Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid radiotelefon å fartyg

SFS nr
1959:408
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1959-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:594
Upphävd
1988-07-01

1 § På fartyg, som är utrustat med radiotelefon för trafik i 2
MHz-bandet, skall när fartyget är till sjöss i farvatten innanför
linjen Shetlands nordpynt–Trondheimsfjorden, 11 grader västlig
longitud (Irlands västkust) och 48 grader nordlig latitud (Brest)
hållas ständig vakt på nödfrekvensen 2182 kHz. Sådan vakthållning må
efterlåtas, om telefonanläggningen behöver tagas i anspråk för
lyssning på annan frekvens eller om fartygets navigering kräver det,
så ock, beträffande fiskefartyg, om vakthållningen skulle vara till
hinder för fisket.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla fartyg som huvudsakligen
nyttjas i inre fart, ej heller fartyg å vilket föreskriven
vakthållning vid radiotelegraf sker.

2 § Underlåter befälhavaren att tillse att vakthållning enligt 1 §
sker, straffes med dagsböter.

3 § I fråga om mål om ansvar för brott enligt 2 § skall vad i 313 och
328 §§ sjölagen stadgas äga motsvarande tillämpning.

Övergångsbestämmelser

1988:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Genom förordningen upphävs förordningen (1965: 908) om säkerheten på
fartyg,

förordningen (1914:491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å
fartyg,

förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning,

förordningen (1932:570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande
av fartyg (nyttjandeförordningen),

kungörelsen (1937:815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning
av fartyg ankomma på befälhavaren m. fl.,

kungörelsen (1952:818) angående bostäder m. m. å fartyg för ombord
anställda samt

kungörelsen (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid
radiotelefon å fartyg.

En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av de
bestämmelser, som upphävs genom denna förordning och som gäller vid
dennas ikraftträdande, skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av
den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna. Den myndighet som
meddelat föreskriften har bemyndigande att ändra eller upphäva den.