Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:462) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 28 maj 1958 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

SFS nr
1959:462
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1044
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1044

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och det
territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.