Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente

SFS nr
1959:290
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1959-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1974:544

1 §
Inledande bestämmelse

Denna kungörelse äger tillämpning i fråga om sådana pensionsförmåner
enligt föreskrifter meddelade före ikraftträdandet av SPR (äldre
bestämmelser), å vilka må utgå rörligt tillägg av statsmedel enligt
beslut eller bestämmelser som meddelats av Kungl. Maj:t.

Kungörelsen äger likväl icke tillämpning i sådant fall, som avses i
punkten 4 övergångsbestämmelserna till statens löneförordning den 31
maj 1957, nr 228. Kungörelse (1959:290).

2 §
Basbelopp

Till grund för beräkningen av pensionsförmån skall ligga förmånens
basbelopp, omfattande grundbelopp jämte förekommande rörliga
tilläggsförmåner. Basbeloppet ändras i den mån Kungl. Maj:t beslutar
därom.

Basbelopp, som slutar på öretal, skall jämkas till närmaste krontal
eller, om det slutar på 50 öre, till närmast högre krontal.

Pensionsförmån skall, där ej annat följer av vad nedan stadgas eller av
Kungl. Maj:t för visst fall eller viss grupp av fall föreskrives, utgå
med babeloppet. Kungörelse (1969:460).

3 §
Samordning med folkpension m.m.

Samordning med förmåner på grund av socialförsäkring m.m. skall, på
sätt i det följande sägs, ske i fråga om sådan i denna kungörelse
avsedd personalpension, som utgår enligt pensionsbestämmelser, vilka
avses i 2 § 2 mom. SPR.

Jämväl i fråga om pension, som är bestämd enligt grunder motsvarande de
i nyssnämnda bestämmelser innefattade, skall dylik samordning ske.

Föreskrifterna om samordning skola icke tillämpas beträffande
uppskjuten pension, beräknad försäkringstekniskt på annat sätt än
enligt grunder som äro tillämpliga för fall av avgång på grund av
befattnings indragning, eller beträffande däremot svarande
familjepension, såvida icke pensionstagaren härjämte är berättigad till
egen- respektive familjepension av annat i denna paragraf avsett slag
eller Kungl. Maj:t särskilt förordnar om samordning. Kungörelse
(1962:356).

4 §
Personalpensions anknytning till riktnivå

För den som är berättigad till personalpension, i fråga om vilken
samordning enligt 3 § skall ske, skall genom särskild beräkning jämlikt
5 § fastställas, till vilket belopp pensionen eller i förekommande fall
denna jämte de i sistnämnda paragraf angivna förmånerna på grund av
socialförsäkring m.m. skulle ha uppgått, om personalpensionen beviljats
enligt SPR. Detta belopp benämnes riktnivå. Personalpensionen skall,
i den mån så kan ske utan minskning av grundbelopp eller häremot
svarande belopp, avvägas så att den till beloppet överensstämmer med den
i riktnivån ingående personalpensionen. Kungörelse (1962:356).

5 §
Tillämpning av SPR för bestämmande av riktnivå

Riktnivån skall motsvara den personalpension och de förmåner på grund
av socialförsäkring m.m., som i motsvarande fall med beaktande av
följande särskilda bestämmelser sammanlagt skulle kunnat utgå vid
tillämpning beträffande personalpensionen av bestämmelserna i SPR.
Kungörelse (1974:544).

A. Till 6 och 7 §§ SPR

1. Vid tillämpning av 6 § SPR beaktas andra där avsedda förmåner på
grund av socialförsäkring m.m. än pension enligt lagen den 25 maj 1962
(nr 381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen den 9
maj 1969 (nr 205) om pensionstillskott endast då detta följer av
punkten 2 här nedan och skall, då den enligt äldre bestämmelser
fastställda pensionen grundats å annan reservstatsbeställning än sådan
med beteckningen Rs, tilläggspension beaktas såsom om
tjänstårsberäkningen för tid efter år 1959 skett enligt de för sist
avsedd beställning meddelade föreskrifterna.

Utgöres personalpensionen av avkortad sjukpension och har folkpension i
form av hel förtidspension (helt sjukbidrag) eller, såvitt gäller tid
före den 1 januari 1963, invalidpension eller sjukbidrag beviljats,
gälla i fråga om sjukpensionens bestämmande även de föreskrifter Kungl.
Maj:t meddelar i särskild ordning.

