Förordning (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente

SFS nr
1959:420
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-05-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1060
Upphävd
1988-01-01

1 avd. Tilläggsbestämmelser till vissa stadganden i SPR m.m.

1 §
Reglementets tillämpningsområde
(1 § SPR m.m.)

1 mom. Vid tillämpning av SPR och bestämmelser som meddelats
i anslutning till reglementet skall med innehavare av
R-tjänst eller annan tjänst, som tillhör yrkesgrupp och område där
anställningsvillkoren vid utgången av år 1971 voro reglerade genom
kollektivavtal för arbetare och som ej är förenad med lön eller arvode
svarande mot löneplanslön enligt löneplan N jämställas arbetstagare,
för vilken avlöningen antingen bestämts på samma sätt som avlöning
enligt kollektivavtal som gäller för tjänst som nyss nämnts utan att
bestämmelserna intagits i sådant avtal eller anpassats efter grunderna
i kollektivavtal som gäller för sådan tjänst och avser arbete av
liknande slag. Uppkommer tvekan om tillämpningen av denna föreskrift,
skall vederbörande myndighet underställa frågan statens
arbetsgivarverks prövning. Förordning (1986:33).

1 § 2 mom. Om inte regeringen beslutar något annat gäller SPR för
följande statliga arvodesanställningar, nämligen

1. anställning som omfattas av chefslöneavtalet eller avtalet om
informationssekreterare och politiskt sakkunniga i regeringskansliet,

2. anställning med ett arvode som vid heltidstjänstgöring motsvarar
månadslön enligt en statlig löneplan eller ett avtal för R-tjänster
eller

3. annan anställning inom det område där anställningsvillkoren
före år 1972 var reglerade i kollektivavtal för arbetare.

Punkten 2 gäller även om arvodet för en arbetstagare, som innehar en
där avsedd anställning, har bestämts med hänsyn till att arbetstagaren
samtidigt får en pensionsförmån eller en annan förmån.

Det som har sagts i första och andra styckena gäller inte

1. anställning hos riksdagen eller dess myndigheter, med mindre
riksdagen förordnar om detta,

2. anställning i försvarsmaktens reserver, väg- och
vattenbyggnadskåren eller civilförsvarets krigsorganisation,

3. anställning för vilken gäller särskilda bestämmelser om
pensionsavgifter,

4. anställning i vilken lönen har beräknats på sådant sätt att
anställningen inte skall vara förenad med någon statlig pensionsrätt,

5. anställning i beredskapsarbete som har anordnats enligt
arbetsmarknadskungörelsen (1966:368). Förordning (1987:6).

3 mom. Vid tillämpning av SPR med därtill anslutande
bestämmelser skall med vederbörlig reserv förstås någon av
försvarsmaktens reserver eller väg- och vattenbyggnadskåren eller
civilförsvarets krigsorganisation och med reservpension förstås
pension på grund av anställning i sådan reserv. Förordning (1975:31).

4 mom. De tilläggsbestämmelser, som meddelats i denna förordning eller
eljest, i anslutning till särskilda stadganden i SPR,

skall, i den mån inte annat framgår, i tillämpliga delar gälla även
vid tillämpningen av förordningen (1959:288) om förordnandepension.
Förordning (1980:115).

1 a §
Förutsättningar för reglementets tillämpning m.m.
(3 § SPR m.m.)

1 mom. Beträffande tillämpningen av 3 § SPR gäller följande.

a. Som anställning med heltidstjänstgöring anses dels statlig
eller kommunal lönegradsplacerad anställning i vilken lönen
utgår med det belopp som enligt tillämplig löneplan gäller vid
heltidstjänstgöring, dels annan anställning med tjänstgöring av
sådan omfattning att vederbörande myndighet eller, vad

angår icke-statlig anställning, statens löne- och pensionsverk finner
den motsvara vad som under samma tid i allmänhet gäller vid
heltidstjänstgöring inom yrket. Råder tvekan om vad som utgör normal
arbetstid vid heltidstjänstgöring inom yrket eller förekommer inte
sådan tjänstgöring inom detta, skall löne- och pensionsverket
underställa statens arbetsgivarverk prövningen av frågan om vad vid
reglementets tillämpning skall förstås med heltidstjänstgöring för
anställningen.

b. Uppkommer fråga som avses i 3 § 3 mom. SPR om att tillämpa andra
villkor beträffande sysselsättningsgrad och tidigare innehav av
anställning än som anges i reglementet, skall vederbörande myndighet
eller, vad angår tjänst som anges i 1 § 1 mom. denna förordning,
statens arbetsgivarverk underställa frågan regeringens prövning. I
fråga om anställning inom försvaret skall underställningsskyldighet
som inte åvilar arbetsgivarverket fullgöras av försvarets
civilförvaltning.

c. Vid beräkning av kvalifikationstid skall anställning som avses i

1 § SPR anses ha förelegat under

dels tid då arbetstagare varit anställd inom icke-statlig
verksamhet som helt eller delvis övertagits av staten eller vars
personal övertagits av staten i samband med att verksamheten lagts
ned,

dels annan tid då arbetstagare varit anställd inom
tillämpningsområdet för tjänstepensionering med vilken samordning
skall ske enligt 7 § 1 mom. fjärde eller femte stycket SPR,

dels tid för utbildning enligt 27 § 1 mom. värnpliktslagen
den 30 december 1941 (nr 967) eller 5 § första stycket lagen den 3
juni 1966 (nr 413) om vapenfri tjänst eller för sådan utbildning för
anställning i försvarsmaktens reserver som ej fullgjorts enligt
värnpliktslagen.

d. Bestämmelserna i 3 § 1 mom. SPR om högsta levnadsålder gäller icke
fall då arbetstagare som är underkastad kommunala pensionsbestämmelser

övergår till statlig anställning, innan han uppnått den levnadsålder
då han skulle ha varit skyldig avgå från den kommunala anställning som

han innehaft senast, och övergången sker i samband med att kommunal
verksamhet helt eller delvis övertages av staten eller nedlägges.
Förordning (1981:120).

2 mom. Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om
beräkning av kvalifikationstid, pensionsunderlag, pensionslön och
tjänsteår i fråga om R-tjänst för skogsarbete vid domänverket och för
skogstjänsteman avsedd R-tjänst eller däremot svarande arvodestjänst
vid stiftsnämnd. Bestämmelserna i denna kungörelse gälla i den
utsträckning annat ej framgår av sådana föreskrifter.

