Förordning (1959:312) om förbud mot innehav av vissa stiletter m.m .

SFS nr
1959:312
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1959-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:414
Upphävd
1990-07-01

1 § Med springstilett avses i denna förordning stickvapen med
klinga,
som medelst fjädermekanism eller liknande anordning eller på grund av
sin tyngd snabbt kan fällas eller skjutas ut ur skaftet. Med springkniv
förstås en på motsvarande sätt konstruerad kniv.

2 § Springstilett och springkniv må ej förvärvas eller innehas av den,
som ej fyllt 21 år, eller överlåtas eller upplåtas till sådan person.

Springstilett eller springkniv får inte tillverkas i eller införas till
riket. Inte heller får springstilett eller springkniv förvaras på
tullager eller i frihamn eller tas om hand på sätt som avses i 8 §
första stycket tullagen (1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m.
Förordning (1987:1076).

3 § Angående påföljd för olovlig införsel av springstilett eller
springkniv och för försök därtill stadgas i lagen om straff för
varusmuggling.

Bryter någon eljest mot vad i 2 § sägs, straffes med dagsböter.
Stiletten eller kniven skall i sådant fall, även om straff ej ådömes,
vara förverkad till kronan, om det ej är uppenbart obilligt.

Innehaves springstilett eller springkniv av barn, som ej fyllt 15 år,
skall den som har vårdnaden om barnet straffas med dagsböter, därest han
haft vetskap om innehavet och ej gjort vad på honom ankommit för att
förhindra det. Förordning (1960:461).

4 § angående beslag av springstilett och springkniv i fall som avses i 3
§ andra stycket skall vad i allmänhet är stadgat om beslag i brottmål
äga motsvarande tillämpning med följande avvikelser.

1. Vad i 27 kap. 7 § rättegångsbalken är stadgat om att åtal skall
väckas inom viss tid skall ej gälla i annat fall än då rätten utsatt
sådan tid.

2. Väckes ej åtal, prövar åklagaren, huruvida stiletten eller kniven
skall vara förverkad enligt vad i 3 § andra stycket sägs. Förordnande
därom meddelas skriftligen. Om ej påföljden förelagts och godkänts i
samband med strafföreläggande, äge den, från vilken beslaget skett, hos
åklagaren anmäla missnöje med förordnandet inom en månad från det han
erhöll del därav. Anmäles missnöje, har åklagaren att, om ej beslaget
finnes böra hävas, väcka talan om stilettens eller knivens förverkande.
Sker det ej inom en månad från det anmälan gjorts, skall beslaget gå
åter. Förordning (1960:461).

5 § har upphävts genom kungörelse (1973:1013).