Kungörelse (1959:467) angående godkännande av godsbehållare för transport under tullförsegling

SFS nr
1959:467
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1959-10-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:117

Sedan Sverige ratificerat en i Genève den 18 maj 1956 avslutad
tullkonvention om godsbehållare — i hithörande delar av den lydelse i
svensk översättning härvid fogad bilaga utvisar — har Kungl. Maj:t
funnit gott förordna som följer.

Det ankommer på Trafikverket att i samråd med Tullverket pröva, huruvida
i konventionen avsedda godsbehållare (containers), med undantag för i
moment 2 av bilaga 2 till konventionen angivna för befordran å järnväg
avsedda godsbehållare, må godkännas för transport under tullförsegling.
Härvid skola iakttagas i bilaga 1 till konventionen meddelade bestämmelser
angående de tekniska fordringar, som godsbehållare skola uppfylla för att
kunna godkännas för transport under tullförsegling.

Beträffande utfärdandet av bevis om godkännande och bevisets
anbringande å godkänd godsbehållare m.m. skola i bilaga 2 till
konventionen angivna föreskrifter tillämpas.

De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpning av
bestämmelserna i denna kungörelse, meddelas av Trafikverket efter samråd
med Tullverket. Förordning (2010:117).

Övergångsbestämmelser

1959:467

Denna kungörelse träder i kraft den 9 november 1959.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 16 mars 1956 (nr 58)
angående godkännande av godsbehållare för transport under
tullförsegling.

Bilaga

Översättning

Tullkonvention om godsbehållare,

avslutad i Genève den 18 maj 1956

Inledning

De fördragsslutande parterna,

vilka önska utveckla och underlätta användningen av godsbehållare i
internationell trafik,

hava enats om följande:

Kapitel 1

Definitioner

Artikel 1

I denna konvention avses

— — —

b) med “godsbehållare” ett transportmedel (lift, flyttbar tank eller
annan anordning av liknande konstruktion):

i) av varaktigt slag och följaktligen tillräckligt hållbart att lämpa
sig för upprepad användning;

ii) särskilt konstruerat för att underlätta godstransport med ett
eller flera befordringssätt utan omlastning under vägen;

iii) försett med anordningar, som möjliggöra dess snabba hanterande, i
synnerhet vid ombyte av befordringssätt;

iv) så konstruerat att det är lätt att fylla och tömma; samt

v) med en inre volym av minst en kubikmeter;

härunder inbegripas även normala tillbehör och normal utrustning, som
införas med behållaren; uttrycket “godsbehållare” omfattar varken
fordon eller vanligt emballage;

— — —

Kapitel III

Tekniska fordringar, som godsbehållare skola uppfylla för att
kunna godkännas för transport under tullförsegling

Artikel 7

Varje fördragsslutande part, som tillämpar ett system med transport i
godsbehållare under tullförsegling, skall för sådan transport godkänna
godsbehållare, vilka uppfylla de fordringar, som föreskrivits i de i
bilaga 1 återgivna bestämmelserna, och skall tillämpa det förfarande
för godkännande, som angivits i bilaga 2.

— — —

Bilaga 1 till tullkonventionen om godsbehållare

Bestämmelser angående tekniska fordringar, som godsbehållare skola
uppfylla för att kunna godkännas för transport under tullförsegling

Fordringarna för godkännande av godsbehållare, avsedda för transport
under tullförsegling, skola vara följande:

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

1. Godsbehållaren skall vara varaktigt märkt med ägarens namn och
adress, uppgifter om nettovikt, identifieringsmärken och nummer. /n1/
Den skall vara konstruerad och utrustad på sådant sätt, att:

/n1/ Det är ej nödvändigt att angiva välkänd järnvägsförvaltnings
fullständiga namn och adress.

a) tullförsegling därå kan anbringas lätt och tillförlitligt;

b) gods icke kan uttagas från eller införas i den förseglade delen av
behållaren utan att synlig skada å behållaren åstadkommes eller
förseglingen brytes;

c) den icke innehåller några utrymmen, där gods kan undangömmas.

2. Godsbehållare skall vara så konstruerad, att alla utrymmen i form
av fack, förvaringsrum eller andra utrymmen, i vilka gods kan
placeras, äro lätt åtkomliga för tullundersökning.

3. Om tomrum förefinnes mellan olika i godsbehållares väggar, golv
eller tak ingående skikt, skall invändig beklädnad vara fast
anbringad, kraftig och hel och icke kunna avlägsnas utan att synliga
spår av åverkan uppkomma.