Har den som innehar annan i SPR avsedd anställning tidigare innehaft
tjänst som avses i första stycket eller däremot svarande anställning,
skola de särskilda föreskrifterna tillämpas på honom såvitt angår
denna tjänst eller anställning. Förordning (1975:31).

3 mom. Vid tillämpning av SPR och bestämmelser som meddelats i
anslutning till SPR likställs med ett vikariatslöneförordnande
ett vikariat på en sådan i SPR avsedd icke-statlig anställning,
som inte omfattas av bestämmelser om vikariatslöneförordnande
eller som inte kommit till under medverkan av

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detta gäller
dock endast under förutsättning

– att vikarien varit berättigad till lön efter den lönegrad, som
gäller för den uppehållna tjänsten

– att vikariatet, om regeringen inte föreskriver annat, avsetts eller
är förutsatt att avse en tid av minst sex månader i följd, och

– att vikarien, om regeringen inte föreskriver annat, haft behörighet
för tjänst av det slag som vikariatet avsett. Förordning (1983:184).

4 mom. har upphävts genom förordning (1975:31).

2 §
vgångsskyldighet på grund av uppnådd ålder
(4 § SPR)

1 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

2 mom. Där pensioneringsperiods nedre respektive övre gräns

icke skall infalla vid utgången av den kalendermånad eller månaden
före den kalendermånad, varunder föreskriven levnadsålder uppnås, utan

vid utgången av viss längre tidsperiod, må avgång med ålderspension
ske allenast vid utgången av sådan tidsperiod, såframt icke avgång vid

annan tidpunkt påkallas av nedsatt arbetsförmåga eller medgives av
vederbörande verksmyndighet (huvudman) i fall, då den finnes kunna ske

utan men för verksamhetens ändamålsenliga bedrivande. Förordning
(1977:5).

3 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

4 mom. har upphävts genom förordning (1984:1039).

5 mom. har upphävts genom förordning (1983:184).

6 mom. har upphävts genom förordning (1981:730).

3 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

4 §
Tjänstepensionsrättens allmänna omfattning
(6 § SPR)

1 mom. I 6 § SPR avsedda förmåner på grund av socialförsäkring m.m.
skola beaktas vid bestämmande av annan i reglementet avsedd
tjänstepensionsförmån än tjänstelivränta enligt reglementet i dess
lydelse efter år 1973 och utgöras tillsvidare av

1. folkpension, vilken ej är föremål för inkomstprövning,

2. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3. yrkesskadelivränta,

4. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,

5. sjukpenning enligt förenämnda lagar eller enligt
yrkesskadeförsäkring,

6. sjömanspension enligt reglementet (1961:302) för handelsflottans
pensionsanstalt eller enligt kungörelsen (1972:412) om
sjömanspension.

Vid bestämmande av tjänstepensionsförmån som avses i första stycket
skall dessutom beaktas sådant pensionstillskott enligt lagen
(1969:205) om pensionstillskott, som ej är föremål för
inkomstprövning, samt delpension enligt lagen (1975:380) om
delpensionsförsäkring.

Avvägning med hänsyn till förmåner på grund av socialförsäkring m.m.
enligt denna paragraf skall göras om och i den mån så kan ske utan
minskning av sådan förmån som följer av bestämmelserna i 10 § 2 mom.

Bestämmelserna i 6 § SPR skola beaktas i enlighet med vad som för
varje tidsperiod gäller enligt denna paragraf.

Vid tillämpning av första och andra styckena iakttages,

i fråga om folkpension, pensionstillskott och tilläggspension:
att beträffande den, som kommit i åtnjutande av ålderspension enligt
lagen om allmän försäkring för tid före den, som avses i 6 kap. 1 §
första stycket eller 12 kap. 1 § första stycket nämnda lag, eller som
börjat åtnjuta sådan pension efter den i nämnda lagrum avsedda
tidpunkten härför, skall så anses som om ifrågavarande förmåner
började utgå vid sistnämnda tidpunkt och som om de hade i sådant fall
tillämpliga belopp,

i fråga om folkpension och tilläggspension: att vid avvägning
av egen- eller familjelivränta enligt SPR som avses här med hänsyn
till pension enligt lagen om allmän försäkring, pensionen skall

anses utgå med så stor del av det gällande beloppet, som framkommer
genom att detta multipliceras med kvoten mellan det vid avgångsårets
början gällande basbeloppet enligt nyssnämnda lag och det vid
utbetalningsårets början gällande basbeloppet, samt att
beträffande den, för vilken tilläggspension icke utgår med eljest
tillämpligt belopp på grund av att undantagande enligt 11 kap. 7 §
nyssnämnda lag ägt giltighet eller avgiftsbetalning underlåtits,
undantagandet eller underlåtenheten icke skall föranleda att
tilläggspension anses utgå med annat belopp än som eljest skolat
gälla,

i fråga om yrkesskadelivränta: att med yrkesskadelivränta
avses sådan livränta, som på grund av bestämmelser om obligatorisk
försäkring fastställes av eller utbetalas från riksförsäkringsverket,
ävensom sådan däremot svarande ersättning, som enligt särskilda
bestämmelser skall utgivas av statsmedel, samt att vid
avvägning av egen- eller familjelivränta enligt SPR som avses här med
hänsyn till yrkesskadelivränta sistnämnda förmån skall anses utgå med
så stor del av det gällande beloppet, som framkommer genom att detta
multipliceras med kvoten mellan det vid avgångsårets början gällande
basbeloppet och det vid utbetalningsårets början gällande
basbeloppet,

i fråga om sjukpenning: att beträffande den, som för viss
tid erhåller sjukpenning i utbyte mot yrkesskadelivränta, skall anses
som om livränta utginge med det belopp, som skolat utgå, om utbytet ej

skett, att sjukpenning skall beaktas endast vid avvägning av
sjukpension när sjukpenningen utgår under sjukperiod påbörjad före
avgången från anställningen och ej träder i stället för
yreksskadelivränta eller utgår på grund av frivillig försäkring,
varvid med sjukperiod avses tid, under vilken arbetsförmågan på grund
av sjukdom är nedsatt med minst hälften, att med sjukpenning
enligt yrkesskadeförsäkring avses sjukpenning på grund av
anordning, enligt vilken må utgå yrkesskadelivränta, samt att
sjukpenning skall beaktas vid avvägning av tjänstepensionsförmån
som avses här för månaden efter den, som sjukpenningen avser, i den
mån icke pensionsmyndigheten efter samråd med riksförsäkringsverket
annorlunda bestämmer.

