Kungl. Maj:ts kungörelse (1959:486) om offentlig förevisning av djur

SFS nr
1959:486
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1959-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:539
Upphävd
1988-07-01

3 § För att i särskilt fall kunna bedöma hur ett djur behandlas vid
förevisning, övning eller filminspelning, får läns-, distrikts- eller
stadsveterinär eller den, som för ändamålet utsetts av
lantbruksstyrelsen, påkalla samt närvara vid demonstration av
tillvägagångssättet. Förordning (1980:731).

10 § Den som åsidosätter skyldighet enligt 3 § eller 4 a § eller
bryter mot en veterinärs förbud enligt 4 a § eller mot 5, 6 eller 7 §
döms till böter. Förordning (1980:731).