4. Beträffande godsbehållare, som skall godkännas enligt det
förfarande som angives i bilaga 2, moment 1, skall sådan godsbehållare
på en av ytterväggarna vara försedd med en ram avsedd att fasthålla
beviset om godkännande, vilket på båda sidor skall vara täckt av
genomskinliga plastfolier, som äro hermetiskt förenade med varandra.
Denna ram skall vara så beskaffad att den skyddar beviset om
godkännande och gör det omöjligt att framtaga beviset utan att bryta
den försegling, som skall åsättas för att hindra att certifikatet
borttages; den skall också på lämpligt sätt skydda förseglingen.

Artikel 2

Godsbehållares konstruktion

1. Väggar, golv och tak i godsbehållare skola vara utförda av plåtar,
plattor eller bräder, av tillräcklig motståndskraft och lämplig
tjocklek, svetsade, nitade, falsade eller sammanfogade på sådant sätt,
att det icke lämnas någon öppning, genom vilken tillgång till
innehållet kan erhållas. De olika delarna skola sluta tätt till
varandra och vara så anbringade, att ingen av dem kan flyttas eller
borttagas utan att synliga spår av åverkan uppkomma eller
tullförseglingen skadas.

2. Viktigare sammanhållande delar, såsom bultar, nitar etc., skola
vara anbringade utifrån, genomtränga väggen till insidan och genom
regling, nitning eller svetsning vara på ett tillfredsställande sätt
säkrade. Om de bultar, som sammanhålla de viktigare delarna av väggar,
golv och tak, äro anbringade utifrån, må de andra bultarna vara
anbringade inifrån, såvida muttern är tillfredsställande svetsad
utvändigt och icke täckt med ogenomskinlig färg. I överensstämmelse
med de föreskrifter, som gälla för järnvägsvagnar, skola emellertid
följande fordringar ställas å godsbehållare, som uteslutande befordras
med järnväg under tullförsegling: viktigare sammanhållande delar,
såsom bultar, nitar etc., skola, där så är möjligt, vara anbringade
utifrån och skola genom regling, nitning eller svetsning vara på ett
tillfredsställande sätt säkrade. Då det är nödvändigt, att bultarna
äro anbringade inifrån med säkrade muttrar utvändigt, skola
bultändarna nitas eller svetsas över muttrarna.

3. Öppningar för luftning äro tillåtna under förutsättning att deras
längsta sida icke överstiger 400 mm. Om de medgiva direkt tillträde
till behållarens inre, skola de vara täckta av metalltrådsduk eller
perforerad plåt (med hål om högst 3 mm i båda fallen) och vara
skyddade av svetsat metallgaller (med hål om högst 10 mm). Om de icke
medgiva direkt tillträde till behållarens inre (t.ex. på grund av
flerfaldigt krökta luftgångar), skola de vara försedda med samma
skyddsanordningar, men hålens dimensioner kunna ökas till 10
respektive 20 mm (i stället för 3 respektive 10 mm). Dessa anordningar
skola icke kunna avlägsnas från behållarens utsida utan att synliga
spår uppkomma. Metalltrådsduken skall bestå av minst 1 mm tjock tråd
och vara tillverkad på sådant sätt, att de olika trådarna icke kunna
föras ihop och hålen ej kunna förstoras utan att synliga spår
uppkomma.

4. Öppningar för avrinning äro tillåtna under förutsättning att deras
längsta sida icke överstiger 35 mm. De skola vara täckta av
metalltrådsduk eller perforerad plåt (med hål om högst 3 mm i båda
fallen) och vara skyddade av svetsat metallgaller (med hål om högst 10
mm). Dessa anordningar skola icke kunna avlägsnas från behållarens
utsida utan att synliga spår uppkomma.

Artikel 3

Tillslutningsanordningar

1. Dörrar och andra anordningar för behållarens tillslutning skola
vara försedda med anordning, som medgiver enkel och tillförlitlig
tullförsegling. Denna anordning skall vara antingen svetsad på
dörrytan, om dörrarna äro av metall, eller fästad med minst två bultar
med invändigt nitade eller svetsade muttrar.

2. Gångjärn skola vara så utförda och så inmonterade, att dörrar och
andra tillslutningsanordningar icke kunna avlyftas, sedan de väl äro
stängda. Skruvar, bultar, gångjärnstappar och andra fästanordningar
skola vara fastsvetsade vid gångjärnens yttre delar. Dessa krav skola
dock eftergivas i fall, då dörrar och andra tillslutningsanordningar
hava en låsanordning, som är oåtkomlig från utsidan och vilken, sedan
den anbringats, hindrar att dörrarna avlyftas.

3. Dörrar skola vara så konstruerade, att de täcka alla springor och
medgiva fullständig och effektiv tillslutning.

4. Godsbehållare skall vara försedd med tillfredsställande
skyddsanordning för tullförseglingen eller vara så konstruerad, att
tullförseglingen är skyddad på lämpligt sätt.