Utöver vad i föregående stycke sägs skall härvid iakttagas,
att sådan utländsk förmån, som har väsentligen samma syfte
som i första eller andra stycket avsedd förmån, vid tillämpning av
föreskrifterna i denna paragraf skall behandlas som om den utgjorde
förmån av sistnämnda slag enligt närmare bestämmande av den myndighet,

som har att besluta om utbetalning av tjänstepensionsförmånen,
samt att beträffande den, för vilken i första stycket avsedd
förmån eller därmed jämställd förmån utbytts mot eller endast kunnat
utgå i form av engångsbelopp, skall anses som om månatlig förmån
utginge med belopp som enligt de vid beviljandet tillämpade grunderna
svarar mot engångsbeloppet.

Vid avvägningen av tjänstepensionsförmån som avses här skall bortses
från ovan angivna förmåner i den utsträckning, som framgår av 2-8 mom.
här nedan. Förordning (1977:1007).

2 mom. Beträffande folkpension skall bortses från barntillägg,
handikappersättning och vårdbidrag ävensom från folkpension i
övrigt i följande utsträckning.

Vid avvägning av familjepension för änka eller frånskild hustru skall
såvitt angår tid före den månad, varunder hon fyller 65 år, bortses
från ett belopp för månad motsvarande 3,5 procent av basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och, såvitt angår annan
tid bortses från ett belopp för månad motsvarande 4,2 procent av
nämnda basbelopp. Utgår under förstnämnda tid folkpension med
reducerat belopp på grund av hennes ålder vid den tidpunkt, då mannen
avlidit eller då barn uppnått viss levnadsålder eller eljest upphört
att grunda rätt till oreducerad folkpension, eller på grund av att
mannen avlidit före den 1 juli 1960, skall det belopp, från vilket
skall bortses enligt vad nyss sagts, reduceras i samma förhållande som
folkpensionen.

Har barn rätt till folkpension i form av barnpension enligt 8 kap.
lagen (1962:381) om allmän försäkring anses barnpensionen utgå med
ett belopp som för år räknat motsvarar högst tjugosex procent av
basbeloppet enligt nämnda lag. Har barnet rätt till statlig
familjepension efter båda föräldrarna, anses dock barnpensionen utgå
med ett belopp som för år räknat motsvarar högst femtiotvå procent av
basbeloppet.

Vidare skall i förekommande fall vid avvägning av egen- eller
familjepension bortses från den del av folkpensionen eller, i fall som

avses i andra stycket ovan, den återstående folkpensionen, som
överskjuter det belopp folkpensionen respektive den återstående
folkpensionen skulle hava haft, om den avkortats i samma grad som den
enligt reglementet utgående pensionen. Är härvid fråga om sådan
familjepension till frånskild make som är begränsad enligt 14 § 3 mom.

SPR skall pensionen anses avkortad i den grad som svarar mot
förhållandet mellan pensionens belopp och det belopp som skulle ha
gällt om tjänstetidsfaktorn varit 1 och nämnda begränsning icke ägt
rum.

Är någon berättigad till mer än en tjänstepension enligt statliga
pensionsbestämmelser och grunda sig pensionerna ej på samme persons
anställning, skola, sedan en av pensionerna avvägts med hänsyn till
folkpension, ovan meddelade bestämmelser vid avvägning av annan
tjänstepension tillämpas så som om folkpensionen hade allenast det
belopp, från vilket bortsetts vid föregående pensionsavvägning. Om
härvid är fråga om såväl egenpension som familjepension skall i första

hand familjepension avvägas med hänsyn till folkpension.

Ovan i detta moment meddelade bestämmelser skola i fråga om
egen- eller familjelivränta tillämpas som om denna utgjorde avkortad
egen- respektive familjepension.

Har någon under månaden närmast före den, då han uppnått 65 års ålder,

åtnjutit egen- eller familjepension och därjämte inkomstprövad
folkpension eller motsvarande belopp, som fastställts i samband med
att bestämmelser om inkomstprövning inom folkpensioneringen ändrats
eller upphävts, skall han vid i övrigt oförändrade förutsättningar äga

att från ingången av den månad, då han fyllt 65 år, uppbära
egen- respektive familjepension och folkpension till ett sammanlagt
belopp minst uppgående till den på föregående månad belöpande summan
av dessa förmåner. Belopp, varmed jämkning till följd härav sker,
skall behandlas såsom egen- respektive familjepension. Förordning
(1981:730).

3 mom. Beträffande pensionstillskott skall vid avvägning av

egen- eller familjepension bortses från den del av pensionstillskottet

som överskjuter det belopp pensionstillskottet skulle hava haft, om
det avkortats i samma grad som den enligt reglementet utgående
pensionen. Är härvid fråga om sådan familjepension till frånskild make

som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR skall pensionen anses avkortad

i den grad som svarar mot förhållandet mellan pensionens belopp och
det belopp som skulle ha gällt om tjänstetidsfaktorn varit 1 och
nämnda begränsning icke ägt rum.

Är någon berättigad till mer än en tjänstepension enligt statliga
pensionsbestämmelser och grunda sig pensionerna ej på samme persons
anställning, skola, sedan en av pensionerna avvägts med hänsyn till
pensionstillskott, ovan meddelade bestämmelser vid avvägning av annan
tjänstepension tillämpas så som om pensionstillskottet hade allenast
det belopp, från vilket bortsetts vid föregående pensionsavvägning.
Förordning (1975:831).

3 a mom. Beträffande delpension skall vid
avvägning av egenpension bortses från den del av delpensionen som
överskjuter det belopp delpensionen skulle ha haft om den avkortats i
samma grad som egenpensionen samt i övrigt enligt vad nedan sägs.

Har egenpension börjat utgå innan den berättigade uppnått 60 års ålder

skall, under förutsättning att rätt till egenpensionförmån inte
föreligger på grund av senare tjänsteinnehav, bortses från vad
delpensionen överskjuter trettio procent av det gällande beloppet, i
förekommande fall avkortat i samma grad som egenpensionen, dock skall
under tid då här avsedd berättigad innehar statligt reglerad
anställning bortses från delpensionen endast i den utsträckning
regeringen i varje särskilt fall medger. Förordning (1980:1159.

