Förordning (1959:484) med instruktion för statens krigsskadenämnd

SFS nr
1959:484
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1566
Upphävd
1989-01-01

1 § Statens krigsskadenämnd har till uppgift att enligt lagen den 5
december 1958 (nr 566) om ersättning för krigsskada å egendom samt de
närmare föreskrifter regeringen meddelar pröva och avgöra ärenden
rörande ersättning för krigsskada samt i övrigt vara central myndighet
för ärenden angående det statliga krigsskadeskyddet.

Det åligger nämnden att hos regeringen göra de framställningar rörande
krigsskadeskyddet, vilka kunna vara av förhållandena påkallade eller
eljest lämpliga. Förordning (1986:1281).

2 § Nämnden består av fem ledamöter samt suppleanter till det antal
regeringen bestämmer. Ledamöter och suppleanter förordnas av regeringen
för viss tid, högst tre år.

Bland ledamöterna utser regeringen ordförande och vice ordförande.
Förordning (1986:1281).

3 § Nämnden äger antaga för verksamheten erforderlig personal samt, i
mån av behov, för särskilda uppgifter anlita experter och sakkunniga som
ej äro anställda hos nämnden.

4 § Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och
suppleanter.

Ersättning till nämndens personal samt anlitade experter och sakkunniga
bestämmes av nämnden enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
Förordning (1986:1281).

5 § Närmare bestämmelser rörande arbetet inom nämnden och föreskrifter i
fråga om personalen meddelas av nämnden.

6 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna föranleda det.

7 § Om nämndens beslutförhet vid avgörande av ärenden rörande ersättning
för krigsskada stadgas i 8 § lagen om ersättning för krigsskada å
egendom.

I andra ärenden än i första stycket avses äger nämndens ordförande ensam
beslutanderätt; dock må han, när skäl därtill äro, hänskjuta fråga att
avgöras av nämnden i sådan sammansättning som är föreskriven för
handläggning av ersättningsärenden i allmänhet.

8 § I handläggning av ärende som är av principiell natur eller eljest av
större vikt böra samtliga ledamöter deltaga.

Suppleant i nämnden må, oaktat förfall för ledamot ej förekommer, kallas
att närvara vid handläggningen av ärende som i första stycket avses.

9 § Nämnden äger besluta, att nämnden vid handläggning av ärenden
rörande ersättning för krigsskada skall vara delad i avdelningar samt
att därvid ledamöter och suppleanter till erforderligt antal skola
samtidigt tjänstgöra i nämnden.

Avdelning skall hava sådan sammansättning att åtminstone en ledamot
eller suppleant utövat domarämbete och en har sakkunskap i fråga om
skadeförsäkringsverksamhet.

Ordförande å avdelning utses av nämnden.

10 § Protokoll förs vid sammanträde med nämnden. I protokollet anges
vilka som varit närvarande, vilka ärenden som behandlats samt besluten.
Protokollet justeras av ordföranden i nämnden eller på avdelningen.

I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en
avvikande mening antecknad. Förordning (1986:1281).

11 § Har vid anmälan om skada icke fogats redogörelse, som avses i 11 §
andra stycket lagen om ersättning för krigsskada å egendom, eller finner
nämnden ytterligare utredning angående skadan erforderlig, äger nämnden
förelägga den som framställt anspråk i anledning av skadan att fullgöra
vad sålunda brister, vid äventyr att ärendet eljest avgöres i befintligt
skick.

12 § Finner nämnden anmäld skada icke alls eller endast delvis vara att
anse såsom krigsskada, må beslut rörande ersättning icke meddelas med
mindre tillfälle till yttrande beretts försäkringsgivare, som kan komma
att svara för skadan till den del denna är att anse som civilskada. I
andra fall än nu sagts må nämnden, där så finnes erforderligt, bereda
försäkringsgivare, hos vilken skadad egendom vid skadetillfället var
försäkrad, tillfälle yttra sig innan ärendet avgöres.

13 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de
upplysningar och det biträde, som nämnden kan lämna. Av andra
myndigheter äger nämnden påkalla de upplysningar och det biträde, som
erfordras för dess verksamhet och av myndigheterna kunna lämnas.

14 § I den mån så prövas nödigt för fullgörande av nämndens åligganden
äger nämnden eller dess ordförande åt en eller flera av ledamöterna,
befattningshavare hos nämnden eller ock åt anlitad expert eller
sakkunnig uppdraga att företaga resor inom landet.

15 § Statsmedel, som blivit ställda till nämndens förfogande, ävensom
övriga till nämnden inflytande medel skola av nämnden handhavas och
redovisas enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Förordning
(1986:1281).

16 § Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som
har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsskadeersättning avge
berättelse över nämndens verksamhet under det senast förflutna
budgetåret. Förordning (1986:1281).