2. Minskas den enligt äldre bestämmelser fastställda pensionen med
anledning av att pensionstagaren tillika är berättigad till förmån på
grund av yrkesskadeförsäkring eller till pensionsförmån, som utgår med
fast belopp, skall den i riktnivån ingående personalpensionen icke till
följd därav avkortas men skall denna pension likväl minskas med samma
belopp som gäller i fråga om pensionen enligt de äldre bestämmelserna.

3. Vid tillämpning av 7 § SPR skall endast beaktas sådan i punkten 2 ej
avsedd pensionsförmån, som inverkar på pensionen enligt de äldre
bestämmelserna. Kungörelse (1974:544).

B. Till 9 § SPR

1. Särskilt pensionsunderlag skall med iakttagande av vad nedan sägs
beräknas för egenpension och för familjepension.

För den som är berättigad till mer än en egenpension, som omfattas av
bestämmelserna om riktnivå, skola de sammanlagda, i förekommande fall
efter reglering på grund av sammanträffandet behållna grundbeloppen
behandlas som grundbelopp av en pension. Detsamma skall gälla
den som på grund av en och samme persons anställningar är berättigad
till mer än en familjepension, som omfattas av bestämmelserna om
riktnivå. Pensionen skall i här avsedda fall anses vara fastställd på
grundval av det största av de underlag, som skolat beaktas vid
bestämmande av riktnivå för de särskilda pensionerna, dock lägst summan
av de behållna grundbeloppen respektive familjepensionstalen.

2. Pensionsunderlaget beträffande egenpension skall utgöra 23,97
procent av årsbeloppet av följande tjänstepensionsunderlag enligt
äldre bestämmelser, nämligen

a) beträffande tjänstepension, som fastställts enligt eller efter
beaktande av bestämmelserna, enligt vilka olika tjänstepensionsunderlag
gälla före och från 67 års ålder: begynnelseunderlaget eller, vad angår
förtidspension för tid före pensioneringsperiodens nedre gräns
respektive pensionsåldern, begynnelseunderlaget minskat i samma grad
som under sistnämnda tid gäller i fråga om det eljest tillämpliga
grundbeloppet;

b) beträffande pensionsförmån, som beviljats enligt kungörelsen
1947:490 eller enligt därmed jämförliga bestämmelser eller ock
fastställts enligt grunderna för nyssnämnda kungörelse eller
bestämmelser: det mot 30 års innehav av anställningen svarande
underlagsbeloppet förhöjt med 88 procent;

c) beträffande annan i 3 § första stycket avsedd tjänstepension än ovan
nämnts: det belopp som vid tillämpning av bestämmelser, enligt vilka
olika underlag gälla före och från 67 års ålder, skolat utgöra
begynnelseunderlag, dock förhöjt med 180 kronor;

d) beträffande annan i 3 § andra stycket avsedd tjänstepension än ovan
nämnts: begynnelseunderlaget för den lönegrad, vilken varit
utgångspunkt för pensionens fastställande.

I fråga om pension till den, som är pensionsberättigad såsom f.d.
betällningshavare å reservstat, skall i stället beaktas
begynnelseunderlaget för motsvarande beställningshavare i den lönegrad,
till vilken den vid övergången till reservstat innehavda beställningen
på aktiv stat vid pensionsavgången var hänförlig.

3. Pensionsunderlaget beträffande familjepension skall utgöra
23,97 procent av årsbeloppet av följande tjänstepensionsunderlag enligt
äldre bestämmelser, nämligen det högsta begynnelseunderlag, som enligt
vederbörliga bestämmelser svarar mot det familjepensionsunderlag, efter
vilket pensionen enligt de äldre bestämmelserna är fastställd.

I fråga om pension till efterlevande till den, som var
pensionsberättigad såsom beställningshavare eller f.d.
beställningshavare å reservstat, skall beaktas begynnelseunderlaget för
den lönegrad, till vilken vid tidpunkten för pensionsavgången eller,
där beställningshavaren avlidit dessförinnan, vid tidpunkten för
frånfället den beställning på aktiv stat var hänförlig, vilken svarar
mot den vid ifrågavarande tidpunkt innehavda beställningen å
reservstat.