4 mom. Beträffande tilläggspension skall iakttagas
följande.

a. Vid avvägning av egenpensionsförmån med hänsyn till tilläggspension

i form av ålderpension eller förtidspension (sjukbidrag) skall bortses

från vad av tilläggspensionen må överskjuta den del därav, som skall
beaktas enligt vad nedan i denna punkt sägs.

Härvid skall med oavkortad tilläggspension förstås tilläggspension,
vars belopp icke påverkats av undantagande eller av underlåten
avgiftsbetalning och icke heller skulle hava påverkats, om
tillgodoräkning av pensionspoäng utan förändring av medeltal skett för

ökat antal kalenderår eller om pensionsberäkning skolat ske såsom om
dylik ökad tillgodoräkning skett, med poängårsfaktor för
tilläggspension förstås förhållandet mellan pensionens belopp och
motsvarande oavkortade pensionsbelopp samt med tjänstetidsfaktor för
tjänstepensionsförmån, som ej berörs av bestämmelserna i 10 § 1 mom.
SPR, förstås förhållandet mellan förmånens belopp (bruttobelopp) och
motsvarande hela förmåns belopp.

Vid beräkning av poängårsfaktor i fall, då undantagande eller
underlåten avgiftsbetalning förekommit, skall beloppet av oavkortad
tilläggspension beräknas utan hänsynstagande till någon av
undantagandet eller underlåtandet föranledd förändring av medeltalet
pensionspoäng.

Beaktande skall ske av för vederbörande beräknad oavkortad
tilläggspension multiplicerad med den del av tilläggspensionens
poängårsfaktor, som anses belöpa på tid för anställning av betydelse
inom tjänstepensioneringen ökad med återstående del av poängårsfaktorn

i den mån denna del jämte tjänstepensionsförmånens tjänstetidsfaktor
överstiger talet 1.

Av poängårsfaktorn skall på nyssnämnda tid anses belöpa så stor del,
som svarar mot förhållandet mellan å ena sidan den tid,
räknad i hela och påbörjade fjärdedels år, som vid tjänstårsberäkning
eller motsvarande må hava tillgodoräknats arbetstagaren för tid efter
1959 års utgång, och å andra sidan samma tid ökad, om
pensionspoäng tillgodoräknats för tid som är längre, med
tidsskillnaden. Vid beräkning som avses i detta stycke beräknas
tjänstepensionsförmånen utan iakttagande av föreskriften i 10 § 3 mom.

första stycket b) SPR utom såvitt avser tjänstårsberäkning enligt 10 §

2 mom. femte stycket SPR och tilläggspensionen såsom om för oavkortad
sådan pension erfordras minst 30 poängår.

b. Vid avvägning av familjepensionsförmån med hänsyn till
tilläggspension i form av familjepension efter samme person som den,
efter vilken förstnämnda förmån utgår, skola de för avvägning av
egenpensionsförmån ovan under a. meddelade bestämmelserna äga
motsvarande tillämpning. Förordning (1980:115).

5 mom. Beträffande yrkesskadelivränta skall bortses från
vårdbidrag till yrkesskadad och sådant särskilt tillägg, som i vissa
fall utgår för täckande av merkostnader, ävensom från
yrkesskadelivränta i övrigt i följande utsträckning.

Vid avvägning av egenpensionsförmån med hänsyn till
yrkesskadelivränta, som utgår till den skadade, respektive vid
avvägning av familjepensionsförmån med hänsyn till yrkesskadelivränta
till efterlevande efter samme person som den, efter vilken
familjepensionsförmånen utgår, skall bortses från vad av livräntan
överskjuter tre fjärdedelar av det gällande beloppet, i förekommande
fall avkortat i samma grad som berörda pensionsförmån.

Har någon under månaden närmast före den, då han uppnår 67 års ålder,
åtnjutit egen- eller familjepension och därjämte yrkesskadelivränta,
skall från och med den månad, då han uppnår nämnda ålder, pensionen
samordnas så, att det belopp av yrkesskadelivräntan, från vilket
enligt vad därom är stadgat skall bortses, vid i övrigt oförändrade
förutsättningar icke blir lägre än närmast före samma månad.
Förordning (1981:730).

5 a mom. Beträffande livränta enligt lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring skall bortses från livränta som
utgår på grund av arbetsskada i anställning utom reglementets
tillämpningsområde som den skadade innehaft efter det att han upphört
att vara underkastad reglementet.

Om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring inte har beräknats
på hela livränteunderlaget enligt nämnda lag eller om livränta till
efterlevande grundats på en sålunda beräknad livränta skall frågan om
samordning med egen- eller familjepension prövas av regeringen. Vad nu

sagts skall även gälla när livränta utgår under tid från och med den
månad under vilken den berättigade fyller 65 år. Förordning
(1981:730).

6 mom. Beträffande sjukpenning, som samordnas med
sjukpension, skall – där ej annat följer av andra stycket – bortses
från vårdbidrag till yrkesskadad ävensom från vad av sjukpenning i
övrigt överskjuter tre fjärdedelar av det gällande beloppet, i
förekommande fall avkortat i samma grad som pensionen.

Är det fråga om sjukpenning enligt lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring prövar regeringen om och i vilken utsträckning
samordning skall ske med sjukpension. Förordning (1977:1007).

7 mom. Vid avvägning av tjänstepensionsförmån med hänsyn
till sjömanspension skola de i 4 mom. meddelade bestämmelserna äga
motsvarande tillämpning, dock skall

av sjömanspensions belopp icke beaktas den del, som må hänföra sig
till manskapstid före den 1 juli 1961,

vad i 4 mom. sägs om poängår, poängårsfaktor och oavkortad
tilläggspension avse efter år 1960 infallande kalenderår med
manskapstid om minst sex månader, förhållandet mellan antalet sådana
kalenderår och talet 30, dock högst förhållandet 1, respektive
sjömanspension som grundas på minst 30 nyss avsedda kalenderår,

vid tillämpningen av 4 mom. a. femte stycket vad där sägs om tid efter

1959 års utgång avse tid efter utgången av juni 1961. Förordning
(1970:383).

