Kungl. Maj:ts Kungörelse (1959:463) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i vissa brittiska territorier

SFS nr
1959:463
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-09-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1044
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1044

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och det
territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.