Artikel 4

Godsbehållare för särskilda ändamål

1. Ovannämnda villkor gälla för värmeisolerade behållare, kyl-, tank-
och möbeltransportbehållare samt för behållare, som äro särskilt
tillverkade för lufttransport, i den mån villkoren äro förenliga med
de tekniska krav, som dylika behållare måste uppfylla med hänsyn till
sin användning.

2. Flänsar (lock till påfyllnadshål), kranar och manhål på
tankbehållare skola vara så konstruerade att en enkel och effektiv
tullförsegling därå kan anbringas.

Artikel 5

Böjliga eller hopfällbara godsbehållare

Böjliga eller hopfällbara godsbehållare äro underkastade samma villkor
som ej böjliga eller ej hopfällbara behållare under förutsättning att
tillslutningsanordningarna, som göra dem böjliga eller hopfällbara,
medgiva tullförsegling och att ingen del av sådana behållare kan
borttagas utan att förseglingen brytes.

Artikel 6

Övergångsbestämmelser

Följande lättnader äro medgivna till och med den 31 december 1960:

a) skyddsanordning för öppningar för luftning och avrinning genom
gallerverk (artikel 2, moment 3 och 4) är icke obligatorisk, med
undantag för det fall att öppning för luftning är försedd med
flerfaldigt krökta luftgångar;

b) skyddsanordning för tullförsegling (artikel 3, moment 4) är icke
obligatorisk.

Bilaga 2 till tullkonventionen om godsbehållare

Förfarande vid godkännande och identifiering av godsbehållare,
vilken uppfyller de tekniska fordringar, som angivas i bestämmelserna
i bilaga 1

1. Förfarandet vid godkännande av godsbehållare skall vara följande:

a) Godsbehållare kan godkännas av vederbörande myndighet i det land, i
vilket ägaren är bosatt eller driver rörelse, eller av myndighet i det
land, där behållare först nyttjas för transport under tullförsegling;

b) Beslut om godkännande skall innehålla uppgifter om dag för beslutet
och beslutets nummer;

c) Bevis om godkännande i överensstämmelse med nedanstående formulär
skall utfärdas för godkänd godsbehållare. Detta bevis skall tryckas på
språket i det land, där det utfärdas, och på franska språket, och de
olika rubrikerna skola numreras, för att texten lättare skall kunna
förstås på andra språk. Beviset skall på båda sidor vara täckt av
hermetiskt förenade genomskinliga plastfolier;

d) Beviset skall medfölja godsbehållaren; det skall insättas i den
skyddsram, som omnämnes i artikel 1, moment 4, i bilaga 1 och
förseglas så att det icke kan framtagas ur skyddsramen utan att
förseglingen brytes;

e) Godsbehållare skall vartannat år uppvisas för vederbörande
myndighet för besiktning och om så finnes lämpligt förnyelse av
godkännande;

f) Godkännandet förlorar sin giltighet, om väsentligt kännetecken hos
behållaren ändras, eller vid ombyte av ägare.

2. Oavsett bestämmelserna i moment 1 ovan kunna godsbehållare, vilka
befordras endast å järnväg och vilka tillhöra eller äro inregistrerade
av järnvägsförvaltning, som är medlem av Internationella
järnvägsunionen (UIC), godkännas och regelbundet besiktigas av sagda
järnvägsförvaltning, såframt icke landets vederbörande myndigheter
annorledes besluta. Förhållandet att sådana godsbehållare uppfylla de
tekniska fordringar, som angivits i bestämmelserna, skall utvisas av
märket i på behållarens utsida. Bevis om godkännande skall icke
erfordras för godsbehållare med sådant märke.

Formulär

Tullkonvention om godsbehållare,

avslutad i Genève den 18 maj 1956

Bevis om godkännande

1. Bevis nr …..

2. Nedan angivna godsbehållare uppfyller för transport under
tullförsegling föreskrivna villkor. /n1/

//n1// När godsbehållare icke uppfyller alla de villkor, som angivits
i de två första meningarna i artikel 2, moment 2, i bilaga 1, men
uppfyller de villkor, som angivits i sagda moment för befordran under
tullförsegling endast å järnväg, skall tilläggas “å järnväg”.

3. Gäller intill …..

4. Detta bevis skall återställas till den myndighet, som utfärdat
detsamma, när godsbehållaren tages ur trafik eller vid ombyte av ägare
eller vid utgången av bevisets giltighetstid eller om väsentligt
kännetecken hos behållaren ändras.

5. Typ av behållare.

6. Ägarens namn och affärsadress.

7. Identifieringsmärken och nummer.

8. Nettovikt.

9. Yttermått i centimeter: cm x cm x cm.

10. Väsentliga kännetecken (material, konstruktion, förstärkta delar,
om bultar äro nitade eller svetsade etc.) …..

11. Utfärdat i ….. (ort) den ….. (dag) 19..

12. ….. Utfärdande myndighets stämpel och underskrift.