Kungörelse (1959:327) om införsel till riket av preventivmedel;

SFS nr
1959:327
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1959-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:748
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1990:545

1 § Preventivmedel må, om läkemedelsverket ej föreskriver annat, införas
endast av den som har tillstånd av läkemedelsverket att införa sådan
vara. Läkemedelsverket äger föreskriva villkor för införseln.

Utan sådant tillstånd får dock i annat än handelssyfte preventivmedel
införas av resande eller den som utför arbete på transportmedel. I fråga
om rätt att hantera oförtullade preventivmedel gäller lagen (1973:980)
om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.
Läkemedelsverket kan föreskriva begränsning av nämnda rätt att hantera
vara. Förordning (1990:545).

2 § Samtliga kostnader för undersökning eller annan åtgärd, som
läkemedelsverket kan komma att föreskriva såsom villkor för införseln,
skola gäldas av importören. Förordning (1990:545).

3 § Angående påföljd för olovlig införsel av preventivmedel och för
försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling. Kungörelse
(1960:462).

4 § har upphävts genom kungörelse (1973:1041).

5 § Med preventivmedel och emballage, som förklarats förverkade eller
eljest tillfallit kronan, skall förfaras på sätt läkemedelsverket
bestämmer. Förordning (1990:545).

6 § Det åligger tullmyndighet att övervaka, att införsel icke sker i
strid med denna kungörelse eller föreskrifter, som meddelats med stöd av
kungörelsen.