Statens avtalsnämnds cirkulär (1959:413) angående grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens tjänst

SFS nr
1959:413
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1435
Upphävd
1992-01-01

1. I anslutning till 3 § 3 mom. statens pensionslöneförordning har
statens avtalsnämnd efter överläggningar med statstjänarkartellen med
giltighet från och med den 1 april 1965 fastställt nedan angivna
grunder för inplacering i pensionslöneklasser av arbetare i statens
tjänst, anställda inom försvarets avtalsdelegations verksamhetsområde
eller av statliga verk, myndigheter och institutioner, för vilka gälla
de i statens avtalsnämnds instruktion meddelade bestämmelserna om
handläggningen av kollektivavtalsärenden inom den civila
statsförvaltningen. Med arbetare skall härvid förstås
anställningshavare med avlöning enligt kollektivavtal eller innehavare
av anställning, vid vilken avlöningen antingen bestämts på samma sätt
som avlöning enligt kollektivavtal, ehuru bestämmelserna icke intagits
i sådant avtal, eller anpassats efter grunderna i visst kollektivavtal
för arbete av liknande slag.

Till /k/ pensionslöneklass A /-k/ hänföras:

Vägvakter vid SJ, platsvakter och postbiträden vid SJ,
städningspersonal, anställd enligt i pris- respektive tidavtalet
angivna grunder, städningspersonal vid vattenfallsverkets
byggnadsplatser, busstädningspersonal, köks-, servis-, handels- och
kassabiträden vid marketenterier och därmed jämförliga arbetsplatser,
biljettförsäljare vid SJ busslinjer och arbetare vid postverkets
klippexpedition, vilka sysselsättas med klippning av
frimärksmakulatur.

Till /k/ pensionslöneklass B /-k/ hänföras:

Vissa lantarbetare och trädgårdsarbetare, arbetare vid mynt- och
justeringsverket, vilka icke äro att hänföra till kvalificerade
myntarbetare eller yrkesarbetare, arbetare vid tvätterier, sysselsatta
med bl.a. mangling, pressning, vikning av torrtumlat gods samt
centralvikning och reparation av linne och blåkläder, arbetare i
intendenturverksamhet, sysselsatta med bl.a. mangling, pressning,
vikning av torrtumlat gods samt centralvikning ävensom arbetare i
intendenturverksamhet, sysselsatta med bl.a. för- och efterarbeten i
samband med tillverkning och förpackning av s.k. vakuumtorkade
livsmedel, sortering av textillump, antalskontroll av inkommande gods
samt paketering och stämpling av kartonger.

Till /k/ pensionslöneklass C /-k/ hänföras:

Arbetare vid tryckerier och bokbinderier, sysselsatta med bl.a.
kollationering, maskinfalsning, klammerhäftning av broschyr och
liknande samt avsyning av värdepapper, arbetare inom
konfektionsindustri, vilka sysselsättas med arbetsuppgifter, som äro
hänförda till avtalsområdets lägsta yrkesgrupp, arbetare vid
tvätterier, sysselsatta med bl.a. sortering av cirkulationspersedlar,
inräkning och sortering av individuella persedelar och kemtvättgods,
avsyning och reparation av kommis-, diagonal- och skinnpersedlar,
packning av individuella persedlar, arbetare i intendenturverksamhet,
sysselsatta med bl.a. sortering av cirkulationspersedlar, inräkning
och sortering av individuella persedlar och kemtvättgods, avsyning och
reparation av kommis-, diagonal- och skinnpersedlar, packning av
individuella persedlar ävensom arbetare vid försvarets, televerkets
och SJ:s verkstäder och fabriker, vilka huvudsakligen utföra arbeten,
som i ringa grad ställa krav på faktorerna skicklighet, ansvar,
ansträngning och arbetsplatsförhållanden.

Till /k/ pensionslöneklass D /-k/ hänföras arbetare, vilka till
övervägande del sysselsättas med arbete, för vilket icke erfordras
någon särskild utbildning och vilka arbetare icke skola hänföras till
annan pensionslöneklass.

Till /k/ pensionslöneklass E /-k/ hänföras arbetare, som till
övervägande del sysselsättas med arbete, för vilket erfordras viss
utbildning men icke yrkesarbetarekompetens.

I denna pensionslöneklass böra till exempel nedan angivna
arbetarkategorier i regel placeras:

Buss-, bil-, truck- och traktorförare, vilkas arbete fordrar
trafikkort eller i övrigt är mera krävande än som avses under D,
smörjare, hyvel- och vältförare, armerare, bergborrare,
cementarbetare, injekterare, järnarbetare, krossmaskinister,
grävmaskinförare, linjearbetare samt arbetare, som sysselsättas med
mera krävande förråds-, maskin-, monterings-, avsynings- eller
verkstadsarbeten än som avses under D, eller med sprängtekniska
arbeten eller med arbetsuppgifter, som äro jämförliga med de här
nämnda.

