Förordning (1959:369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning

SFS nr
1959:369
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:189
Upphävd
1999-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:968

Allmänna bestämmelser

1 § Statens energimyndighet får i den ordning och på de
villkor som nedan sägs, bevilja statligt stöd åt landsbygdens
elförsörjning i form av dels bidrag, dels garanti för lån
(lånegaranti). Stöd lämnas för nyanläggning av elektriskt
distributionsnät eller lokal anläggning för alstrande av energi
eller för upprustning av distributionsnät. Förordning (1997:968).

2 § Stöd som sägs i 1 § må lämnas distributionsföretag som bedömes,
sedan den avsedda åtgärden genomförts med statligt stöd, dels kunna på
ett tillfredsställande sätt fullgöra sin distributionsskyldighet
gentemot samtliga abonnenter, vilkas anspråk avse rimliga
kraftkvantiter, dels äga ekonomisk bärkraft för framtiden.

Såsom ytterligare förutsättning för statligt stöd skall gälla att
företaget är i uppenbart behov av finansiellt tillskott för åtgärden och
utnyttjat förefintliga möjligheter att på annat sätt anskaffa medel för
dess genomförande. Saknas nu angivna förutsättning, må stöd likväl
beviljas, där fråga är om upprustning av nät, som bör överföras till
företaget i samband med reorganisation av annat företag, samt
reorganisationen eljest skulle äventyras.

Nyanläggningsbidrag

3 § har upphävts genom förordning (1977:348).

4 § Statsbidrag till anläggande av elektriskt distributionsnät eller
lokal anläggning för alstrande av energi (nyanläggningsbidrag) får
beviljas oberoende av förutsättningarna i 2 §, om särskilda skäl äro
därtill. Förordning (1977:348).

Upprustningsbidrag

5 § Statsbidrag till upprustning av elektriskt distributionsnät
(upprustningsbidrag) må ej utgå med högre belopp än som motsvarar sådan
del av upprustningskostnaden, som ej kan förräntas och amorteras på
normalt sätt i rörelsen.

Är fråga om upprustning av nät, som bör överföras till företaget i
samband med reorganisation av annat företag, och måste för genomförandet
härav låneskuld, som belastar det senare företaget, helt eller delvis
avvecklas, må härför erforderligt belopp inräknas i
upprustningskostnaden.

Ellånegaranti

6 § Ellånegaranti må ej beviljas för högre belopp än som, i förekommande
fall tillsammans med utgående statsbidrag, motsvarar kostnaden för den
avsedda anläggnings- eller upprustningsåtgärden. Ej heller må garanti,
i förekommande fall tillsammans med annan för företaget gällande
ellånegaranti, beviljas för högre belopp än som motsvarar 75 procent av
det värde företagets samlade anläggningar beräknas efter åtgärden äga
utöver beloppet av utgående statsbidrag.

Bestämmelsen i 5 § andra stycket skall äga motsvarande tillämpning i
fråga om ellånegaranti.

7 § Ellånegaranti skall, om ej åtgärden är av blott mindre
omfattning, bestämmas att träda i kraft i två eller flera
etapper allt eftersom arbetet fortskrider.

Saknas nätkoncession enligt ellagen (1997:857) och möter därför
hinder mot åtgärden, må garantin ej träda i kraft förrän
hindret undanröjts.

Då garanti beviljas, skall tillika fastställas amorteringsplan
för lånet, enligt vilken återbetalningen skall vara avslutad
senast tjugo år efter den första lyftningsdagen.
Förordning (1997:968).

8 § har upphävts genom förordning (1988:765).

9 § har upphävts genom förordning (1988:765).

Ärendenas handläggning m.m.

10 § Ansökan om bidrag eller lånegaranti skall ställas till
Statens energimyndighet och ges in till länsstyrelsen i det
län, där anläggnings- eller upprustningsåtgärden skall
vidtagas. Berör åtgärden mer än ett län, skall ansökningen
mottagas av den länsstyrelse som bestämmes av
energimyndigheten.

Länsstyrelsen skall efter erforderliga undersökningar och
förhandlingar överlämna handlingarna jämte eget utlåtande till
energimyndigheten. Förordning (1997:968).

11 § Vid beviljande av bidrag eller lånegaranti skall Statens
energimyndighet uppställa de villkor för tillgodonjutande av
förmånen, som stadgas i denna förordning eller eljest finnas
erforderliga för att trygga syftet med det statliga stödet.

Energimyndigheten verkställer utbetalning av beviljat bidrag
efter anmälan från länsstyrelsen att de villkor som utgöra
förutsättning för bidraget ha uppfyllts. Förordning (1997:968).

12 § har upphävts genom förordning (1988:765).

13 § har upphävts genom förordning (1988:765).

14 Långivares anspråk mot statsverket i anledning av garantiåtagande
bör anmälas hos länsstyrelsen, som har att om gjort anspråk genast
underrätta statens energiverk. Förordning (1983:546).

15 § Statens energimyndighets beslut får överklagas hos
regeringen. Beslut i samband med bevakning av statens rätt får
inte överklagas. Förordning (1997:968).

16 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt
föreskrifterna rörande garanti och bidrag i förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet med undantag av 2 och 4 §§. Förordning
(1988:765).

17 § Statens energimyndighet får meddela de närmare
föreskrifter som kan erfordras för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (1997:968).

Övergångsbestämmelser

1988:765

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Äldre bestämmelser skall fortfarande gälla för stöd som beviljats
före ikraftträdandet. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet gälla även för sådant stöd.