneplanslön än som omfattas av den lönegrad som är tillämplig,
skall han i fråga om pensionslön behandlas som innehavare av sådan
tjänst för vilken pensionslönen bestäms med hänsyn till nämnda
löneplanslön.

b) Har tjänsteman minst 12 år i följd innehaft en eller flera
ordinarie tjänster som tillsatts med förordnande för bestämd tid eller
en eller flera tjänster som tillsatts med förordnande tills vidare och
som enligt tillämpliga pensionsbestämmelser varit att jämställa med
tjänst av förstnämnda slag, skall tjänstemannens pensionslön om han
övergår till annan anställning icke vara lägre än den pensionslön som
skulle varit tillämplig om han kvarstått i tjänst i den lönegrad som
gällde närmast före övergången. Vid avgång med ålderspension gäller
detta under villkor att avgången sker tidigast vid nedre gränsen av
den pensioneringsperiod eller vid inträdet av den pensionsålder, som
tillämpas för den tjänst han innehade närmast före övergången, om
regeringen ej medgiver annat.

Vad som sägs om tjänst som tillsatts med förordnande för bestämd tid
gäller icke, om förordnande på tjänsten ej får förnyas eller får
förnyas endast för begränsad tid eller om förordnande i annat fall
avser tjänst som lärare i lönegrad med beteckningen Lp.

c) För arbetstagare, som avgått med sjukpension enligt statliga
pensionsbestämmelser och för vilken nämnda pension dragits in i
samband med att han på grund av ny anställning åter blivit underkastad
sådana bestämmelser, skall pensionslönen för därefter infallande
månader inte understiga det belopp, som kan beräknas ha gällt för
arbetstagaren, om han kvarstått i den anställning han innehade vid
tiden för pensioneringen.

d) Uppbär arbetstagare livränta enligt lagen (1954:243) om
yrkesskadeförsäkring eller motsvarande äldre lag på grund av
yrkesskada i anställning med statlig pensionsrätt eller livränta av
statsmedel enligt militärersättningsförordningen (1950:261) eller
enligt annan författning eller beslut som regeringen meddelat och
vidkännes han på grund av livräntan inte löneavdrag eller löneavdrag
med belopp som är lägre än denna med hänsyn till att han gått miste om
viss befordran till följd av den skada som föranlett livräntan,
behandlas han i fråga om pensionslön som om avsedd befordran skett.
Detsamma gäller om riksförsäkringsverket enligt 25 § fjärde stycket
lagen om yrkesskadeförsäkring eller motsvarande stadgande i annan
författning beslutat att livränta eller del därav skall utgå på grund
av utebliven befordran. Förordning (1981:118).

5 § För arbetstagare som i samband med delpension övergår till annan
tjänst skall i denna inte gälla pensionslön enligt lägre lönegrad
(motsvarande) än den enligt vilken pensionslön beräknades för honom
omedelbart före övergången. Förordning (1981:728).

Bilaga

Särskilda bestämmelser om pensionslön

1. Som pensionslön för anställning som tas upp i följande förteckning
gäller pensionslönen för den lönegrad som i förteckningen anges för
anställningen eller lönegrad vars nummer överstiger numret på
lönegraden för anställningen med det antal enheter som framgår av
förteckningen.

Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner

Tandläkare vid universitetet i Göteborg eller Umeå eller vid
karolinska institutet:

lärare tillika övertandläkare och föreståndare för
mottagningsavdelning N 24

lärare tillika biträdande övertandläkare N 19

assistenttandläkare N 16

Skolkantor:
med kantorstillägg för högst sju veckotimmar En enhet
i annat fall Två enheter

Rektor:
med kommunalt uppdrag som skolchef Två enheter
Statens järnvägar

Lokförare En enhet
Förordning (1986:31).

2. För arbetstagare vid försvarsmakten som på grund av
flygtjänstgöring vid flygvapnet varit berättigad till flygtillägg,
gäller den pensionslön som svarar mot 110 procent av eljest tillämplig
lön, om arbetstagaren antingen före den månad pensionslönebestämningen
avser har fullgjort flygtjänstgöringen under minst 10 år eller på
grund av skada till följd av olycksfall vid flygning under
flygtjänstgöringen eller på grund av sjukdom, till vilken
flygtjänstgöringen kan anses ha väsentligen bidragit, har blivit
oförmögen till eller avstängts från sådan flygtjänstgöring eller ock
avlidit. Förordning (1981:118).

Övergångsbestämmelser

1984:218

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna i 3 § 6 mom. tillämpas dock
för tid från och med den 1 juli 1980, även om anställningen upphört
före förordningens ikraftträdande men under tid för vilken de nya
bestämmelserna tillämpas.

1985:887

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
december 1985.

1986:31

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för
tid från och med den 1 december 1985.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. statens pensionslöneförordning (1959:286),

2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,

4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente,

5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder
m.m.,

6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av
statligt pensionsavtal,

7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider vid
tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),
m.m.,

8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande lönetillägg
och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder
och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,

10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för
anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287).

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.