Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.

SFS nr
1959:321
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1959-05-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:979

1 § En kungörelse som avses i 16 kap. 1 § ärvdabalken ska
innehålla

1. arvlåtarens fullständiga namn, hemvist och dödsdag samt, då
fråga är om rätt för den först avlidne makens arvingar i boet
efter den sist avlidne maken, den först avlidnes fullständiga
namn, hemvist och dödsdag,

2. den bortovarandes fullständiga namn och hans eller hennes
sista för Skatteverket kända hemvist,

3. uppgift om den bortovarandes släktskap med arvlåtaren
eller, då fråga är om rätt för den först avlidne makens
arvingar i boet efter den sist avlidne maken, uppgift om den
bortovarandes släktskap med den först avlidne maken samt
övriga i bouppteckningen upptagna eller annars för
Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för
den bortovarande, och

4. uppmaning till den bortovarande att, vid äventyr av
arvsrättens förlust, inom fem år från den dag kungörelsen var
införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin rätt till arvet
gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla
anspråk på detta. Förordning (2011:979).

2 § En kungörelse som avses i 16 kap. 2 § ärvdabalken ska
innehålla

1. arvlåtarens fullständiga namn, hemvist och dödsdag,

2. uppgift om de i bouppteckningen upptagna eller annars för
Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för
dem som avses med kungörelsen, och

3. uppmaning till okända arvingar att, vid äventyr av
arvsrättens förlust, inom fem år från den dag då kungörelsen
var införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin rätt till
arvet gällande genom att antingen tillträda arvet eller anmäla
anspråk på detta. Förordning (2011:979).

3 § En kungörelse som avses i 16 kap. 3 § ärvdabalken ska
innehålla

1. testators fullständiga namn, hemvist och dödsdag,

2. testamentstagarens fullständiga namn eller, om namnet inte
har angetts i testamentet och inte heller annars är känt för
Skatteverket, den beteckning av testamentstagaren som
testamentet innehåller,

3. uppgift om övriga i testamentet angivna eller annars för
Skatteverket kända förhållanden, som kan vara till ledning för
testamentstagaren, och

4. uppmaning till testamentstagaren att, vid äventyr av
testamentsrättens förlust, inom fem år från den dag
kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar göra sin
rätt gällande genom att tillträda den testamenterade egendomen
eller anmäla anspråk på grund av testamentet.
Förordning (2011:979).

4 § Utöver vad som sägs i 1–3 §§ ska kungörelsen innehålla en
upplysning om att anmälan av anspråk ska göras hos god man för
den eller dem som åsyftas med kungörelsen eller hos
Skatteverket. Uppgift om gode mannens namn och postadress samt
Skatteverkets postadress ska tas med i kungörelsen. Vidare ska
anges att anmälan av anspråk även kan ske hos varje
dödsbodelägare som tillträtt kvarlåtenskapen eller, om skifte
inte har skett, hos boutredningsman eller annan som sitter i
boet. Förordning (2011:979).

5 § Har upphävts genom förordning (2011:979).

Övergångsbestämmelser

2011:979

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller för en anmälan som har kommit in
till tingsrätten före ikraftträdandet.