Till /k/ pensionslöneklass F /-k/ hänföras yrkesarbetare.
Yrkesarbetare är den som efter förfluten lärlings- elelr annan
utbildningstid utför arbete, för vilket erfordras en utbildningstid av
lägst tre år.

Till /k/ pensionslöneklass G /-k/ hänföras yrkesarbetare med speciellt
hög kompetens i arbetet. Statens avtalsnämnds cirkulär (1965:464).

2. Vad i 1 mom. stadgas, skall icke gälla i den mån Kungl. Maj:t för
särskilt fall annat förordnar.

3. Det ankommer å vederbörande verks styrelse att — med ledning av i
1 mom. angivna grunder samt efter samråd i förekommande fall med
statens avtalsnämnd — besluta om till vilken pensionslöneklass
arbetare skall hänföras.

I föregående stycke omnämnt samråd skall regelmässigt ske från fall
till fall i fråga om arbetare, vilka till övervägande del utföra
arbetsuppgifter av motsvarane art och svårighetsgrad, som de ovan
under pensionslöneklasserna A–C angivna, men som icke kunna direkt
hänföras till någon av dessa. Statens avtalsnämnds cirkulär
(1965:464).

4. Vid tillämpningen av detta cirkulär skola iakttagas särskilda,
nedan intagna anvisningar.

Övergångsbestämmelser

1965:464

Arbetare inplacerad i pensionslöneklass D, som är anställd den 31 mars
1965 och som till följd av de ovan angivna ändringarna i grunderna för
inplacering i pensionslöneklass skulle hänföras till lägre klass,
skall i fortlöpande anställning äga bibehålla den högre
pensionslöneklassen.

Avbrott i anställningen understigande två år skall dock icke inverka
på denna placering.

Anvisningar

Inplacering i pensionslöneklass skall ske i enlighet med de grunder,
som fastställts genom förestående cirkulär.

Såsom av de angivna grunderna framgår skall arten av det arbete,
arbetaren har att stadigvarande utföra, vara avgörande för
inplaceringen i pensionslöneklass.

Uppflyttning i pensionslöneklass skall sålunda i förekommande fall äga
rum vid t.ex. normala uppflyttningar i yrkesgrupp eller befordringar i
övrigt till följd av avgång eller då en sådan ökning av
arbetsuppgifterna skett, som kan bedömas bliva bestående. Vikarie för
arbetstagare, som med hänsyn till arbetuppgifternas beskaffenhet är
placerad i högre pensionslöneklass, skall däremot icke på grund av
vikariatet uppflyttas i pensionslöneklass. Om vidare en arbetare
tilldelas mera kvalificerade arbetsuppgifter till följd av sådan
ökning av arbetsmängden, som icke kan förväntas bliva bestående, skall
ej heller denna ändring föranleda någon förändring av berörda
arbetares pensionslöneklassplacering. I de fall en arbetare har att
utföra olika arbetsuppgifter under skilda delar av året eller av
arbetstiden i övrigt, skall såsom grund för inplaceringen i
pensionslöneklass läggas det arbete, som han huvudsakligen, d.v.s.
under övervägande delen av arbetstiden, utför. Den enskilde arbetarens
arbetsinkomst saknar betydelse för inplaceringen i pensionslöneklass.

Nedflyttning i pensionslöneklass skall äga rum med tillämpning av
samma principer, som nyss angivits i fråga om uppflyttning, dock med
följande undantag för fall, där reglementet underkastad arbetare utan
egen därom uttryckt önskan och utan något sitt förvållande förflyttas
till sådan annan anställning vid arbetsplatsen, som är hänförlig till
lägre pensionslöneklass.

1. Sker förflyttningen inom en tidsperiod av 5 år före uppnåendet av
den för arbetaren gällande pensioneringsperiodens nedre gräns, skall
någon nedflyttning i pensionslöneklass icke ske.

2. Är förflyttningen föranledd av sådant förhållande, som förekommit
under utövande av arbetet och som vid tillämpningen av lagstiftningen
om yrkesskadeförsäkring bedömts vara yrkesskada, äger arbetaren i den
nya anställningen bliva placerad i pensionslöneklass så som om han
innehade den anställning, från vilken förflyttningen skett.

3. Sker förflyttningen av annan orsak, äger arbetaren, om han
sammanlagt minst tio år innehaft anställningar, som vid tiden för
förflyttningen äro hänförda till högre pensionslöneklass än som då
gäller för den anställning, till vilken förflyttning skett, i den nya
anställningen placeras i pensionslöneklass på följande sätt.