8 mom. Vederbörande pensionsmyndighet skall vid tillämpning

av 1-7 mom. göra de jämkningar av beloppet av tjänstepensionsförmån,
som kunna behövas för att undvika dubbelsamordning när
tjänstepensionsförmånen sammanträffar antingen med sådan
pensionsförmån enligt andra statliga pensionsbestämmelser än SPR eller

sådan lön på grund av anställning inom område, omfattat av statliga
pensionsbestämmelser, som är nedsatt med hänsyn till förmåner, vilka
avses i 1 mom., eller med sådan icke-statlig eller utländsk

personalpensionsförmån som avväges enligt bruttosystem med hänsyn till

förmåner, vilka avses i nämnda moment.

Där tjänstepensionsförmån, som avväges med tillämpning av 6 § SPR,
sammanträffar med icke-statlig eller utländsk personalpensionsförmån,
som avses i föregående stycke, må pensionsmyndigheten utan hinder av
bestämmelserna i nämnda stycke göra avvägningen på sätt som skulle
hava tillämpats vid avvägning av båda förmånerna enligt nyssnämnda
stadgande jämte därtill anslutande bestämmelser.

På regeringens prövning beror, huruvida annan icke-statlig
personalpensionering än kommunal pensionering eller utländsk
personalpensionering skall anses innefatta tillämpning av
bruttosystem. Förordning (1975:31).

9 mom. har upphävts genom förordning (1977:5).

5 §

Samordning av tjänstepensionsförmåner m.m.
(7 § SPR)

5 § 1 mom. I fall, som avses i 7 § 1 mom. första, andra och tredje
styckena SPR, skall i anslutning till bestämmelserna i tredje stycket
i nämnda moment gälla, att av sammanträffande egenpensions- respektive

familjepensionsförmåner skall utgå de förmåner som pensionsmyndigheten

finner vara för vederbörande förmånligast med beaktande av dels
huruvida fråga är om pension eller livränta, dels vad som beträffande
den särskilda förmånen gäller i fråga om avvägning med hänsyn till
sådana förmåner på grund av socialförsäkring m. m. som avses i 6 §
SPR. Där regeringen i anslutning till tredje stycket i nämnda moment
medger, att som förmån får utgå mer än som svarar mot den större av de

särskilda förmånerna, eller meddelar beslut i anledning av att
egenpension för tjänst, på vilken förordningen (1984:1041) om
förordnandepension m. m. är tillämplig, sammanträffar med annan
pensionsförmån, förordnar regeringen även hur det totala
förmånsbeloppet skall fördelas på de särskilda förmånerna och hur
samordning skall ske med de i 6 § SPR avsedda förmånerna på grund av
socialförsäkring m. m.

I sådant i 7 § 1 mom. första, andra och tredje styckena SPR avsett
fall, där med pensionsförmån beviljad enligt reglementet sammanträffar

pensionsförmån enligt bestämmelser meddelade före reglementets
utfärdande, skall vad i nämnda författningsrum och här ovan stadgas
tillämpas i stället för vad i de äldre bestämmelserna föreskrives om
att frågan angående reglering av de sammanträffande förmånerna skall
underställas regeringens prövning. Förordning (1986:33).

2 mom. Vad i 7 § 1 mom. fjärde och femte styckena SPR sägs
om samordning av tjänstepensionsrätt enligt reglementet med
pensionsrätt, som förvärvats på grund av kommunal, annan icke-statlig
eller utländsk tjänstepensionering, skall gälla i följande fall och i
följande utsträckning, nämligen

dels, där fråga är om icke-statlig pensionering, i den mån
denna grundar sig på anställning inom verksamhet, som helt eller
delvis övertagits av staten eller vars personal i samband med
verksamhetens nedläggande övertagits av staten eller i annat fall
grundar sig på

1) anställning hos allmän försäkringskassa (motsvarande),

2) anställning hos aktiebolag, i vilket staten äger aktiemajoriteten
och beträffande vilket regeringen särskilt förordnat om här avsedd
samordning,

3) icke-kommunal anställning av sådant slag, som inordnats under SPR:s

tillämpningsområde, dock endast i den utsträckning pensionsmyndigheten

beslutar,

4) anställning hos kommun eller hos församling, pastorat eller annan
kyrklig samfällighet eller sådan annan anställning som enligt här
avsedd huvudmans beslut tillhör tillämpningsområdet för
pensionsreglemente som antagits av huvudmannen, dock ej beträffande
egen- eller familjelivränta enligt SPR,

5) anställning hos Svenska kommunförbundet (motsvarande),
Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund

(motsvarande), Kommunernas pensionsanstalt eller Sjukvårdens och
socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, dock ej
beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR,

6) anställning med pensionsrätt enligt plan för kompletterande
pensionsförmåner (ITP-planen) enligt överenskommelse mellan Svenska
arbetsgivarföreningen (SAF) och vissa arbetstagarorganisationer eller
pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelse med ITP-planen, dock ej
beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR,

7) anställning med pensionsrätt enligt de planer för särskild
tilläggspension (STP-planen respektive STPK-planen) varom
överenskommelser träffats mellan Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)
respektive Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO) och
Landsorganisationen i Sverige (LO), dock endast beträffande
egenpension enligt SPR och, i fråga om ålders- eller förtidspension,
tidigast fr.o.m. den månad den pensionsberättigade fyller 65 år,

8) uppdrag som kommunal förtroendeman, vilket är förenat med
pensionsrätt enligt pensionsreglemente för heltidssysselsatta
kommunala förtroendemän, dock ej beträffande egen- eller
familjelivränta enligt SPR, eller

9) annan anställning enligt vad regeringen särskilt förordnar,

dels ock, där fråga är om utländsk pensionering,
anställning med pensionsrätt på grund av statlig pensionering i annat
nordiskt land än Sverige i den mån pensioneringen grundar sig på
antingen anställning inom tillämpningsområdet för
personalpensionsbestämmelser som antagits av danska, finska eller
norska staten eller sådan annan anställning som skulle ha beaktats vid

beräkning av pension på grund av förstnämnda anställning, dock ej
beträffande egen- eller familjelivränta enligt SPR och ej heller, med
mindre regeringen av särskilda skäl medgiver annat, där arbetstagaren
vid avgången ej innehaft anställning av i reglementet avsett slag
minst tio år, varvid i fråga om pension som beröres av bestämmelserna
i 10 § 4 mom. SPR skall beaktas jämväl tid från avgången till
pensioneringsperiodens övre gräns.

