Kungörelse (1959:518) rörande tillämpning av lagarna den 6 december 1946 (nr 741) och den 4 december 1959 (nr 517) om förlängning av tiden för vissa servitut

SFS nr
1959:518
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1959-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 1976:52

1 § För ett vart av nedan angivna tre områden skall finnas sådan
nämnd
som avses i omförmälda lagar:

1. Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län;

2. Västerbottens län; samt

3. Norrbottens län.

2 § har upphävts genom förordning (1976:52).

3 § har upphävts genom förordning (1976:52).

4 § Sedan beslut meddelats i ärende som handlagts av nämnd, skall
ordföranden insända samtliga handlingar i ärendet jämte avskrift av
beslutet till vederbörande lantmäterikontor, där de skola förvaras.