Alltefter det att arbetaren

a) minst tio år innehaft anställningar, som i fråga om
pensionslöneklassplacering svara mot lika hög pensionslöneklass som
den vilken gäller för den anställning, från vilken förflyttning
skett,

b) minst tio år innehaft anställningar, som i fråga om
pensionslöneklassplacering svara mot en enhet lägre pensionslöneklass
eller

c) minst tio år innehaft anställningar, som i fråga om
pensionslöneklassplacering svara mot två enheter lägre
pensionslöneklass,

äger arbetaren behandlas, i fall a) som om han innehade den
anställning, från vilken förflyttning skett, i fall b) som om han
innehade den senaste anställning, som svarar mot närmast lägre
pensionslöneklass och i fall c) som om han innehade den senaste
anställning, som svarar mot två enheter lägre pensionslöneklass.

För uppnående av nämnda tio år i anställningar svarande mot viss
pensionslöneklass må jämväl tagas i beräkning tid för innehav av
anställningar svarande mot högre pensionslöneklass.

I praktiken torde icke obetydliga svårigheter uppkomma ifråga om
inplaceringen i pensionslöneklass med hänsyn till bedömningen av
kvaliteten på de arbetsuppgifter, arbetaren har att utföra. Till
ledning för bedömningen lämnas i det följande vissa kompletterande
anvisningar till de av avtalsnämnden fastställda grunderna för
inplacering i pensionslöneklass.

1) /k/ Pensionslöneklass A–C: /-k/ I dessa pensionslöneklasser
inplaceras de kategorier av arbetare, som angivas i cirkuläret.

2) /k/ Pensionslöneklass D: /-k/ Enligt de fastställda grunderna skola
till denna pensionslöneklass hänföras arbetare, vilka till övervägande
del sysselsättas med arbete, för vilket icke erfordras någon särskild
utbildning utan endast anpassning till eller vana vid arbetet och
vilka arbetare icke skola hänföras till annan pensionslöneklass.

Till denna klass skola som regel hänföras de stora arbetargrupper inom
det statliga kollektivavtalsområdet, vilka syselsättas med bl.a.
enklare lager-, förråds-, tempo- och maskinarbete, lant- och
trädgårdsarbete, hjälparbete av olika slag, djurskötsel m.m. Till
klass D skola även hänföras ban- och vägarbetare, grovarbetare,
transportarbetare, vaktpersonal, jord- och stenarbetare, skötare av
mindre och enklare motorer och maskiner m.fl. Bil-, truck- och
traktorförare skola hänföras till klass D, om de huvudsakligen utföra
interna transporter eller enklare varuhämtningar o.dyl., t.ex. från
järnvägsstation. Med “vaktpersonal” avses i detta sammanhang
portvakter, nattvakter o.dyl. däremot icke väg- och
vattenbyggnadsverkets färjvakter, vilka skola placeras i
pensionslöneklass D endast i den mån de sysselsättas med arbete, som
avses i föregående stycke.

Den verkställda exemplifieringen har tagit sikte på arbetargrupper,
som med hänsyn till arbetsuppgifternas normala kvalitet äro hänförliga
till lägre pensionslöneklass än klass E. Det förekommer emellertid
icke sällan, att vissa yrkesbenämningar äro gemensamma för arbetare,
vilkas arbetsuppgifter i kvalitetsavseende kunna vara mycket olika
inom såväl det egna arbetsområdet som inom skilda avtalsområden. Den
verkställda exemplifieringen utesluter sålunda icke att en arbetare,
vilken är sysselsatt med arbete, som normalt är relativt
okvalificerat, kan inplaceras i pensionslöneklass E med hänsyn till
att arbetaren sköter en mera komplicerad maskin eller annan
arbetsanordning. Så kan till exempel vara fallet beträffande en
arbetare i värmeanläggning. Där fråga är om en maskinellt kvalificerad
anläggning, t.ex. en högtrycksanläggning, kan sålunda en inplacering i
klass E i vissa fall vara motiverad. Samma förhållande kan i vissa
fall råda inom exempelvis hjälparbetarkategorien, där t.ex.
hjälpmontörer inom flyvapnet ofta synas stadigvarande utföra sådana
mera kvalificerade verkstadsarbeten, som kunna motivera en inplacering
i pensionslöneklass E.