I fall som avses i första stycket 1 och 4-6 har pensionsmyndigheten
att underställa regeringens prövning fråga om undantag från
samordningen, om myndigheten anser det påkallat av särskilda skäl.

I fall som avses i första stycket 7 skall samordning såvitt avser
ålders- eller förtidspension dock inte ske om den pensionsberättigade
efter avgången haft sådan anställning som grundat rätt till pension
enligt där avsedd pensionsplan. Såvitt gäller STPK-planen skall vidare

samordningen inte omfatta sådana förmåner som i form av fribrev
motsvarande arbetstagarens egna avgiftsinbetalningar eller i form av
begravningshjälp utges enligt de särskilda övergångsbestämmelserna
till STPK-planen i dess lydelse den 1 januari 1979.

Föreligger i fall, då samordning enligt första stycket skall ske, rätt

till tjänstepensionförmån på grund av den icke-statliga eller
utländska tjänstepensioneringen, skall, om inte regeringen av
särskilda skäl medger annat, tjänstepensionsförmånen enligt
reglementet minskas med vad som utgår i icke-statlig eller utländsk
tjänstepensionsförmån. Förmån som närmast motsvarar livränta enligt
reglementet och som grundar sig på anställning som avses i första
stycket 4 eller 5 skall dock tillfalla staten på motsvarande sätt som
skulle ha varit fallet på grund av föreskrifterna i 11 § 5 mom SPR, om

fråga varit om livränterätt enligt reglementet.

Förmån som tillfaller staten enligt föregående stycke skall återgå
till huvudman som utger förmånen.

Har i ovan avsett fall icke-statlig eller utländsk pensionsförmån helt

eller delvis uttagits före tidpunkt, från vilken samordning skall ske,

äger pensionsmyndigheten besluta om därav föranledd minskning av
pensionsförmån enligt SPR.

Har för förmån som grundar sig på anställning som avses i första
stycket 6 beaktats anställningstid med antastbar pensionsrätt och
minskas denna förmån på grund härav skall motsvarande minskning göras
på den statliga pensionsförmånen.

Bestämmelserna i detta moment utgöra icke hinder för särskild
reglering i fråga om fördelning av pensionskostnader mellan staten och

annan pensionsgivare och innebära icke ändring i vad i sådant
hänseende redan föreskrivits.

I fråga om fördelningen av pensionskostnaderna mellan staten och en
kommunal huvudman vid ett ändrat huvudmannaskap gäller en
överenskommelse som träffats den 6 maj 1981 mellan staten samt
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (statens
arbetsgivarverks cirkulär 1981 A 21). Förordning (1984:221).

3 mom. Regeringen prövar frågor om minskning av eller
avdrag på egenpensionsförmån som avses i 7 § 4 mom. SPR, punkt 7 a i
17 § SPR eller i föreskriften till 7 § SPR i förordningen (1959:288)
om förordnandepension. Förordning (1983:184).

6 § har upphävts genom kungörelse (1971:522).

7 §

Löneunderlag för tjänstepensionsförmån
(9 § SPR)

1 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

2 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

3 mom. har upphävts genom förordning (1975:1052).

4 mom. För tid, då annan innehavare av tjänst som avses i
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet än rektor som är
förste rektor enligt specialbestämmelse till 10 § allmänt
avlöningsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän i
avlöningshänseende behandlas som om han innehade tjänst i högre
lönegrad än den som gäller för den tjänst han innehar, behandlas han
även i fråga om pensionslön som innehavare av tjänst i den högre
lönegraden. Kungörelse (1974:539).

5 mom. har upphävts genom kungörelse (1974:539).

6 mom. har upphävts genom förordning (1978:792).

7 § 4 mom. För tid, då en innehavare av tjänst som avses i
tjänsteförteckningsavtal för undervisningsområdet enligt
specialbestämmelserna till allmänt avlöningsavtal för statliga och
vissa andra tjänstemän i avlöningshänseende behandlas som om han
innehade en tjänst i högre lönegrad än den som gäller för den tjänst
han innehar, skall han även i fråga om pensionslön behandlas som
innehavare av tjänst i den högre lönegraden. Förordning (1986:33).
8 mom. har upphävts genom förordning (1981:730).

8 §

Tjänstetidsfaktor
(10 § SPR)

1 mom. Vid tillämpning av bestämmelsen i andra dels-satsen
i 10 § 2 mom. första stycket c SPR får inte beaktas tid i sådan
anställning som avses i 1 § 2 mom. fjärde stycket b, d och e och
heller inte anställning för vilken reglering skett i särskilda i
anslutning till SPR meddelade föreskrifter. Förordning (1981:730).

2 mom. Bestämmelserna i 10 § 3 mom. första stycket SPR om
tid, under vilken arbetstagare icke varit berättigad åtnjuta någon
kontant avlöning, och om tid, varunder arbetstagare åtnjutit partiell
ledighet med avlöning som svarar mot tjänstgöringens omfattning, avse
i fråga om lönegradsplacerad tjänst, för vilken avlöningsförmånerna
fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som
regeringen bestämmer, tid då helt respektive partiellt C-avdrag
tillämpats.

Vid tillämpning av 10 § 3 mom. första stycket SPR på anställning som
ej avses i första stycket ovan skall vid prövning av fråga huruvida
arbetstagare varit berättigad åtnjuta kontant avlöning bortses från
minskning av lönen genom havandeskapsavdrag eller avdrag som
verkställts för tid då arbetstagaren uppehållit annan anställning som
avses i 1 § SPR utan att vara underkastad reglementet på grund av den
anställningen.

Om sön- eller helgdag eller motsvarande fridag eller påskafton,
midsommarafton eller julafton regelmässigt är tjänstefri utan att vara

förenad med rätt till kontant avlöning eller om dag är tjänstefri till

följd av omfördelning av arbetstiden utan att vara förenad med rätt
till kontant avlöning, beaktas dagen vid tjänsteårsberäkning om den
närmast föregås eller efterföljes av dag som tillgodoräknas vid
tjänsteårsberäkning eller ingår i ledighetsperiod som omfattar mindre
än sju dagar.