4. Vid tillämpningen av bestämmelserna i punkten 2 första stycket och
punkten 3 första stycket skall pension, vilken fastställts enligt eller
efter beaktande av bestämmelser, innebärande att hel pension normalt
skall utgöra ett angivet antal procent av en pension, som bestämmes på
grundval av ett visst underlagsbelopp, anses vara fastställd på
grundval av detta underlagsbelopp. Kungörelse (1974:544).

C. Till 10, 12 och 14 §§ SPR

1. I stället för vad i 10, 12 och 14 §§ SPR sägs om beräkning av
tjänstår och om avkortning av pension skall gälla följande.

Pensionen skall i förekommande fall avkortas i den utsträckning som
framgår beträffande egenpension av kvoten mellan grundbeloppet
och tjänstepensionsunderlaget och beträffande familjepension
av kvoten mellan familjepensionstalet och familjepensionsunderlaget.

Härvid skall iakttagas, dels att såsom tjänstepensions
grundbelopp skall beaktas det för tid från pensioneringsperiodens nedre
gräns respektive pensionsåldern intill 67 års ålder gällande beloppet,
dels ock att såsom tjänste- respektive familjepensionsunderlag skall,
i förekommande fall med iakttagande av vad under B, punkten 4,
sägs, beaktas det underlag, efter vilket grundbeloppet respektive
famljepensionstalet fastställts eller, vad beträffar pension, som avses
under B, punkten 2 första stycket a), begynnelseunderlaget.

Såsom undantag från vad ovan i denna punkt sägs skall gälla,

dels att egenpension, som motsvarar sådan pensionsförmån, vilken
avses under B, punkten 2 första stycket b), skall avkortas i den
utsträckning, som framgår av kvoten mellan två tredjedelar av förmånens
grundbelopp och det mot 30 års innehav av anställningen svarande
underlagsbeloppet enligt de äldre bestämmelserna,

dels att egenpension, som motsvarar sådan pensionsförmån, vilken
avses under B, punkten 2 första stycket d), skall avkortas i den
utsträckning som framgår av kvoten mellan det vid varje tid gällande
grundbeloppet och det för samma tid gällande tjänstepensionsunderlaget
för den tjänst, vilken varit utgångspunkt för pensionens fastställande,

dels att egenpension, som motsvarar reservstatspension, som
avses under B, punkten 2 andra stycket, skall avkortas i den
utsträckning, som framgår av kvoten mellan det vid varje tid
gällande grundbeloppet och det för samma tid gällande
tjänstepensionsunderlaget för motsvarande beställningshavare i den
enligt nämnda stycke beträffande egenpension tillämpliga lönegraden,

dels ock att familjepension, som motsvarar sådan på grund av
reservstatsbeställning utgående pension, som avses under B, punkten 3
andra stycket, skall avkortas i den utsträckning, som framgår av kvoten
mellan familjepensionstalet och familjepensionsunderlaget för den
enligt nämnda stycke beträffande familjepension tillämpliga lönegraden.

2. Beträffande förtidspension skall icke tillämpas stadgandet i 12 § 1
mom. sista stycket SPR.

3. Vid tillämpning av 12 § 3 mom. SPR skall, om avgång skett före år
1959, avgångsåret anses vara 1959. Kungörelse (1974:544).

D. Till 15 § SPR

Beloppet av sådan bruttopension av vilken riktnivån beror ändras i den
mån Kungl. Maj:t och riksdagen besluta härom. Kungörelse (1974:544).

6 §
Omreglering av vissa pensioner

Därest i 3 § första stycket avsedd personalpension skulle hava
beviljats enligt SPR, om reglementet jämte därtill anslutande
författningar trätt i kraft den 1 april 1958 och det i 3 § reglementet
angivna villkoret om kvalifikationstid varit uppfyllt, skall pensionen
eller i förekommande fall de sammanlagda förmånerna av personalpension,
pension enligt lagen om allmän försäkring och pensionstillskott enligt
lagen om pensionstillskott icke understiga vad som under sådana
förhållanden skulle hava tillkommit pensionstagaren.

Vid beräkning av detta jämförelsebelopp äga föreskrifterna i 5 § under A
och under C, punkten 3, motsvarande tillämpning. Därjämte tillämpas den
avkortning, som enligt föreskrifterna under C, punkten 1, i nämnda
paragraf gäller beträffande den i riktnivån ingående personalpensionen.
Jämförelsebeloppet och sistnämnda pension skola dock beräknas med
mindre avkortning, dels i den mån sådan följer av 10 § 4 mom.
SPR, dels om pensionsmyndigheten medgiver tjänstårsberäkning
med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i övrigt i nämnda
paragraf.