3) /k/ Pensionslöneklass E: /-k/ Enligt de av avtalsnämnden
fastställda grunderna skall till denna klass hänföras arbetare, som
till övervägande del sysselsättes med arbete, för vilket erfordras
viss utbildning men icke yrkesarbetarekompetens enligt för
pensionslöneklass F angivna fordringar. Med utbildning avses
utbildning i facket och därmed skall icke jämställas anpassning till
eller långvarig vana vid arbetet. I cirkuläret lämnas ett antal
exempel på arbeten, vilka normalt äro av sådan kvalitet att arbetare,
som sysselsättas därmed, i regel böra hänföras till klass E. Till
klass E skola sålunda i första hand hänföras arbetare, vilka
sysselsättas med yrkesarbete men vilka ännu icke uppnått
yrkesarbetarekompetens, vidare mera kvalificerade verkstads- och
maskinarbetare, vilka icke utföra yrkesarbete, samt arbetare i övrigt,
vilka utföra arbetsuppgifter, vilka kvalitativt äro jämförbara med de
nu nämnda. Det bör emellertid observeras att — i anslutning till vad
som anförts under punkten 2) om yrkesbenämningarnas olika innebörd
inom olika arbetsområden — i många fall arbetare, vilka enligt
yrkesbenämningen normalt skola hänföras till pensionslöneklass E, med
hänsyn till kvaliteten av de åvilande arbetsuppgifterna likväl bör
hänföras till pensionslöneklass D. Så kan t.ex. vara fallet med
sprängtekniska arbetare, vilka sysselsättas med enklare
monteringsarbeten m.fl.

Det kan framhållas, att den enhetliga inplaceringen i
pensionslöneklass E av hela linjearbetarkåren vid bl.a. televerket och
vattenfallsverket motiverats av en av praktiska skäl gjord
sammanvägning av alla de i kvalitetsavseende olikartade
arbetsuppgifter, varmed linjearbetarna sysselsättas. Även inom andra
arbetsområden torde det kunna förekomma, att avgränsade arbetargrupper
sysselsättas i ungefärligen lika proportioner med arbetsuppgifter
hänförliga till såväl pensionslöneklasserna D och E som F, varvid med
tillämpning av sammanvägningsprincipen en inplacering i
pensionslöneklass E torde böra ifrågakomma.

4) /k/ Pensionslöneklass F: /-k/ Till denna pensionslöneklass skola
endast de egentliga yrkesarbetarna hänföras. Yrkesarbetare är den som
efter förfluten lärlings- eller annan utbildningstid utför arbete, för
vilket erfordras en utbildningstid av lägst tre år (yrkesarbetare i
egentlig mening). I den mån kollektivavtal förutsätter längre
utbildningstid än tre år för placering såsom yrkesarbetare utgör den
längre utbildningstiden förutsättning även för inplacering i
pensionslöneklass F. Det torde emellertid vara klart, att definitionen
av begreppet yrkesarbetare är mera svårtillämpad när fråga är om
arbetare inom anläggningsområdena än inom verkstadsområdena. Med
utgångspunkt från hävdvunnen praxis och med anknytning till den givna
minimifordringen på utbildningstid torde emellertid även på dessa
områden inplacering efter samma linjer som på verkstadssidan bliva
möjlig. I den mån arbetare, som utföra arbete, vilket i och för sig är
att anse såsom yrkesarbete, icke uppfyller kraven på
yrkesarbetarekompetens, skall han inplaceras i pensionslöneklass E.

5) /k/ Pensionslöneklass G: /-k/ Såsom en allmän regel gäller, att
inplacering i denna pensionslöneklass endast kan förekomma i ett
begränsat antal fall. Klass G är nämligen avsedd för yrkesarbetare,
som utöver yrkesarbetarekompetens enligt för inplacering i F angivna
grunder, äger ytterligare utbildning och personlig färdighet, och
vilken har att utföra arbetsuppgifter, vilka ställa avsevärt större
krav på arbetarens personliga utbildning och skicklighet än ett
normalt yrkesarbete. Inplacering i pensionslöneklass G torde sålunda
kunna ifrågakomma för toppkrafter inom vissa av de
yrkesarbetarkategorier, som normalt skola tillhöra pensionslöneklass
F, t.ex. vissa radar- och radioreparatörer, vilka genomgått
specialutbildning, vissa mångsidigt användbara verktygsarbetare och
maskinreparatörer med särskilt hög skicklighet m.fl. Statens
avtalsnämnds cirkulär (1965:464).

Arbetsledande personal placeras i pensionslöneklass allt efter
arbetsuppgifternas beskaffenhet.

Generellt gäller, att samråd i inplaceringsfrågor, där tveksamhet
uppkommit, bör äga rum med avtalsnämnden.

Erforderliga tillämpningsföreskrifter utfärdas av vederbörande verk,
vilket bör ske efter samråd med respektive personalorganisation.

Slutligen bör framhållas, att de av statens avtalsnämnd fastställda
grunderna för inplacering i pensionslöneklasser endast avse den
inbördes värderingen av olika arbetsuppgifter i pensionshänseende men
att frågan om pensionsrätten i övrigt och pensionens storlek är
beroende av andra i pensionsförfattningarna jämte anvisningar angivna
förutsättningar, såsom antal tjänstår, heltids- eller
deltidsanställning m.m.

Övergångsbestämmelser

1991:1435

Den upphävda författningen gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av år 1991.
Detsamma gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter
den som har en sådan rätt.