Tid då arbetstagare vidkänns helt löneavdrag på grund av ledighet för
barns födelse eller vård av barn skall, såvitt angår tid för vilken
har utgått havandeskapspenning, föräldrapenning eller särskild
föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, vid
tillämpningen av 10 § 3 mom. SPR likställas med tid för fullgjord
tjänstgöring som medfört rätt till kontant avlöning. Förordning
(1981:730).

3 mom. Militär eller civilmilitär tjänsteman må såsom
tjänstår tillgodoräkna tid för tjänstgöring, som han fullgjort i
anställning tillhörande någon av försvarsmaktens reserver eller såsom
bataljonsläkare, bataljonsveterinär, marinläkare av 2. graden,
marinläkarstipendiat eller flygläkare av 2. graden vid försvarets
medicinalkår eller extra tandläkare vid försvarets tandvård eller som
han fullgjort vid försvaret under tid, då han haft tillstånd att
kvarstå såsom lönlös över stat. Förordning (1975:31).

4 mom. Uppkommer fråga om samordning med icke-statlig
tjänstepensionering enligt 7 § 1 mom. fjärde stycket SPR eller
utländsk tjänstepensionering enligt samma moment femte stycket,
ankommer det på pensionsmyndigheten att besluta om tjänstårsberäkning
för tid som beröres av sådan tjänstepensionering. Härvid må för
pension tillgodoräknas högst det antal tjänstår som enligt de
icke-statliga eller utländska pensionsbestämmelserna uppnåtts
beträffande egenpension eller familjepension. I fall, där
föreskrifterna om samordning komma i tillämpning vid bestämmande av
livränta, må för sådan förmån tillgodoräknas högst det antal tjänstår
som enligt de icke-statliga bestämmelserna uppnåtts beträffande förmån

som närmast motsvarar i SPR avsedd egenlivränta eller familjelivränta.

Har arbetstagaren åtnjutit tjänstledighet för offentligt uppdrag eller

tjänstgöring i svensk statlig anställning och på grund härav vidkänts
avdrag vid tjänstårsberäkning enligt de icke-statliga eller utländska
pensionsbestämmelserna, må tiden för ledigheten tillgodoräknas vid
tjänstårsberäkning enligt SPR som om ledigheten åtnjutits i
anställning som avses i reglementet.

Föreligger i fall då tillgodoräkning enligt första stycket skall ske
av pensionsgrundande tid enligt STP-planen (STP-år) inte rätt till
pension enligt planen, tillgodoräknas STP-åren under förutsättning att

AMF-pensionsförsäkring till statens löne- och pensionsverk utger
ersättning beräknad enligt särskilda av SAF och LO samt regeringen
godkända bestämmelser (kostnadsbidrag). På motsvarande sätt gäller
ifråga om tillgodoräkning av tid enligt STPK-planen (STPK-år) – i fall

då rätt till pension enligt planen inte föreligger – att STPK-åren
tillgodoräknas under förutsättning att Kooperationens pensionsanstalt
utger kostnadsbidrag enligt särskilda av KFO och LO samt regeringen
godkända bestämmelser. Tillgodoräkning skall härvid ske av det antal
STP-år respektive STPK-år på vilket kostnadsbidraget är grundat och
utan beaktande av vad nedan under a sägs.

Föreligger fall som avses i 7 § 1 mom. fjärde stycket SPR utan att
fråga är om anställning inom verksamhet, som helt eller delvis
övertagits av staten eller vars personal i samband med verksamhetens
nedläggande övertagits av staten, skall likväl, i den mån ej
regeringen annat föreskriver, gälla följande.

a. Har arbetstagaren varit underkastad SPR mindre än fem år i följd
närmast före avgången och sker denna innan arbetstagaren tidigast
kunnat avgå med ålderspension från den med icke-statlig pensionsrätt
förenade anställning han senast innehaft, skall frågan om
tjänstårsberäkning för ålderspension underställas regeringens
prövning.

b. I fråga om icke-kommunal anställning, vilken blivit inordnad under
SPR:s tillämpningsområde, må, i den mån ej annat följer av eljest
tillämpliga bestämmelser, beaktas högst det antal tjänstår, som kunnat

tillgodoräknas mot engångsavgift motsvarande värdet av medförd
pensionsrätt. Sådan jämförelse skall avse den 1 juli 1963 eller den
senare tidpunkt, då bestämmelserna blivit tillämpliga.

Där ej regeringen förordnar annat, har pensionsmyndigheten att pröva
om och i vad mån arbetstagare må såsom tjänstår för pensionsförmån
enligt SPR tillgodoräkna tid för anställning utan pensionsrätt inom
icke-statlig verksamhet, som helt eller delvis övertagits av staten
eller vars personal i samband med verksamhetens nedläggande övertagits

av staten. Utan regeringens medgivande må sådan tillgodoräkning likväl

icke ske i större utsträckning än som beträffande anställning som
åsyftas i SPR i motsvarande fall skulle följa av 10 § 2 mom. SPR.

I fall då tillgodoräkning enligt första stycket skall ske av tid
enligt ITP-planen eller pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelse
med ITP-planen skall såsom tjänsteår för familjepension tillgodoräknas

samma antal tjänsteår som för egenpension. Förordning (1981:120).

5 mom. Fråga om och i vilken mån tid må tillgodoräknas
såsom tjänstår enligt 10 § 6 mom. reglementet prövas där ej annat
följer av ovan meddelade bestämmelser eller av vad särskilt
föreskrives, av regeringen efter framställning i varje särskilt fall.
Förordning (1975:31).

6 mom. I fråga om undantag beträffande vissa anställningar
från bestämmelsen om att det för hel tjänstepensionsförmån
erforderliga antalet tjänstår utgör minst 30 gäller vad därom särskilt

stadgas. Kungörelse (1973:963).

9 §

Förutsättningar för egenpensionsförmåner

Egenpensionsförmånernas storlek
(11 och 12 §§ SPR)

1 mom. Statens löne- och pensionsverk skall samråda med
socialstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd om åtgärder som kan
behövas vid tillämpningen av 11 § 3 mom. SPR. I sådant fall skall
hänsyn tas både till det allmännas intresse av att en arbetstagare som

kan antas vara tjänstduglig återgår i tjänst och till pensionstagarens

intresse av att inte i onödan få gå igenom en läkarundersökning m.m.
Förordning (1983:184).

