Kungörelse (1959:491) angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant och fodervaror

SFS nr
1959:491
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1959-11-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Uppkommer brist i statens förråd av proviant och fodervaror, må central
statsmyndighet och, i den utsträckning myndigheten finner skäligt
medgiva, jämväl underlydande förvaltning, utan hinder av gällande
bestämmelser rörande behandling av extra ordinarie avskrivningsfrågor
och anmärkningsmål, förordna om dess avskrivning. I dylikt ärende skall
myndigheten eller den underlydande förvaltningen företaga av
omständigheterna påkallad utredning i syfte att utröna, huruvida någon
är ansvarig för bristen. Förordnande om avskrivning må ej innefatta
efterskänkande av fordran mot någon för bristen ansvarig person.

Vad nu sagts skall ej gälla i fall, där kungörelsen den 19 november 1948
(nr 691) angående den militära rättsvården är tillämplig.

Övergångsbestämmelser

1959:491

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1960.

Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 9 november 1934 (nr 525)
angående avskrivning i vissa fall av brist i statens förråd av proviant
och fodervaror. Den äldre kungörelsen skall dock fortfarande gälla
intill utgången av juni månad 1960 i fall där kungörelsen den 19
november 1948 angående den militära rättsvården är tillämplig.