Sådan bruttopension, av vilken jämförelsebeloppet är beroende och på
vilken icke inverkat höjning under år 1959 av löner enligt statens
löneförordning, skall förhöjas med 2 procent. Därvid skall förhöjt
belopp som slutar på öretal jämkas till närmaste krontal eller, om det
slutar på 50 öre, till närmast högre krontal.

Beloppet av bruttopensionen ändras i den mån Kungl. Maj:t och riksdagen
besluta härom. Kungörelse (1974:544).

7 §
Särskilda frågor

Där i särskilt fall tvekan uppkommer rörande tillämpningen av ovan
meddelade föreskrifter, äger vederbörande myndighet underställa den
sålunda uppkomna frågan Kungl. Maj:ts prövning.

Myndighet äger verkställa i kungörelsen avsedda beräkningar på annat
sätt än som angives i det föregående, därest så finnes lämpligt med
hänsyn till arbetstekniska förhållanden och bedömes kunna endast i
mindre grad påverka beräkningens resultat. Kungörelse (1959:290).

Övergångsbestämmelser

1959:290

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1959, dock skall vad i 1, 2
och 7 §§ sägs lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1959.

1962:356

1. Till grund för beräkningen av basbelopp för juli 1962 /k/ (basbelopp
62) /-k/ skall läggas motsvarande basbelopp 61.

2. Vad i kungörelsen sägs om folkpension skall även avse på tiden
juli–december 1962 belöpande barnpension enligt lagen om
barnpensioner.

3. För den, som för juni 1962 är berättigad till personalpension, i
fråga om vilken samordning enligt 3 § kungörelsen den 28 maj 1959, nr
290, skall ske, skall i nedan under a)–c) angivna fall
personalpensionens från och med den 1 juli 1962 gällande bruttobelopp
lägst utgöra 106,5 procent av det belopp, som vid a)–c) angives.
Sistnämnda belopp skall dock, om visst däri ingående respektive
beräknat folkpensionsbelopp är av sådant slag, att det ej skall beaktas
då den i riktnivån för juni 1962 ingående personalpensionens
bruttobelopp bestämmes, vid ifrågavarande beräkning minskas med samma
folkpensionsbelopp.

a) För den, som för juni 1962 jämväl är berättigad till folkpension i
form av allmän ålderspension, utgöres ifrågavarande belopp av summan av
personalpensionen och folkpensionen för månaden.

b) För den, som är född under tiden juli 1895–juni 1897 och som för
juni 1962 uppbär avsedd personalpension i form av familjepension,
utgöres ifrågavarande belopp av summan för juni 1962 av det
folkpensionsbelopp, som beräknas skola hava utgått, om pensionstagaren
varit född före den 1 juli 1895, och det belopp, vartill
personalpensionen med beaktande härav skulle hava avvägts.

c) För den, som i annat än under b) avsett fall är för juni 1962
berättigad till folkpension i form av invalidpension eller sjukbidrag,
utgöres ifrågavarande belopp av summan för nämnda månad av
personalpensionen och folkpensionen. I detta fall skall vad här ovan
sägs om visst lägsta belopp gälla endast under tid, för vilken utgår
folkpension i form av invalidpension eller sjukbidrag respektive i form
av förtidspension.

4. Den, som för december 1962 är berättigad till personalpension, i
fråga om vilken samordning enligt 3 § kungörelsen den 28 maj 1959, nr
290, skall ske, och härjämte till inkomstprövad folkpension i form av
invalidpension eller sjukbidrag, skall för tid efter förstnämnda månad,
då jämte personalpensionen utgår folkpension i form av förtidspension,
äga jämte de sist avsedda förmånerna utfå ett belopp, motsvarande
personalpensionens på grundval av förhållandena i december 1962
beräknade minskning i januari 1963 på grund av inkomstprövningens
slopande. Ifrågavarande belopp skall behandlas såsom personalpension.

1969:460

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid
från och med den 1 juli 1969. Detta gäller även om anställningen
upphört före kungörelsens ikraftträdande men under den tid för vilken
de nya bestämmelserna skall tillämpas.

1974:544

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974. De nya bestämmelserna
tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1974.