2 mom. Rätt till ålderslivränta skall oavsett
föreskrifterna i 11 § 5 mom. reglementet föreligga då den
livränteberättigade efter avgång från anställning, på vilken rätten
till livräntan har grundats, i anställning hos annan arbetsgivare har
grundat pensionsrätt enligt ITP-planen, pensionsplan i huvudsaklig
överensstämmelse med nämnda plan, STP-planen eller STPK-planen.
Motsvarande skall gälla då anställning upphört att omfattas av
statliga pensionsbestämmelser.

Om så följer av pensionsbestämmelser som gäller för den
livränteberättigade i anställningen hos den senaste arbetsgivaren
skall ålderslivräntan utbetalas till arbetsgivaren eller
pensionsinrättning. Förordning (1981:120).

3 mom. Till ledning vid beräkning av egenpensionsförmåner
fastställer statens löne- och pensionsverk tabeller med tillhörande
anvisningar. Kungörelse (1973:963).

10 §

Förutsättningar för familjepensionsförmåner

Familjepensionsförmånernas storlek och fördelning
(13 och 14 §§ SPR)

1 mom. 9 § 2 mom. skall äga motsvarande tillämpning på
familjelivränta.

2 mom. Är frånskild make tillförsäkrad
familjepensionsför mån enligt icke-statlig eller utländsk
tjänstepensionering grundad på anställning som sägs i 5 § 2 mom. och
påverkas icke förmånens belopp av ändringar i den förutvarande makens
anställningsförhållanden efter äktenskapsskillnaden, skall
familjepensionsförmån utgå med sålunda tillförsäkrat belopp, även om
rätt till familjepensionsförmån enligt SPR ej föreligger eller den i
annat fall skulle utgå med lägre belopp eller ej utgå. Förordning
(1975:31).

3 mom. Har i fall som avses i 14 § 1 mom. andra stycket a
SPR egenpensionen beräknats med beaktande av tid som ej skall
tillgodoräknas för familjepension skall familjepensionens normalbelopp

vara lika med hälften av det normalbelopp för egenpension som skulle
ha gällt om tiden inte beaktas.

Vid beräkning av tjänstetidsfaktor enligt 14 § 1 mom. andra stycket b
SPR skall bortses från tid som inte skall tillgodoräknas för
familjepension. Förordning (1979:724).

11 §

Utbetalning av pensionsförmåner m.m.
(16 § SPR)

1 mom. Där ej annat särskilt föreskrives, skall
tjäntepensionsförmån, som icke slutar på helt krontal, jämkas till
närmaste krontal eller, om den slutar på 50 öre, till närmast högre
krontal. Kungörelse (1971:522).

2 mom. Utbetalas pensionsförmån retroaktivt efter laga
kraft ägande dom eller beslut i fall som avses i 13 § 3 mom. SPR utgår

ränta om annat ej följer av andra stycket. Räntan beräknas på hälften
av det sammanlagda belopp, som utbetalas retroaktivt, för hela tiden
från det förordnandet meddelats till dess beslutet eller domen vunnit
laga kraft. Härvid tillämpas den räntefot som gäller för
räntegottgörelse på medel, insatta på affärsbankernas
sparkasseräkning.

Ränta utgår endast om den uppgår till minst 10 kronor. Kungörelse
(1971:522).

12 §

Särskilda bestämmelser
(17 § SPR)

1 mom. Registrering enligt punkt 3 b i 17 § SPR skall
omfatta uppgifter om

– avlönings- och övriga anställningsvillkor,

– omfattning av tjänstgöringsskyldigheten,

– skyldighet att underkasta sig bestämmelserna i SPR,

– behörighet som legitimerad sjuksköterska såvitt gäller anställning
som sjuksköterska eller som husmor eller föreståndare, vilken det
åligger att ha överinseende över och leda sjukvårdspersonal vid
sjukvårdsanstalt. Sådan behörighet krävs också för anställning för
utbildning av sjuksköterskor.

Statens löne- och pensionsverk meddelar de närmare föreskrifter som

2 mom. Om regeringen inte medger annat skall en anmälan om
pensionrätt enligt punkt 3 b i 17 § SPR avse samtliga arbetstagare hos

huvudmannen, vilka uppfyller förutsättningarna för att bli
underkastade reglementet. Förordning (1984:221).

13 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

14 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

15 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

16 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

17 § har upphävts genom förordning (1984:1039).

18 § har upphävts genom kungörelse (1963:374).

Övergångsbestämmelser

1975:31

För frånskild make som den 30 november 1974 ägde rätt till
familjepensionsförmåner efter anställningshavare, som då var
underkastad reglementet, gäller fortfarande bestämmelserna i 10 §
2 mom. i deras äldre lydelse för tid då anställningshavaren oavbrutet
är underkastad reglementet.

1981:120

De nya bestämmelserna i 5 § 2 mom. första stycket 6 och 9 § 2 mom.
gäller även livränta på grund av avgång före den 1 november 1980 om
livräntan inte har börjat utgå före nämnda tidpunkt och, i sådant
fall, beslut om rätt till livränta inte har fattas dessförinnan eller
uppgift om livräntans storlek har lämnats till en annan
pensionsinrättning.

1986:33

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för
tid från och med den 1 december 1985.

1987:6

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. De nya
bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 april 1986.

1987:1060

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. statens pensionslöneförordning (1959:286),

2. statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287),

3. kungörelsen (1959:419) med övergångsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente m.m.,

4. förordningen (1959:420) med tilläggsbestämmelser till statens
allmänna tjänstepensionsreglemente,

5. Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960, om pensioneringsperioder
m.m.,

6. förordningen (1975:34) om tillämpning av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287) m.m. på tjänst som omfattas av
statligt pensionsavtal,

7. förordningen (1975:1051) om beaktande av vissa anställningstider
vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287), m.m.,

8. förordningen (SAV Cirk A: 63 1977) om pensionsgrundande
lönetillägg och kompletterande delpension för vissa arbetstagare med
pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente
(1959:287),

9. regeringens beslut den 26 juli 1984 angående pensioneringsperioder
och pensionsåldrar för anställningar i vilka personlig pensionsrätt
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR) kan förekomma,

10. förordningen (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för
anställningar som omfattas av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287).

De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om rätt till
pensionsförmån som uppkommit före utgången av december 1987. Detsamma
gäller i fråga om rätt till familjepensionsförmån efter den som har en
sådan rätt.