Kungörelse (1959:540) angående tillämpningen av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m.

SFS nr
1959:540
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1959-12-11

Kungl. Maj:t har, i anledning av träffade överenskommelser och med
stöd av 5 § lagen den 17 juni 1938 (nr 470) med vissa bestämmelser om
främmande statsfartyg m.m., funnit gott förordna, att vitsord i där
angivet avseende skall tillerkännas intyg, utfärdat av den diploma
tiske representanten här i riket för stat som är ansluten till den i
Bryssel den 10 april 1926 avslutade konventionen rörande fastställande
av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om statsfartygs fri- och
rättigheter.

Uppgift om vilka stater som äro anslutna till konventionen meddelas
på begäran av utrikesdepartementet.