Lag (1959:517) om förlängning av tiden för vissa servitut

SFS nr
1959:517
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1959-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:790

1 § Är servitut, som innefattar rättighet till skogsfång eller
mulbete och som gäller till förmån för fastighet inom Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,
begränsat till viss tid, minst femton år, eller till fastighetsägarens
livstid, och utgår giltighetstiden före den 1 januari 1974, skall
servitutet likväl bestå intill nämnda dag. Förlängning av
servitutstiden inträder dock ej med mindre servitutet alltjämt utövas.
Ej heller förlänges tiden, om servitutet tillkommit eller blivit på
angivet sätt tidsbegränsat först efter den 31 december 1946.

Om servitut som består vid utgången av år 1973 då alltjämt utövas och
har betydelse som stöd för jordbruk på den härskande fastigheten, kan
servitutets giltighetstid förlängas ytterligare, dock längst till
utgången av år 1983. Fråga om förlängning prövas av nämnd som avses i
2 § på ansökan av den härskande fastighetens ägare. Sådan ansökan
skall göras före utgången av år 1973. Lag (1971:835).

2 § Tillskyndas genom förlängningen av servitutstiden den av
servitutet besvärade fastigheten olägenhet av någon betydelse, är denna
fastighets ägare berättigad till ersättning därför av ägaren av den
fastighet, till vars förmån servitutet gäller.

Ersättningsfrågor prövas av särskild nämnd. Anspråk på ersättning
skall, vid talans förlust, framställas hos nämnden inom ett år från det
förlängningen inträtt.

3 § Nämnd varom sägs i 2 § skall bestå av tre ledamöter och
tillsättas för område som Konungen bestämmer. Ledamöterna, av vilka en
tillika skall vara ordförande i nämnden, utses av Konungen eller
myndighet som Konungen bestämmer. För envar av ledamöterna förordnas en
suppleant.

Har inom nämnden var ledamot sin mening och kunna ej två meningar
sammanjämkas, skall ordförandens gälla.

Mot nämndens beslut må talan icke föras. Lag (1971:835).

4 § Ersättning till nämndens ledamöter skall utgå enligt de grunder
Konungen fastställer och gäldas av allmänna medel.

5 § Sedan tre månader förflutit från det nämnden meddelat beslut, får
beslutet verkställas enligt vad som gäller om en sådan skiljedom som
avses i 3 kap. 16 § utsökningsbalken. Lag (1981:790).

6 § Utöver vad i 2-4 §§ är stadgat skola beträffande nämnden
bestämmelserna i lagen den 14 juni 1929 om skiljemän i tillämpliga
delar gälla.

7 § Då servitutstid förlängts i enlighet med vad i denna lag sägs,
skall servitutet gälla som om inskrivning till säkerhet därför
beviljats den dag, från vilken förlängningen är att räkna. Skall den
fastighet som besväras av servitutet säljas i den ordning
utsökningsbalken bestämmer, skall servitutet upptagas i
sakägarförteckningen, om det blivit anmält till kronofogdemyndigheten
eller eljest är för myndigheten känt. Lag (1981:790).

8 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av denna lag meddelas
av Konungen.